Catalan (ca)

Intro (ca/intro/)

These files are missing

File Description
algebra_div.ogg title: Divisió de números description: Practiqueu l'operació de dividir. voice: Find the result of the division and type in your answer before the balloon lands in the water
alphabet-sequence.ogg title: Ordre de l'alfabet description: Moveu l'helicòpter per a atrapar els núvols seguint l'ordre de l'alfabet. voice: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet.
analog_electricity.ogg title: Electricitat analògica description: Creeu i simuleu un esquema elèctric analògic. voice: Learn how analog electricity works and create your own circuit.
baby_keyboard.ogg title: Teclat de nadó description: Una activitat senzilla per a descobrir el teclat. voice: Type any key on the keyboard and observe the result.
baby_mouse.ogg title: Ratolí de nadó description: Mou el ratolí o toca la pantalla i observa el resultat. voice: Move the mouse or touch the screen and observe the result.
baby_wordprocessor.ogg title: Un processador de textos de nadons description: Un senzill processador de textos per a deixar que els infants juguin amb un teclat i vegin les lletres. voice: A simplistic word processor to play around with the keyboard
balancebox.ogg title: Inclina la capsa description: Feu anar la bola cap a la porta inclinant la capsa. voice: Tilt the box to navigate the ball to the door.
ballcatch.ogg title: Llança la pilota a en Tux description: Premeu alhora les tecles de fletxa esquerra i dreta per a fer que la pilota vagi en línia recta. voice: Press the left and right arrows at the same time to send the ball straight on
bargame_2players.ogg title: Joc de taula (amb un amic) description: Seleccioneu el nombre de bales que voleu posar als forats i després feu clic al botó «OK». El guanyador serà qui no hagi posat una bala al forat vermell. voice: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.
binary_bulb.ogg title: Bombetes binàries description: Aquesta activitat ajuda a aprendre el concepte de la conversió des del sistema de nombres decimals al sistema de nombres binaris. voice: Turn on the right bulbs to represent the binary of the given decimal number. When you have achieved it, press OK
calendar.ogg title: Calendari description: Reviseu les instruccions i seleccioneu la data correcta al calendari. voice: Select the asked date on the calendar
categorization.ogg title: Categorització description: Categoritzeu els elements en grups correctes i incorrectes. voice: Categorize the items into the correct group
checkers.ogg title: Play checkers (against Tux) description: La variant que tenim al GCompris és la internacional. voice: play checkers against Tux
checkers_2players.ogg title: Play checkers (with a friend) description: La variant que tenim al GCompris és la internacional. voice: play checkers with your friend
chess.ogg title: Play chess (against Tux) description: voice: play chess against Tux
chess_2players.ogg title: Play chess (with a friend) description: voice: play chess against your friend
click_on_letter_up.ogg title: Fes clic en una lletra en majúscula description: Escolteu una lletra i feu clic a sobre seu. voice: Click on the required letter. You can listen to it again by clicking on the mouth.
digital_electricity.ogg title: Electricitat digital description: Creeu i simuleu un esquema elèctric digital. voice: Learn how digital electronics work and create your own circuit.
drawletters.ogg title: Dibuixa les lletres description: Connecteu els punts per a dibuixar les lletres. voice: Click on the selected points and draw the letter
drawnumbers.ogg title: Dibuixa els números description: Connecteu els punts per a dibuixar els números del 0 al 9. voice: Draw the numbers by connecting the dots in the correct order.
erase_2clic.ogg title: Fes doble toc o doble clic description: Feu doble toc o doble clic per a esborrar l'àrea i descobrir la imatge de fons. voice: Double tap or double click on the bricks to discover the hidden picture
explore_monuments.ogg title: Explora els monuments description: Exploreu els monuments al voltant del món. voice: Explore Monuments around the world.
family.ogg title: Família description: Seleccioneu el nom amb què heu de cridar a aquest membre de la família. voice: Let us understand what to call our relatives
family_find_relative.ogg title: Assenyala als familiars description: Feu clic en una parella que es correspongui amb la imatge mostrada. voice: Click on a pair that defines the given relation
find_the_day.ogg title: Troba el dia description: Trobeu la data correcta i seleccioneu-la al calendari. voice: Select the required day.
followline.ogg title: Controla la mànega description: El bomber ha d'aturar el foc, però la mànega està bloquejada. voice: Move the mouse or your finger along the pipe to stop the fire.
football.ogg title: El joc del futbol description: Feu entrar la pilota a la porteria. voice: Drag a line from the ball to set the speed and direction of your kick.
graph-coloring.ogg title: Acoloreix el gràfic description: Acoloriu el gràfic de manera que dos nodes adjacents no tinguin el mateix color. voice: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.
gravity.ogg title: Gravetat description: Introducció al concepte de la gravetat. voice: Move the spaceship to avoid hitting the planets and reach the space station.
guesscount.ogg title: Endevina el compte description: Esbrineu l'expressió algebraica i arrossegueu les rajoles per a obtenir un resultat igual. voice: Use the numbers and operations suggested to find the results proposed above.
learn_additions.ogg title: Aprendre les sumes description: Aprendre les sumes amb nombres petits. voice: Click on the circles to give the operation's result.
learn_decimals.ogg title: Nombres decimals description: Aprendre els decimals amb nombres petits. voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the decimal number.
learn_decimals_additions.ogg title: Sumes amb nombres decimals description: Aprendre les sumes amb nombres decimals. voice: Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area to represent the result of the addition.
learn_decimals_subtractions.ogg title: Restes amb nombres decimals description: Aprendre les restes amb nombres decimals. voice: Click on the squares to represent the result of the subtraction.
learn_digits.ogg title: Aprendre els dígits description: Aprendre els dígits des del 0 fins al 9. voice: Click on the circles to match the given digit.
learn_quantities.ogg title: Aprendre les quantitats description: Aprendre a representar una quantitat d'objectes. voice: Drag the arrow to select a number of oranges, and drag the oranges to the empty area to represent the requested quantity.
learn_subtractions.ogg title: Aprendre les restes description: Aprendre les restes amb nombres petits. voice: Click on the circles to give the operation's result.
letter-in-word.ogg title: Paraules amb aquesta lletra description: S'escriu o es pronuncia una lletra. Es mostren algunes paraules, i la mainada ha de cercar la paraula o les paraules en les quals apareix aquesta lletra. voice: Click on all the words containing the wanted letter.
memory-case-association-tux.ogg title: Joc de memòria contra en Tux amb lletra minúscula/majúscula description: Descobriu les targetes per a trobar la majúscula i minúscula de la mateixa lletra, jugant contra en Tux. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-case-association.ogg title: Joc de memòria minúscula/majúscula description: Descobriu les targetes per a trobar la majúscula i minúscula de la mateixa lletra. voice: Match the upper case card with its lower case pair.
memory-math-add-minus-mult-div.ogg title: Joc de memòria amb totes les operacions description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una operació amb el seu resultat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus-tux.ogg title: Joc de memòria contra en Tux per a sumar i restar description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una suma o resta amb el seu resultat, jugant contra Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-minus.ogg title: Joc de memòria per a sumar i restar description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una suma o resta amb el seu resultat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-add-tux.ogg title: Joc de memòria contra en Tux per a sumar description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una suma amb el seu resultat, jugant contra Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div-tux.ogg title: Joc de memòria contra en Tux per a dividir description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una divisió amb el seu resultat, jugant contra Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-div.ogg title: Joc de memòria per a dividir description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una divisió amb el seu resultat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus-tux.ogg title: Joc de memòria contra en Tux per a restar description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una resta amb el seu resultat, jugant contra Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-minus.ogg title: Joc de memòria per a restar description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una resta amb el seu resultat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div-tux.ogg title: Joc de memòria contra en Tux per a multiplicar i dividir description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una multiplicació o una divisió amb el seu resultat, jugant contra Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-div.ogg title: Joc de memòria per a multiplicar i dividir description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una multiplicació o una divisió amb el seu resultat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult-tux.ogg title: Joc de memòria contra en Tux per a multiplicar description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una multiplicació amb el seu resultat, jugant contra Tux. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
memory-math-mult.ogg title: Joc de memòria per a multiplicar description: Descobriu les targetes per a fer coincidir una multiplicació amb el seu resultat. voice: Turn over two cards to match the calculation with its answer.
money_back_cents.ogg title: Dona-li a en Tux el seu canvi, inclosos els centaus description: Practiqueu l'ús dels diners donant-li a en Tux el seu canvi. voice: Click on the money at the bottom of the screen to give Tux his change.
money_cents.ogg title: Diners amb centaus description: Practiqueu l'ús dels diners amb centaus. voice: Click on the money to pay.
nine_men_morris.ogg title: Marro de nou (contra en Tux) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all Tux's pieces.
nine_men_morris_2players.ogg title: Marro de nou (amb un amic) description: voice: Click on the dot where you wish to place your piece and try to take all your friend's pieces.
numbers-odd-even.ogg title: Nombres parells i senars description: Moveu l'helicòpter per a atrapar els núvols que tenen nombres parells o senars. voice: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers, in the shown order.
ordering_alphabets.ogg title: Ordena les lletres description: Ordeneu les lletres indicades en ordre alfabètic o en ordre alfabètic invers segons es demani. voice: Arrange the letters in the correct order.
ordering_chronology.ogg title: Ordena cronològicament description: Organitza els esdeveniments indicats en el seu ordre cronològic. voice: Arrange the given events in their chronological order.
ordering_numbers.ogg title: Ordena els números description: Ordeneu els números indicats en ordre ascendent o descendent segons es demani. voice: Arrange the numbers in the correct order.
ordering_sentences.ogg title: Ordena les frases description: Ordena les paraules indicades per a formar una oració amb significat. voice: Arrange the given words to form a meaningful sentence.
oware.ogg title: Play oware (against Tux) description: Jugueu al joc d'estratègia Aualé contra en Tux. voice: Capture at least 25 seeds to win the game
oware_2players.ogg title: Play oware (with a friend) description: Jugueu al joc d'estratègia Aualé amb un amic. voice: Capture at least 25 seeds to win the game
path_decoding.ogg title: Descodifica el camí description: Seguiu les indicacions donades per a ajudar a en Tux a arribar fins a l'objectiu. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_decoding_relative.ogg title: Descodifica el camí relatiu description: Seguiu les indicacions donades per a ajudar a en Tux a arribar fins a l'objectiu. voice: Click on the grid squares following the given directions to help Tux reach the target.
path_encoding.ogg title: Codificació del camí description: Mou en Tux al llarg del camí per a arribar fins a l'objectiu. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
path_encoding_relative.ogg title: Codificació relativa del camí description: Mou en Tux al llarg del camí per a arribar fins a l'objectiu. voice: Use the arrows to move Tux along the path and reach the target.
penalty.ogg title: Xuta el penal description: Feu doble clic o doble toc a qualsevol costat de la porteria on voleu marcar un gol. voice: Double click or double tap on the goal, in order to score.
positions.ogg title: Posicions description: Troba la posició de l'infant en relació amb el quadre. voice: Find the correct position
programmingMaze.ogg title: Programació en el laberint description: Aquesta activitat ensenya a programar en Tux per a aconseguir el seu objectiu mitjançant instruccions senzilles com ara avança, gira a l'esquerra o a la dreta. voice: Arrange the instructions and traverse the correct path to reach the fish.
readingh.ogg title: Exercici de lectura horitzontal description: Llegeix una llista de paraules i digues si hi trobes la paraula indicada. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
readingv.ogg title: Exercici de lectura vertical description: Llegiu una llista vertical de paraules i dieu si hi trobeu la paraula indicada. voice: Read a list of words and say if a given word is in it.
redraw.ogg title: Torna a dibuixar la imatge mostrada description: Dibuixeu perfectament la imatge mostrada a la quadrícula buida. voice: Use the drawing tools to build an identical pattern on the right.
renewable_energy.ogg title: Energia renovable description: En Tux torna de pesca en el seu vaixell. Has de tornar a posar en marxa el sistema elèctric per tal que pugui tenir llum a casa seva. voice: Click on the different stages that go to make up the power supply.
reversecount.ogg title: Compta els intervals description: En Tux està afamat. Ajudeu-lo a trobar peixos comptant els glaçons necessaris per a abastar-los. voice: Click on the domino and validate your choice with the OK button to indicate the number of ice blocks Tux will have to follow to eat a fish.
roman_numerals.ogg title: Nombres romans description: voice: Learn and practice roman to arabic numerals conversion
scalesboard_weight.ogg title: Equilibra emprant el sistema internacional d'unitats description: Arrossegueu i deixeu anar alguns pesos per a equilibrar la balança i calcular el pes. voice: Drag the weights up to balance the scales.
scalesboard_weight_avoirdupois.ogg title: Equilibra emprant el sistema imperial d'unitats description: Arrossegueu i deixeu anar alguns pesos per a equilibrar la balança i calcular el pes. voice: Drag the weights up to balance the scales.
share.ogg title: Comparteix els dolços description: Intenteu dividir els dolços entre un nombre donat d'infants. voice: Share the candies equally among the specified number of children and notice that there may be a rest left
simplepaint.ogg title: Una eina senzilla de dibuix vectorial description: Creeu els vostres propis dibuixos. voice: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.
solar_system.ogg title: Sistema solar description: Responeu les preguntes amb una correcció del 100%. voice: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.
tic_tac_toe.ogg title: Tres en ratlla (contra en Tux) description: Col·loqueu tres marques en una fila. voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.
tic_tac_toe_2players.ogg title: Tres en ratlla (amb un amic) description: Col·loqueu tres marques en una fila. voice: Click on the square which you wish to mark and try to mark 3 consecutive squares before Tux.

Letters (ca/alphabet/)

Misc (ca/misc/)

These files are missing

File Description
try_again.ogg

Colors (ca/colors/)

Geography (ca/geography/)

These files are missing

File Description
afghanistan.ogg Afganistan
africa.ogg Àfrica
albania.ogg Albània
algeria.ogg Algèria
america.ogg Amèrica
angola.ogg Angola
antarctica.ogg Antàrtida
argentina.ogg Argentina
armenia.ogg Armènia
asia.ogg Àsia
australia.ogg Austràlia
austria.ogg Àustria
azerbaijan.ogg Azerbaidjan
bahamas.ogg Bahames
bangladesh.ogg Bangladesh
belarus.ogg Bielorússia
belgium.ogg Bèlgica
belize.ogg Belize
benin.ogg Benín
bhutan.ogg Bhutan
bolivia.ogg Bolívia
bosnia_herzegovina.ogg Bòsnia i Hercegovina
botswana.ogg Botswana
brazil.ogg Brasil
brunei.ogg Brunei
bulgaria.ogg Bulgària
burkina_faso.ogg Burkina Faso
burundi.ogg Burundi
cambodia.ogg Cambodja
cameroon.ogg Camerun
canada.ogg Canadà
central_african_republic.ogg República Centreafricana
chad.ogg Txad
chile.ogg Xile
china.ogg Xina
colombia.ogg Colòmbia
cook_islands.ogg Illes Cook
costa_rica.ogg Costa Rica
croatia.ogg Croàcia
cuba.ogg Cuba
cyprus.ogg Xipre
czechia.ogg Txèquia
democratic_republic_of_congo.ogg República Democràtica del Congo
denmark.ogg Dinamarca
djibouti.ogg Djibouti
dominican_republic.ogg República Dominicana
east_timor.ogg Timor Oriental
ecuador.ogg Equador
egypt.ogg Egipte
equatorial_guinea.ogg Guinea Equatorial
eritrea.ogg Eritrea
estonia.ogg Estònia
eswatini.ogg Eswatini
ethiopia.ogg Etiòpia
europe.ogg Europa
fiji.ogg Fiji
finland.ogg Finlàndia
france.ogg França
french_guiana.ogg Guaiana Francesa
french_polynesia.ogg Polinèsia Francesa
gabon.ogg Gabon
gambia.ogg Gàmbia
georgia.ogg Àsia
germany.ogg Alemanya
ghana.ogg Ghana
greece.ogg Grècia
greenland.ogg Groenlàndia
guatemala.ogg Guatemala
guinea.ogg Guinea
guinea_bissau.ogg Guinea Bissau
guyana.ogg Guyana
haiti.ogg Haití
hawaii.ogg Hawaii
honduras.ogg Hondures
hungary.ogg Hongria
iceland.ogg Islàndia
india.ogg Índia
indonesia.ogg Indonèsia
iran.ogg Iran
iraq.ogg Iraq
ireland.ogg Irlanda
israel.ogg Israel
italy.ogg Itàlia
ivory_coast.ogg Costa d'Ivori
jamaica.ogg Jamaica
japan.ogg Japó
jordan.ogg Jordània
kazakhstan.ogg Kazakhstan
kenya.ogg Kenya
kiribati.ogg Kiribati
kuwait.ogg Kuwait
kyrgyzstan.ogg Kirguizistan
laos.ogg Laos
latvia.ogg Letònia
lebanon.ogg Líban
lesotho.ogg Lesotho
liberia.ogg Libèria
libya.ogg Líbia
lithuania.ogg Lituània
madagascar.ogg Madagascar
malawi.ogg Malawi
malaysia.ogg Malàisia
maldives.ogg Maldives
mali.ogg Mali
mariana_islands.ogg Illes Marianes
marshall_islands.ogg Illes Marshall
mauritania.ogg Mauritània
mexico.ogg Mèxic
micronesia.ogg Micronèsia
moldova.ogg Moldàvia
mongolia.ogg Mongòlia
moroco.ogg Marroc
mozambique.ogg Moçambic
myanmar.ogg Myanmar
namibia.ogg Namíbia
nepal.ogg Nepal
netherland.ogg Països Baixos
new_caledonia.ogg Nova Caledònia
new_zealand.ogg Nova Zelanda
nicaragua.ogg Nicaragua
niger.ogg Níger
nigeria.ogg Nigèria
north_korea.ogg Corea del Nord
norway.ogg Noruega
oceania.ogg Oceania
oman.ogg Oman
pakistan.ogg Pakistan
palau.ogg Palau
panama.ogg Panamà
papua_new_guinea.ogg Papua Nova Guinea
paraguay.ogg Paraguai
peru.ogg Perú
philippines.ogg Filipines
pitcairn_islands.ogg Illes Pitcairn
poland.ogg Polònia
portugal.ogg Portugal
puerto_rico.ogg Puerto Rico
qatar.ogg Qatar
republic_of_congo.ogg República del Congo
romania.ogg Romania
russia.ogg Rússia
rwanda.ogg Ruanda
salvador.ogg El Salvador
samoan_islands.ogg Illes Samoa
saudi_arabia.ogg Aràbia Saudita
senegal.ogg Senegal
serbia.ogg Sèrbia
sierra_leone.ogg Sierra Leone
slovakia.ogg República Txeca
solomon_islands.ogg Illes Salomó
somalia.ogg Somàlia
south_africa.ogg Sud-àfrica
south_korea.ogg Corea del Sud
south_sudan.ogg Sudan del Sud
spain.ogg Espanya
sri_lanka.ogg Sri Lanka
sudan.ogg Sudan
suriname.ogg Surinam
sweden.ogg Suècia
switz.ogg Suïssa
syria.ogg Síria
taiwan.ogg Taiwan
tajikistan.ogg Tadjikistan
tanzania.ogg Tanzània
thailand.ogg Tailàndia
togo.ogg Togo
tonga.ogg Tonga
tunisia.ogg Tunísia
turkey.ogg Turquia
turkmenistan.ogg Turkmenistan
tuvalu.ogg Tuvalu
uganda.ogg Uganda
ukraine.ogg Ucraïna
united_arab_emirates.ogg Emirats Àrabs Units
united_kingdom.ogg Regne Unit
uruguay.ogg Uruguai
us_minor.ogg Illes Perifèriques Menors dels EUA
usa.ogg Estats Units d'Amèrica
uzbekistan.ogg Uzbekistan
vanuatu.ogg Vanuatu
venezuela.ogg Veneçuela
vietnam.ogg Vietnam
western_sahara.ogg Sàhara Occidental
yemen.ogg Iemen
zambia.ogg Zàmbia
zimbabwe.ogg Zimbàbue

Words (ca/words/)

These files are missing

File Description
accountant.ogg comptable
ache.ogg dolor
acorn.ogg gla
actor.ogg actor
air_horn.ogg botzina
alarmclock.ogg despertador
alphabet.ogg alfabet
anchor.ogg àncora
angel.ogg àngel
angry.ogg enfadat
ankle.ogg turmell
ant.ogg formiga
anteater.ogg os formiguer
antelope.ogg antílop
apple.ogg poma
apple_tree.ogg pomera
appliance.ogg aparell
apricot.ogg albercoc
arm.ogg braç
armchair.ogg butaca
artichoke.ogg carxofa
artist.ogg artista
asparagus.ogg espàrrec
astronaut.ogg astronauta
avocado.ogg alvocat
ax.ogg destral
baby_bottle.ogg biberó
badge.ogg insígnia
bag.ogg bossa
balance.ogg balança
bald.ogg calba
ball.ogg bola
ball_of_yarn.ogg cabdell de llana
ball_soccer.ogg pilota de futbol
bank.ogg banc
banker_female.ogg banquera
barn.ogg graner
bath.ogg banyera
bathing_suit.ogg banyador
bay.ogg badia
beach.ogg platja
bean.ogg fesol
bear.ogg os
beard.ogg barba
beat.ogg batre
beaver.ogg castor
bed.ogg llit
bedroom.ogg dormitori
behind.ogg darrere
bell.ogg campana
belly.ogg panxa
bench.ogg banc
big.ogg gran
big_top.ogg carpa de circ
bike.ogg bicicleta
bit.ogg mica
blackberry.ogg mora
blackbird.ogg merla
blade.ogg tall
blind.ogg cec
block.ogg bloc
blond.ogg rossa
blueberry.ogg nabiu
blush.ogg rubor
board.ogg tauló
boat.ogg barca
bolt.ogg femella
bomb.ogg bomba
bone.ogg os
book.ogg llibre
bookcase.ogg llibreria
bottom.ogg natges
box.ogg caixa
boxer.ogg boxejador
branch.ogg branca
bread.ogg pa
breast.ogg pit
brick.ogg maó
bricklayer.ogg paleta
bridge.ogg pont
bright.ogg brillant
broccoli.ogg bròquil
brush.ogg brotxa
bubble.ogg bombolla
bucket.ogg galleda
bud.ogg brot
buffalo.ogg búfal
bulb.ogg bombeta
bull.ogg toro
bun.ogg brioix
bus.ogg autobús
bush.ogg arbust
butcher.ogg carnisser
butter.ogg mantega
butterfly.ogg papallona
button.ogg botó
cabbage.ogg col
cabin.ogg cabana
cacao.ogg cacau
cactus.ogg cactus
cage.ogg gàbia
cake.ogg pastís
camera.ogg càmera
can.ogg llauna
canary.ogg canari
candle.ogg espelma
candy.ogg caramel
cane.ogg bastó
canoe.ogg canoa
canon.ogg canó
canyon.ogg canó
car.ogg cotxe
carafe.ogg gerra
card.ogg targeta
carnival.ogg carnaval
carpenter.ogg fuster
carpet.ogg catifa
carrot.ogg pastanaga
cart.ogg carro
cash.ogg diner
castle.ogg castell
cat_female.ogg gata
caterpillar.ogg eruga
cauldron.ogg caldera
cauliflower.ogg coliflor
cave.ogg cova
cavern.ogg caverna
celery.ogg api
cereal.ogg cereal
chain.ogg cadena
chair.ogg cadira
chalk.ogg guix
chameleon.ogg camaleó
chandelier.ogg aranya
cheek.ogg galta
cheese.ogg formatge
chef.ogg cuiner
cherry.ogg cirera
chest.ogg bagul
chimney.ogg xemeneia
chocolate.ogg xocolata
chores.ogg tasques
christmas.ogg nadal
cigar.ogg puro
circus.ogg circ
city.ogg ciutat
class.ogg classe
clay.ogg argila
cleaning_lady.ogg senyora de la neteja
cliff.ogg penya-segat
clock.ogg rellotge
cloth.ogg drap
clothes_hanger.ogg penjador
cloud.ogg núvol
cloudy.ogg ennuvolat
clover.ogg trèvol
coast.ogg costa
cobra.ogg cobra
coconut.ogg coco
cod.ogg bacallà
coffee.ogg cafè
coin.ogg moneda
cold.ogg fred
color.ogg color
colt.ogg poltre
comb.ogg pinta
cone.ogg con
cook.ogg cuinar
cookie.ogg galeta
cork.ogg suro
corn.ogg blat de moro
couch.ogg sofà
cough.ogg tossir
couple.ogg parella
cradle.ogg bressol
craft.ogg manualitat
crazy.ogg ximple
creek.ogg rierol
crepe.ogg crep
crib.ogg bressol
cross.ogg creu
crown.ogg corona
crumb.ogg engrunes
crust.ogg crosta
crystal.ogg vidre
cube.ogg cub
cucumber.ogg cogombre
curtain.ogg cortina
cute.ogg bufona
daffodil.ogg narcís
daisy.ogg margarida
dam.ogg presa
dandelion.ogg dent de lleó
dart_board.ogg tauler de dards
date_fruit.ogg dàtil
deer.ogg cérvol
desert.ogg desert
desk.ogg escriptori
dessert.ogg postres
diamond.ogg diamant
dirt.ogg sòl
dirty.ogg brut
dish.ogg font
dishcloth.ogg drap de cuina
doctor.ogg metge
doe.ogg cérvola
doll.ogg nina
dolphin.ogg dofí
domino.ogg dominó
door.ogg porta
doormat.ogg estora
dot.ogg punt
doughnut.ogg bunyol
dove.ogg colom
dragonfly.ogg libèl·lula
drawer.ogg calaix
drink.ogg beguda
drip.ogg gota
drum.ogg tambor
duck_mother.ogg ànega
dune.ogg duna
dwarf.ogg nan
eagle.ogg àguila
earth.ogg la Terra
egg.ogg ou
eggplant.ogg albergínia
elbow.ogg colze
electrician.ogg electricista
elk.ogg uapití
empty.ogg buida
engine.ogg motor
engineer.ogg enginyer
eraser.ogg goma d'esborrar
eyelash.ogg pestanya
eyes.ogg ull
fair.ogg atracció
fairy.ogg fada
fall.ogg caure
fall_season.ogg tardor
family.ogg família
fan.ogg ventilador
farm.ogg granja
farmer.ogg granger
fat.ogg gras
faucet.ogg aixeta
fawn.ogg cervatell
fear.ogg por
feast.ogg banquet
feather.ogg ploma
feed.ogg donar menjar
femur.ogg fèmur
fig.ogg figa
finger.ogg dit
fire.ogg foc
fire_extinguisher.ogg extintor
fireman.ogg bomber
fisherman.ogg pescador
flacon.ogg dosificador
flag.ogg bandera
flame.ogg flama
flamingo.ogg flamenc
flash.ogg llanterna
flat.ogg pis
flour.ogg farina
flower.ogg flor
fluff.ogg borrissol
flute.ogg flauta
foam.ogg escuma
forest.ogg bosc
fork.ogg forquilla
fountain.ogg font
fries.ogg patata fregida
front.ogg davant
fruit.ogg fruita
fudge.ogg dolç de xocolata
full.ogg ple
game.ogg joc
garage.ogg garatge
garden.ogg jardí
garlic.ogg all
gem.ogg gemma
giant.ogg gegant
gift.ogg regal
glass.ogg got
glasses.ogg ulleres
glue.ogg cola
golden.ogg daurada
golf.ogg golf
goose.ogg oca
gorilla.ogg goril·la
grain.ogg gra
grandmother.ogg àvia
grape.ogg raïm
grapefruit.ogg pomelo
grass.ogg herba
grave.ogg tomba
grill.ogg graella
ground.ogg el terra
guignol.ogg putxinel·li
guinea_pig.ogg conillet d'Índies
gum.ogg xiclet
hair_dryer.ogg assecador de cabell
half.ogg meitat
ham.ogg pernil
hamburger.ogg hamburguesa
hammer.ogg martell
handlebar.ogg manillar
happy.ogg feliç
harp.ogg arpa
hay.ogg farratge
heat.ogg calor
hedge.ogg tanca
hedgehog.ogg eriçó
heel.ogg taló
helmet.ogg casc
high.ogg a gran alçada
hill.ogg turó
hippopotamus.ogg hipopòtam
hive.ogg rusc
hockey.ogg hoquei
hole.ogg forat
home.ogg casa
hook.ogg ham
horse.ogg cavall
hose.ogg mànega
hospital.ogg hospital
hot.ogg calent
hot_dog.ogg frànkfurt
house.ogg casa
huge.ogg enorme
hummingbird.ogg colibrí
hunchbacked.ogg geperut
husband.ogg marit
hut.ogg cabana
hyena.ogg hiena
ice.ogg glaçó
iceberg.ogg iceberg
iguana.ogg iguana
ill.ogg malalt
ink.ogg tinta
island.ogg illa
jacket.ogg jaqueta
jaguar.ogg jaguar
jam.ogg melmelada
jay.ogg gaig
jelly.ogg gelatina
jellyfish.ogg medusa
jewel.ogg joia
job.ogg treball
jockey.ogg joquei
joy.ogg goig
judo.ogg judo
juggler.ogg malabarista
juice.ogg suc
kangaroo.ogg cangur
keel.ogg equilibri
kernel.ogg nucli
keyboard.ogg teclat
kimono.ogg quimono
king.ogg rei
kiss.ogg petó
kitchen.ogg cuina
kite.ogg estel
kitten.ogg gatet
kiwi.ogg kiwi
knife.ogg ganivet
knot.ogg nus
koala.ogg coala
lady.ogg dama
ladybug.ogg marieta
lake.ogg llac
lama.ogg llama
lamp.ogg el llum
land.ogg terreny
lane.ogg carril
lasso.ogg llaç
laugh.ogg riure
lava.ogg lava
lawn.ogg gespa
lawyer.ogg advocat
leaf.ogg fulla
ledge.ogg sortint
leek.ogg porro
left.ogg esquerra
leg.ogg cama
lemon.ogg llimona
lemonade.ogg llimonada
lemur.ogg lèmur
leopard.ogg lleopard
lettuce.ogg enciam
librarian.ogg bibliotecària
lid.ogg tapa
light.ogg el llum
lighthouse.ogg far
lightning.ogg llamp
lilac.ogg lilà
lime.ogg llima
line.ogg codi de barres
link.ogg enllaç
lion.ogg lleó
lion_cub.ogg cadell de lleó
liquid.ogg líquid
lizard.ogg llangardaix
lobster.ogg llagosta
log.ogg tronc
lunch.ogg dinar
magic.ogg màgic
magnet.ogg imant
magnifying_glass.ogg lupa
magpie.ogg garsa
mail.ogg correu
man.ogg home
mango.ogg mango
map.ogg mapa
maple.ogg auró
marble.ogg bala
mashed_potatoes.ogg puré de patates
mask.ogg màscara
mast.ogg pal
mat.ogg estora
match.ogg llumí
mattress.ogg matalàs
mauve.ogg malva
meal.ogg àpat
meat.ogg carn
mechanic.ogg mecànic
medal.ogg medalla
melon.ogg meló
merry-go-round.ogg cavallet
microphone.ogg micròfon
milk.ogg llet
mill.ogg molí
mimosa.ogg mimosa
mirror.ogg mirall
mixer.ogg mesclador
mom.ogg mama
moon.ogg Lluna
moose.ogg ant
mop.ogg baieta
mosque.ogg mesquita
mother.ogg mare
motorcycle.ogg moto
mountain.ogg muntanya
mouse.ogg ratolí
movie.ogg pel·lícula
mower.ogg tallagespa
mud.ogg fang
mug.ogg tassa
muscle.ogg múscul
mushroom.ogg bolet
music.ogg música
musician.ogg músic
naked.ogg nu
navel.ogg melic
necklace.ogg collaret
needle.ogg agulla
nest.ogg niu
net.ogg xarxa
newspaper.ogg diari
night.ogg nit
nightgown.ogg camisa de dormir
nostril.ogg nariu
notebook.ogg quadern
number.ogg número
nun.ogg monja
nurse.ogg infermera
nurse_male.ogg infermer
nut.ogg cacauet
oar.ogg rem
ocean.ogg oceà
office.ogg oficina
olive.ogg oliva
on.ogg sobre
onion.ogg ceba
open.ogg oberta
opossum.ogg opòssum
orange-color.ogg taronja
orchid.ogg orquídia
ostrich.ogg estruç
otter.ogg llúdriga
oyster.ogg ostra
pacifier.ogg xumet
page.ogg pàgina
pair.ogg parell
pajamas.ogg pijama
palm_tree.ogg palmera
pan.ogg paella
panda.ogg os panda
panther.ogg pantera
panties.ogg calces
pants.ogg pantalons
papaya.ogg papaia
paper.ogg paper
parachute.ogg paracaigudes
parakeet.ogg periquito
parrot.ogg lloro
path.ogg camí
pea.ogg pèsol
peach.ogg préssec
peacock.ogg paó
peak.ogg pic
pear.ogg pera
pearl.ogg perla
pedal.ogg pedal
pelican.ogg pelicà
pen.ogg bolígraf
pencil.ogg llapis
peony.ogg peònia
people.ogg gent
pepper.ogg pebre
peppers.ogg pebrot
petal.ogg pètal
phone.ogg telèfon
piano.ogg piano
picture.ogg pintura
pie.ogg pastís
pigeon.ogg tórtora
pill.ogg píndola
pillow.ogg coixí
pilot.ogg pilot
pine.ogg pi
pine_cone.ogg pinya
pip.ogg pinyol
pipe.ogg pipa
piranha.ogg piranya
pirate.ogg pirata
pizza.ogg pizza
plane.ogg avió
planet.ogg planeta
plant.ogg planta
plate.ogg plat
pliers.ogg alicates
plum.ogg pruna
plumber.ogg fontaner
pocket.ogg butxaca
pod.ogg beina
pole.ogg pal
police.ogg policia
pompon.ogg pompó
pond.ogg estany
pony.ogg poni
pool.ogg piscina
popcorn.ogg crispetes
porthole.ogg ull de bou
post.ogg bústia
pot.ogg olla
potato.ogg patata
president.ogg president
pretty.ogg bella
price.ogg preu
priest.ogg sacerdot
prison.ogg presó
prisoner.ogg pres
prize.ogg trofeu
pull.ogg estirar
pullover.ogg jersei
pumpkin.ogg carabassa
pyramid.ogg piràmide
question.ogg pregunta
quilt.ogg edredó
quiz.ogg examen
rabbit.ogg conill
rabbit_baby.ogg conill jove
race.ogg cursa
radio.ogg ràdio
radish.ogg rave
raft.ogg rai
rag.ogg drap
rain.ogg pluja
raincoat.ogg impermeable
rake.ogg rasclet
ramp.ogg rampa
raspberry.ogg gerd
razor.ogg maquineta d'afaitar
reptile.ogg rèptil
rhinoceros.ogg rinoceront
rice.ogg arròs
rifle.ogg rifle
right.ogg dreta
rise.ogg pujar
river.ogg riu
road.ogg carretera
roast.ogg rostit
robe.ogg mantell
robot.ogg robot
rock.ogg roca
rocket.ogg coet
rolling_pin.ogg corró
roof.ogg teulada
room.ogg habitació
root.ogg arrel
rope.ogg corda
rose.ogg rosa
round.ogg circular
rowing.ogg rem
royal.ogg reial
rug.ogg catifa
saddle.ogg cadira de muntar
sail.ogg veler
sailor.ogg mariner
salamander.ogg salamandra
salmon.ogg salmó
sand.ogg sorra
sandals.ogg sandàlia
sandwich.ogg sandvitx
sash.ogg faixa
sauce.ogg salsa
sausage.ogg salsitxa
scale.ogg balança
scare.ogg espantar
school.ogg escola
school_bag.ogg motxilla
science.ogg ciència
scissors.ogg tisores
scorpion.ogg escorpí
screw.ogg vis
screwdriver.ogg tornavís
sea.ogg mar
seat.ogg seient
seed.ogg llavor
shadow.ogg ombra
shave.ogg esquilar
shed.ogg cobert
sheep.ogg ovella
shelf.ogg prestatge
ship.ogg vaixell
shoelace.ogg cordó
shop.ogg botiga
shore.ogg riba
shovel.ogg recollidor
shower.ogg dutxa
shrub.ogg arbust
shut.ogg tancada
shutter.ogg finestró
sick.ogg malalt
sidewalk.ogg vorera
sign.ogg el senyal
sink.ogg pica
sister.ogg germana
skeleton.ogg esquelet
skimmer.ogg escumadora
sky.ogg cel
slam.ogg esmaixada
sled.ogg trineu
sleigh.ogg trineu
slide.ogg tobogan
slim.ogg prima
slippers.ogg sabatilla
slope.ogg pendent
sloppy.ogg descuidat
slot.ogg ranura
sloth.ogg peresós
slug.ogg llimac
small.ogg petit
smoke.ogg fum
snack.ogg mos
snow.ogg neu
soap.ogg sabó
sob.ogg sanglotar
soldier.ogg soldat
sole.ogg llenguado
sole_shoe.ogg sola de la sabata
son.ogg fill
soup.ogg sopa
spade.ogg pala
spaghetti.ogg espagueti
spark.ogg guspira
sparrow.ogg pardal
spatula.ogg espàtula
speak.ogg parlar
spear.ogg llança
spice.ogg espècia
spider_web.ogg teranyina
spinach.ogg espinac
spine.ogg espina
spinning_top.ogg baldufa
splatter.ogg esquitxada
sponge.ogg esponja
spool.ogg rodet
spoon.ogg cullera
spot.ogg taca
spring_season.ogg primavera
sprinkle.ogg espurnes
square.ogg quadrat
squash.ogg carabassó
squirt.ogg polvoritzador
stack.ogg pila
stage.ogg escenari
staircase.ogg escala
stamp.ogg segell
stand.ogg dret
star.ogg estel
steam.ogg vapor
steep.ogg empinat
steeple.ogg campanar
stem.ogg tija
step.ogg esglaó
stew.ogg guisat
stick.ogg branca
stinky.ogg pudor
stitch.ogg puntada
stomach.ogg estómac
stone.ogg pedra
store.ogg botiga
stove.ogg cuina
straight.ogg recte
strainer.ogg colador
straw.ogg palla
strawberry.ogg maduixa
stream.ogg corrent
street.ogg carrer
string.ogg cordill
stripe.ogg ratlla
strong.ogg fort
student.ogg estudiant
stump.ogg tronc
sugar.ogg sucre
suitcase.ogg maleta
summer.ogg estiu
summit.ogg cim
sun.ogg el Sol
sweatshirt.ogg dessuadora
table.ogg taula
tablecloth.ogg estovalles
tadpole.ogg capgròs
tag.ogg etiqueta
tail.ogg cua
tall.ogg alt
tape_measure.ogg cinta mètrica
taxi.ogg taxi
teddy.ogg peluix
television.ogg televisió
temple.ogg temple
tennis.ogg tenis
tent.ogg tenda
text.ogg text
thick.ogg gruixut
thief.ogg lladre
thread.ogg bobina
throw.ogg llançar
thumb.ogg polze
ticket.ogg bitllet
tiger.ogg tigre
time.ogg temps
tin.ogg llauna
tire.ogg pneumàtic
tired.ogg cansat
tissue.ogg mocador
to_drink.ogg beure
toad.ogg gripau
toaster.ogg torradora
toe.ogg dit del peu
toilet.ogg vàter
tomatoe.ogg tomàquet
tongs.ogg pinces
tongue.ogg llengua
tool.ogg eina
top.ogg cim
torch.ogg torxa
towel.ogg tovallola
toy.ogg joguina
trail.ogg sender
train.ogg tren
train_station.ogg estació de tren
trap.ogg parany
trash.ogg escombraries
tray.ogg safata
treat.ogg dolç
tree.ogg arbre
triangle.ogg triangle
tribe.ogg tribu
trip.ogg viatge
truck.ogg camió
tube.ogg llapis de llavis
tulip.ogg tulipa
tune.ogg melodia
turkey.ogg gall dindi
turnip.ogg nap
turtle.ogg tortuga
tusk.ogg ullal
twin_boys.ogg bessons
twin_girls.ogg bessones
umbrella.ogg paraigua
under.ogg sota
uniform.ogg uniforme
van.ogg furgoneta
vapor.ogg vapor
vase.ogg gerro
vegetable.ogg vegetal
vein.ogg vena
verdure.ogg verdura
vest.ogg armilla
viper.ogg escurçó
vowel.ogg vocal
vulture.ogg voltor
wall.ogg mur
walnut.ogg nou
wart.ogg berruga
wasp.ogg vespa
watch.ogg rellotge
water.ogg aigua
wave.ogg onada
wedding.ogg casament
wedge.ogg falca
weight.ogg pesa
wet.ogg mullat
whale.ogg balena
wheat.ogg blat
wheel.ogg roda
wide.ogg ample
wife.ogg muller
wig.ogg perruca
wind.ogg vent
window.ogg finestra
window_glass.ogg vidre de la finestra
wing.ogg ala
winter.ogg hivern
wolf.ogg llop
woman.ogg dona
wood.ogg fusta
word.ogg paraula
worker.ogg treballador
world.ogg món
wreath.ogg garlanda
wrench.ogg clau anglesa
yogurt.ogg iogurt
yum.ogg deliciós
zebra.ogg zebra
zipper.ogg cremallera

Page generated the 2022-04-10