Gaelic, Scottish (https://www.transifex.com/gunchleoc/teams/12769/gd/) (gd)

Intro (gd/intro/)

These files are missing

File Description
algebra_div.ogg title: Roinneadh de dh’àireamhan description: Faigh cleachdadh ann an roinneadh voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
alphabet-sequence.ogg title: Sreath na h-aibidil description: Gluais an heileacoptair ach an glac thu na neòil ann an òrdugh na h-aibidil voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
analog_electricity.ogg title: description: voice: Learn how analog electricity works and create your own circuit.
baby_keyboard.ogg title: Meur-chlàr mas-fhìor description: voice: Type any key on the keyboard and observe the result.
baby_mouse.ogg title: description: Gluais an luchag no suath ris an sgrìn voice: Move the mouse or touch the screen and observe the result.
baby_wordprocessor.ogg title: Giullachair-teacsa beag description: Giullachair-teacsa simplidh a leigeas le clann cluich leis a’ mheur-chlàr agus litrichean fhaicinn. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
balancebox.ogg title: Bogsa cothromachaidh description: Gluais am ball gun doras le bhith a’ cur a’ bhogsa air fiaradh. voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Thoir air a’ bhàla dol far a bheil Tux description: Brùth an an t-saighead chlì is dheas aig an aon àm gus an tèid am bàla ann an loidhne dhìrich. voice: Press the left and right arrows at the same time to send the ball straight on
bargame_2players.ogg title: Geama a’ bhàr (còmhla ri caraid) description: Briog air àireamh nam bàla a bu mhath leat a chur sna tuill agus briog air a’ phutan “Ceart ma-thà” an uairsin. Buannaichidh an neach nach do chuir bàla san toll dearg. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
binary_bulb.ogg title: description: voice: Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK
calendar.ogg title: Gnìomhachd mìosachain description: Thoir sùil air an stiùireadh agus tagh an ceann-là ceart air a’ mhìosachan. voice: Select the asked date on the calendar
categorization.ogg title: Roinn-seòrsachadh description: Cuir na h-eileamaidean sna roinnean-seòrsa iomchaidh voice: Categorize the items into the correct group
checkers.ogg title: Play checkers (against Tux) description: Leanaidh an tionndadh ann an GCompris riaghailtean eadar-nàiseanta na dàmais. voice: play checkers against Tux
checkers_2players.ogg title: Play checkers (with a friend) description: Leanaidh an tionndadh ann an GCompris riaghailtean eadar-nàiseanta na dàmais. voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Play chess (against Tux) description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: Play chess (with a friend) description: voice: play chess against your friend
digital_electricity.ogg title: Lorg an giotàr-dealain description: voice: Learn how digital electronics work and create your own circuit.
drawletters.ogg title: Tarraing litrichean description: Ceangail na dotagan airson litrichean a tharraing voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Tarraing àireamhan description: Ceangail na dotagan, a’ tarraing àireamhan eadar 0 is 9 voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
explore_monuments.ogg title: Rùraich làraichean-cuimhne description: Rùraich làraichean-cuimhne air feadh an t-saoghail. voice: Explore Monuments around the world.
family.ogg title: Teaghlach description: voice: Let us understand what to call our relatives
family_find_relative.ogg title: Cunnt na nithean description: voice: Click on a pair that defines the given relation
find_the_day.ogg title: Lorg an clàrsach description: Leugh dè an t-saothair agus tagh an ceann-là ceart air a’ mhìosachan voice: Select the required day.
followline.ogg title: Stiùirich an stealladair description: Feumaidh an smàladair an teine a mhùchach ach tha an stealladair bacte. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: An geama ball-coise description: Breab am bàla dhan tadhal voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
graph-coloring.ogg title: Dathadh graf description: Cuir dathan air a’ graf gus nach bi an aon dath air dà nòd a tha ri taobh a chèile. voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
gravity.ogg title: Iom-tharraing: %1 description: Ionnsaich mu bhun-bheachdan air iom-tharraing voice: Move the spaceship to avoid hitting the planets and reach the space station.
learn_additions.ogg title: Ionnsaich cur ris description: Toirt air falbh de dh’àireamhan beaga voice: Click on the circles to give the operation's result.
learn_decimals.ogg title: Ionnsaich roinneadh àireamhan description: Toirt air falbh de dh’àireamhan beaga voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the decimal number.
learn_decimals_additions.ogg title: Toirt air falbh de dh’àireamhan beaga description: Toirt air falbh de dh’àireamhan beaga voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the result of the addition.
learn_decimals_subtractions.ogg title: Toirt air falbh de dh’àireamhan beaga description: Toirt air falbh de dh’àireamhan beaga voice: Click on the squares to represent the result of the subtraction.
learn_digits.ogg title: Ionnsaich cur ris description: Comas cunntaidh o aon gu lethcheud. voice: Click on the circles to match the given digit.
learn_quantities.ogg title: Ionnsaich cur ris description: voice: Drag the arrow to select a number of oranges, and drag the oranges to the empty area to represent the requested quantity.
learn_subtractions.ogg title: Ionnsaich toirt air falbh description: Toirt air falbh de dh’àireamhan beaga voice: Click on the circles to give the operation's result.
letter-in-word.ogg title: Litir ann am facal àraid description: Thèid litir a sgrìobhadh no a ràdh. Thèid cuid a dh’fhaclan a thaisbeanadh agus feumaidh a’ chlann am facal no na faclan a lorg anns a bheil an litir ud. voice: Click on all the words containing the wanted letter.
memory-case-association-tux.ogg title: Geama cuimhne litrichean mòra ’s beaga an aghaidh Tux description: Thoir car air na cairtean gus na càraidean a lorg an aghaidh Tux voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-case-association.ogg title: Geama cuimhne litrichean mòra ’s beaga description: voice: Match the upper case card with its lower case pair.
nine_men_morris.ogg title: Muiris naoineir (an aghaidh Tux) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: Muiris naoineir (le caraidh) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
numbers-odd-even.ogg title: Àireamhan corra ’s cothromach description: Gluais an heileacoptair gus na neòil sa bheil àireamhan corra no cothromach a ghlacadh voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers, in the shown order.
ordering_alphabets.ogg title: Litir a dhìth description: voice: Arrange the letters in the correct order.
ordering_chronology.ogg title: description: Ath-thog an tùr air an taobh deas voice: Arrange the given events in their chronological order.
ordering_numbers.ogg title: Àireamhan corra ’s cothromach description: voice: Arrange the numbers in the correct order.
ordering_sentences.ogg title: description: voice: Arrange the given words to form a meaningful sentence.
oware.ogg title: Play oware (against Tux) description: Cluich geama cuimhne claisneachd an aghaidh Tux voice: Capture at least 25 seeds to win the game
oware_2players.ogg title: Play oware (with a friend) description: Geama a’ bhàr (còmhla ri caraid) voice: Capture at least 25 seeds to win the game
path_decoding.ogg title: description: Lean air an stiùireadh uair a ruitheas tu an cleas seo. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_decoding_relative.ogg title: Cunnt na nithean description: Lean air an stiùireadh uair a ruitheas tu an cleas seo. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_encoding.ogg title: description: Gluais gach nì airson an dealbh ath-chruthachadh. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
path_encoding_relative.ogg title: Cunnt na nithean description: Gluais gach nì airson an dealbh ath-chruthachadh. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
penalty.ogg title: Breab-peanais description: Dèan briogadh dùbailte no gnogadh dùbailte ri taobh a’ bhàir a tha thu ag amas air leis a’ bhàla. voice: Double click or double tap on the goal, in order to score.
positions.ogg title: Cur ris description: voice: Find the correct position
programmingMaze.ogg title: description: voice: Arrange the instructions and traverse the correct path to reach the fish.
renewable_energy.ogg title: Cumhachd ath-nuadhachail description: Tha Tux air tilleadh on iasgach air a’ bhàta aige. Cuir an siostam dealain air a-rithist ach am bi solas aige san taigh. voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
roman_numerals.ogg title: Àireamhan Ròmanach description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: description: Slaodaich tomadan is leig às iad gus am meidh a dhèanamh cothromaichte is an cuideam obrachadh a-mach voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Co-roinn na siùcaran description: Feuch is co-roinn siùcaran eadar àireamh de chlann voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: Cleas tarraing simplidh description: Cruthaich tarraing dhut fhèin voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
solar_system.ogg title: Faigh fiosrachadh air Braille description: voice: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.
tic_tac_toe.ogg title: Caisteal gearr (an aghaidh Tux) description: Cuir trì comharran ann an sreath voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Caisteal gearr (an aghaidh caraid) description: Cuir trì comharran ann an sreath voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.

Letters (gd/alphabet/)

Misc (gd/misc/)

These files are missing

File Description
try_again.ogg

Colors (gd/colors/)

Geography (gd/geography/)

These files are missing

File Description
eswatini.ogg
maldives.ogg
mariana_islands.ogg Eileanan Mharshall
samoan_islands.ogg Eileanan Sholaimh
south_sudan.ogg Ceann a Deas na h-Alba

Words (gd/words/)

These files are missing

File Description
accountant.ogg
ache.ogg
acorn.ogg
actor.ogg
air_horn.ogg
alarmclock.ogg
alphabet.ogg
angry.ogg
ankle.ogg
ant.ogg
anteater.ogg
antelope.ogg
apple.ogg
apple_tree.ogg
appliance.ogg
apricot.ogg
arm.ogg
armchair.ogg
artichoke.ogg
artist.ogg
asparagus.ogg
astronaut.ogg
avocado.ogg
ax.ogg
baby_bottle.ogg
bald.ogg
ball_of_yarn.ogg
ball_soccer.ogg
banker_female.ogg
bathing_suit.ogg
bean.ogg
bear.ogg
beard.ogg
beat.ogg
beaver.ogg
bedroom.ogg
behind.ogg
bell.ogg
belly.ogg
big_top.ogg
blackberry.ogg
blackbird.ogg
blade.ogg
blueberry.ogg
blush.ogg
bolt.ogg
bookcase.ogg
bottom.ogg
boxer.ogg
breast.ogg
bricklayer.ogg
broccoli.ogg
bubble.ogg
bucket.ogg
buffalo.ogg
bulb.ogg
bull.ogg
bus.ogg
butcher.ogg
butter.ogg
butterfly.ogg
button.ogg
cabbage.ogg
cacao.ogg
cactus.ogg
camera.ogg
camp.ogg a' campadh
canary.ogg
canon.ogg
canyon.ogg
carafe.ogg
carnival.ogg
carpenter.ogg
carpet.ogg
cat_female.ogg
caterpillar.ogg
cauldron.ogg
cauliflower.ogg
cavern.ogg
celery.ogg
cereal.ogg
chain.ogg
chameleon.ogg
chandelier.ogg
cheek.ogg
chef.ogg
chimney.ogg
chores.ogg
christmas.ogg
cigar.ogg
circus.ogg
city.ogg
cleaning_lady.ogg
clothes_hanger.ogg
cloudy.ogg
clover.ogg
coast.ogg
cobra.ogg
coconut.ogg
cod.ogg
coffee.ogg
colt.ogg
cork.ogg
cough.ogg
couple.ogg
cradle.ogg
craft.ogg
creek.ogg
crepe.ogg
crib.ogg cot mhòr
cross.ogg
crystal.ogg
curtain.ogg
dad.ogg dadaidh mòr
daffodil.ogg
daisy.ogg
dam.ogg
dandelion.ogg
dart_board.ogg
date_fruit.ogg
deer.ogg
desert.ogg
dessert.ogg
diamond.ogg
dishcloth.ogg
doctor.ogg
doe.ogg
doll.ogg
dolphin.ogg
domino.ogg
doormat.ogg
doughnut.ogg
dove.ogg
dragonfly.ogg
drawer.ogg
drip.ogg
duck_mother.ogg
dwarf.ogg
eagle.ogg
egg.ogg
eggplant.ogg
elbow.ogg
electrician.ogg
elk.ogg
engine.ogg
engineer.ogg
eraser.ogg
eyelash.ogg
eyes.ogg
fairy.ogg
fall.ogg thuit e
fall_season.ogg
family.ogg
farmer.ogg
faucet.ogg
fawn.ogg
fear.ogg
feather.ogg
feed.ogg
femur.ogg
fig.ogg
finger.ogg
fire_extinguisher.ogg
fireman.ogg
fisherman.ogg
flacon.ogg
flamingo.ogg
fluff.ogg
foam.ogg
forest.ogg
fries.ogg
garage.ogg
garlic.ogg
glasses.ogg
golden.ogg
golf.ogg
goose.ogg
gorilla.ogg
grain.ogg
grandmother.ogg
grape.ogg
grapefruit.ogg
grill.ogg
guignol.ogg
guinea_pig.ogg
hair_dryer.ogg
half.ogg
ham.ogg
hamburger.ogg
hammer.ogg
handlebar.ogg
harp.ogg
hedgehog.ogg
heel.ogg
helmet.ogg
hill.ogg
hippopotamus.ogg
hive.ogg
hockey.ogg
horse.ogg
hospital.ogg
hot_dog.ogg
house.ogg
hummingbird.ogg
hunchbacked.ogg
husband.ogg
hyena.ogg
iceberg.ogg
iguana.ogg
ill.ogg
island.ogg
jacket.ogg
jaguar.ogg
jam.ogg
jay.ogg
jelly.ogg
jellyfish.ogg
job.ogg
jockey.ogg
joy.ogg
judo.ogg
juggler.ogg
kangaroo.ogg
keel.ogg
kernel.ogg
keyboard.ogg
kimono.ogg
king.ogg
kiss.ogg
kitchen.ogg
kitten.ogg
kiwi.ogg
koala.ogg
lady.ogg
ladybug.ogg
lama.ogg
lasso.ogg
laugh.ogg
lava.ogg
lawyer.ogg
leaf.ogg
leek.ogg
leg.ogg
lemon.ogg
lemonade.ogg
lemur.ogg
leopard.ogg
lettuce.ogg
librarian.ogg
lighthouse.ogg
lightning.ogg
lilac.ogg
lion.ogg
lion_cub.ogg
lizard.ogg
lobster.ogg
magnet.ogg
magnifying_glass.ogg
magpie.ogg
mail.ogg
man.ogg
mango.ogg
maple.ogg
marble.ogg
mashed_potatoes.ogg
mast.ogg
mattress.ogg
mauve.ogg
meal.ogg
meat.ogg
mechanic.ogg
medal.ogg
melon.ogg
merry-go-round.ogg
microphone.ogg
milk.ogg
mill.ogg
mimosa.ogg
mirror.ogg
mixer.ogg
mom.ogg
moon.ogg
moose.ogg
mosque.ogg
mother.ogg
motorcycle.ogg
mountain.ogg
mouse.ogg
movie.ogg
mower.ogg
muscle.ogg
music.ogg
musician.ogg
naked.ogg
navel.ogg
necklace.ogg
needle.ogg
newspaper.ogg
nightgown.ogg
nostril.ogg
notebook.ogg
number.ogg
nun.ogg
nurse.ogg
nurse_male.ogg
office.ogg
olive.ogg
onion.ogg
open.ogg
opossum.ogg
orchid.ogg
ostrich.ogg
otter.ogg
oyster.ogg
pacifier.ogg
pajamas.ogg
palm_tree.ogg
panda.ogg
panther.ogg
panties.ogg
pants.ogg
papaya.ogg
paper.ogg
parachute.ogg
parakeet.ogg
parrot.ogg
pea.ogg
peacock.ogg
peak.ogg
pear.ogg
pearl.ogg
pedal.ogg
pelican.ogg
peony.ogg
people.ogg
pepper.ogg
peppers.ogg
petal.ogg
phone.ogg
piano.ogg
pie.ogg
pigeon.ogg
pill.ogg
pillow.ogg
pilot.ogg
pine_cone.ogg
pip.ogg
pipe.ogg
piranha.ogg
pirate.ogg
pizza.ogg
planet.ogg
pliers.ogg
plumber.ogg
pocket.ogg
pod.ogg
police.ogg
pompon.ogg
pond.ogg
pony.ogg
popcorn.ogg popcorn
porthole.ogg
post.ogg
potato.ogg
president.ogg
priest.ogg
prison.ogg
prisoner.ogg
pull.ogg
pullover.ogg
pumpkin.ogg
pyramid.ogg
rabbit.ogg
rabbit_baby.ogg
race.ogg
radio.ogg
radish.ogg
raft.ogg
rain.ogg
raincoat.ogg
raspberry.ogg
razor.ogg
reptile.ogg
rhinoceros.ogg
rifle.ogg
rise.ogg
river.ogg
road.ogg
roast.ogg
robe.ogg
robot.ogg
rocket.ogg
rolling_pin.ogg
room.ogg
root.ogg
rowing.ogg
saddle.ogg
sailor.ogg
salamander.ogg
salmon.ogg
sandals.ogg
sash.ogg
sausage.ogg
scare.ogg tha an t-eagal air
school_bag.ogg
scissors.ogg
scorpion.ogg
screwdriver.ogg
sea.ogg
shadow.ogg
shave.ogg
sheep.ogg
shoelace.ogg
shovel.ogg
shutter.ogg
sidewalk.ogg
sister.ogg
skeleton.ogg
skimmer.ogg
slam.ogg
slim.ogg
slippers.ogg
sloppy.ogg
slot.ogg
sloth.ogg
slug.ogg
soap.ogg
sob.ogg
soldier.ogg
sole.ogg
sole_shoe.ogg
son.ogg
soup.ogg
spade.ogg
spark.ogg
sparrow.ogg
spatula.ogg
speak.ogg
spice.ogg
spider_web.ogg
spinach.ogg
spine.ogg
spinning_top.ogg
spool.ogg
spring_season.ogg
staircase.ogg
steam.ogg
steep.ogg
steeple.ogg
step.ogg
stinky.ogg
stitch.ogg
stomach.ogg
strainer.ogg
student.ogg
sugar.ogg
suitcase.ogg
summit.ogg
sweatshirt.ogg
table.ogg
tablecloth.ogg
tadpole.ogg
tail.ogg
tape_measure.ogg
taxi.ogg
teddy.ogg
television.ogg
temple.ogg
tennis.ogg
tent.ogg
text.ogg
thief.ogg
thumb.ogg
ticket.ogg
tiger.ogg
tin.ogg
tire.ogg
tissue.ogg
to_drink.ogg
toad.ogg
toaster.ogg
toe.ogg
tomatoe.ogg
tongs.ogg
tongue.ogg
train_station.ogg
triangle.ogg
tribe.ogg
trip.ogg
tulip.ogg
turkey.ogg
turnip.ogg
turtle.ogg
tusk.ogg
twin_boys.ogg
twin_girls.ogg
umbrella.ogg
uniform.ogg
vapor.ogg
vase.ogg
vegetable.ogg
vein.ogg
verdure.ogg
vest.ogg
viper.ogg
vowel.ogg
vulture.ogg
wall.ogg
walnut.ogg
wart.ogg
wasp.ogg
wave.ogg
wedding.ogg
weight.ogg
whale.ogg
wide.ogg
wife.ogg
window.ogg
window_glass.ogg
winter.ogg
wolf.ogg
woman.ogg
word.ogg
worker.ogg
world.ogg
wreath.ogg
yellow.ogg
yogurt.ogg
yum.ogg blasta
zebra.ogg
zipper.ogg

ERROR: missing resource file /src/activities/click_on_letter/resource/levels-gd.json Instructions to create this file TBD


Page generated the 2022-04-10