திரைக்காட்சிகளுடன்

ஜிகாம்ப்ரி முதன்மை பட்டி
screenshot root

administration root

விவரம்: ஒரு விளையாட்டை தேர்ந்தெடுக்க அதன் மேல இடது சொடுக்குங்க

முன் தகுதி: நடவடிக்கைகள் சில விளையாட்டு நோக்கியதாக இருக்கும் , ஆனாலும் இன்னும் கல்வி.

இலக்கு: ஜிகாம்ப்ரி இரண்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வெவ்வேறு செயல்களை தரும் கல்வி விளையாட்டுகள் அடங்கிய தொகுப்பு.

பந்தை டக்ஸ் க்கு போக வை
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

விவரம்: இரண்டு shift விசைகளையும் அமுக்கினால் பந்து நேராக போகும்.

கைமுறை: இரண்டு shift விசைகளையும் அமுக்கினால் பந்து நேராக போகும்.

தாயத்தில் புள்ளிகள்
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 2 locked activity

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: தாயத்துகள் நிலத்தில் விழு முன் அதில் உள்ள புள்ளிகளை எண்ணுங்க

முன் தகுதி: எண்ணும் திறன்

இலக்கு: கொடுத்த நேரத்தில் புள்ளிகளை எண்ணுதல்

கைமுறை: தாயத்துகள் விழு முன் அதில் உள்ள புள்ளிகளை எண்ணி விசைப் பலகையால் சரியான எண்ணை உள்ளிடுங்க

A baby wordprocessor
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor difficulty level 1 locked activity

computer keyboard reading baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: A simplistic word processor to let the children play around with a keyboard and see letters.

இலக்கு: Discover the keyboard and the letters.

எளிய எழுத்துக்கள்
screenshot gletters icon gletters difficulty level 2

computer keyboard reading gletters

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

விவரம்: எழுத்துக்கள் தரையில் விழு முன் அவற்றை டைப் செய்க

இலக்கு: திரை- விசைப் பலகை எழுத்து இணப்பு

கைமுறை: எழுத்துக்கள் தரையில் விழு முன் அவற்றை டைப் செய்க

விழும் வார்த்தைகள்
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2

computer keyboard reading wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

விவரம்: வார்த்தைகள் நிலத்தில் விழு முன் அதை உள்ளிடுங்க

முன் தகுதி: விசைப் பலகை கையாளுமை

இலக்கு: விசைப்பலகை பயிற்சி

கைமுறை: Type the complete word as it falls, before it reaches the ground

சொடுக்கி வரைக
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

விவரம்: நீல புள்ளிகள் மேலே சொடுக்கி படத்தை வரையுங்க

முன் தகுதி: Can move the mouse and click accurately on points.

கைமுறை: ஒவ்வொரு நீல புள்ளி மேலயும் வரிசையா சொடுக்கி படத்தை வரையுங்க

என் மேல் சொடுக்கு
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1 locked activity

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: மீன்கள் மீன் தொட்டியை விட்டு போகு முன் நீந்தும் எல்லா மீன்கள் மேலும் சொடுக்கவும்.

முன் தகுதி: ஒரு எழுத்தை கேட்டு சரியான ஒன்றின் மேல் சொடுக்குக

இலக்கு: இயக்க ஒருங்கிணைப்பு: சொடுக்கியை நகர்த்த சொடுக்க.

கைமுறை: Catch all the moving fish by simple clicking or touching them with your finger.

நன்றி அறிதல்: மீன்கள் யூனிக்ஸ் பயன்பாடான எக்ஸ்பிஷ்டாங்க் இலிருந்து எடுக்கப் பட்டது. எல்லா படங்களுக்கும் நன்றி க்யாம் ரூஸே வுக்கு

Move the mouse or touch the screen
screenshot erase icon erase difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: சொடுக்கியை நகர்த்தி ஒரு இடத்தை அழித்து அதன் பின்னால் உள்ளதை கண்டு பிடிக்கவும்.

முன் தகுதி: சொடுக்கி கையாளுமை

இலக்கு: இயக்க ஒருங்கிணைவு.

கைமுறை: கட்டங்கள் மீது எல்லா தொகுதிகளும் காணாமல் போகும் வரை சொடுக்கியால் சொடுக்கவும்.

Double tap or double click
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2 locked activity

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: சொடுக்கியால் இரட்டை சொடுக்கி இடத்தை அழித்து அதன் பின்னால் உள்ளதை கண்டு பிடிக்கவும்.

முன் தகுதி: சொடுக்கி கையாளுமை

இலக்கு: இயக்க ஒருங்கிணைவு.

கைமுறை: கட்டங்கள் மீது எல்லா தொகுதிகளும் காணாமல் போகும் வரை சொடுக்கியால் இரட்டை சொடுக்கு சொடுக்கவும்.

சொடுக்கி வரைக
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: சொடுக்கியை சொடுக்கி இடத்தை அழித்து அதன் பின்னால் உள்ளதை கண்டு பிடிக்கவும்.

முன் தகுதி: சொடுக்கி கையாளுமை

இலக்கு: இயக்க ஒருங்கிணைவு.

கைமுறை: கட்டங்கள் மீது எல்லா தொகுதிகளும் காணாமல் போகும் வரை சொடுக்கியால் சொடுக்கவும்.

தண்ணி குழாயை கட்டுப் படுத்துங்க
screenshot followline icon followline difficulty level 1 locked activity

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: டக்ஸ்சுக்கு பூக்களுக்கு தண்ணி பாய்ச்சனும். ஆனா தண்ணி குழாய் அடைச்சுகிட்டு இருக்கு.

இலக்கு: நுண் இயக்க ஒருங்கிணைவு

கைமுறை: தண்ணி குழாயின் சிவப்பு பகுதி மேல சொடுக்கியை நகர்த்துங்க. இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை பூக்கள் கிட்ட கொண்டு வரும். குழாய விட்டு விலகினா சிவப்பு பகுதி திருப்பி கீழே போயிடும். ஜாக்கிரதை!

தங்க வேட்டை
screenshot mining icon mining difficulty level 1 locked activity

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: சொடுக்கி சக்கரத்தை பயன்படுத்தி கல்சுவரை அணுகி தங்கக்கட்டியை தேடுங்கள்.

முன் தகுதி: நீங்கள் சொடுக்கியை நகர்த்தி சொடுக்குவதை அறிவீர்கள்.

இலக்கு: Learn to use the mousewheel or the zoom / pinch gesture to zoom in and out.

பெனல்டி உதை
screenshot penalty icon penalty difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

விவரம்: ஒரு கோல் போட பந்து மேலே சொடுக்கியால இரட்டை சொடுக்குங்க.

கைமுறை: Double click or double tap on a side of the goal to kick the ball.

Logical associations
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

discovery algorithm

 Bharath M S & Timothee Giet

விவரம்: Complete the arrangement of fruits

இலக்கு: தர்க்க பழக்கம்

கைமுறை: Look at the two sequences. Each fruit in the first sequence has been replaced by another fruit in the second sequence. Complete the second sequence by using the correct fruits, after studying this pattern.

Matching Items
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1

discovery babymatch

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

விவரம்: தராசை சமன் செய்ய எடைகளை இழுத்து விடுங்க.

முன் தகுதி: Cultural references.

இலக்கு: இயக்க ஒருங்கிணைப்பு: சொடுக்கியை நகர்த்த சொடுக்க.

கைமுறை: In the main board area, a set of objects is displayed. In the vertical box (at the left of the main board) another set of objects is shown, each object in the group on the left matching exactly one object in the main board area. This game challenges you to find the logical link between these objects. How do they fit together? Drag each object to the correct red space in the main area.

Complete the puzzle
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1

discovery babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

விவரம்: தராசை சமன் செய்ய எடைகளை இழுத்து விடுங்க.

கைமுறை: Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the left, to the matching space in the puzzle.

நன்றி அறிதல்: The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL

ப்ரெய்லி அமைப்பை புரிந்து கொள்வோம்.
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

discovery braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothee Giet

விவரம்: Learn and memorize the Braille system

இலக்கு: குழந்தைகள் ப்ரெய்லி அமைப்பை கண்டு கொள்ளட்டும்.

கைமுறை: The screen has 3 sections: an interactive braille cell, an instruction telling you the letter to reproduce,

Braille Fun
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

discovery braille braille_fun

 Arkit Vora & Timothee Giet

விவரம்: ப்ரெய்ல் : குறியாக்கத்தை பூட்டு திறத்தல்

முன் தகுதி: ப்ரெய்ல் : குறியாக்கத்தை பூட்டு திறத்தல்

கைமுறை: Enter the braille code in the tile for the letters on the banner pulled by Tux in his plane across the screen. Check the braille chart by clicking on the toggle button for help.

The History of Louis Braille
screenshot louis-braille icon louis-braille difficulty level 4

discovery braille louis-braille

 Arkit Vora & Timothee Giet

விவரம்: Review the major dates of the inventor of the Braille System

கைமுறை: Read the history of Louis Braille, his biography, and the invention of the Braille system. Click on the previous and next buttons to move between the story pages. At the end, arrange the sequence in chronological order.

நன்றி அறிதல்: Louis Braille Video: <http:\/\/www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

Calendar
screenshot calendar icon calendar difficulty level 4

discovery calendar

 Amit Sagtani & Timothee Giet

விவரம்: Read the instructions and select the correct date on the calendar

முன் தகுதி: Concept of week, month and year

இலக்கு: Learn how to use a calendar

கைமுறை: Read the instructions and select the correct date on the calendar.

Chronos
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

discovery chronos

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

விவரம்: தராசை சமன் செய்ய எடைகளை இழுத்து விடுங்க.

முன் தகுதி: Tell a short story

இலக்கு: Sort the pictures into the order that tells the story

கைமுறை: Pick from the pictures on the left and put them on the red dots

நன்றி அறிதல்: Moon photo is copyright NASA. The space sounds come from Tuxpaint and Vegastrike which are released under the GPL license. The transportation images are copyright Franck Doucet. Dates of Transportation are based on those found in <http://www.wikipedia.org>.

கடிகாரத்தை அறிவோம்
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2

discovery clockgame

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

விவரம்: நேரம் சொல்ல பழகுவோம்

முன் தகுதி: நேரத்தை புரிந்து கொள்ளல். நேரத்தை கண்டு பிடிக்க

இலக்கு: நேர அலகு பாகுபாடு (மணி,நிமிடம்,வினாடி). கடிகாரத்தில் நேரத்தை அமைத்துக் காட்டு

கைமுறை: காட்டிய நேர அலகில் (மணிகள்:நிமிடங்கள் அல்லது மணிகள்:நிமிடங்கள் வினாடிகள்) கடிகாரத்தை அமைக்கவும். எண்கள் மேலே கீழே போக வெவ்வேறு அம்புகள் மீது சொடுக்குங்க, சொடுக்கிய நகர்த்துங்க .

வண்ணங்கள்
screenshot colors icon colors difficulty level 1 locked activity

discovery color colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: சரியான வண்ணத்தின் மேல் சொடுக்கவும்

முன் தகுதி: Identifying colours

இலக்கு: இந்த பலகை உங்களுக்கு விதவிதமான வண்ணங்களை சொல்லித் தரும். ஒரு வண்ணத்தின் பெயரை கேட்டதும் அந்த வண்ணத்தை போட்டிருக்கும் வாத்தின் மேல் சொடுக்கவும்.

கைமுறை: வண்ணத்தை கேட்டதும் அந்த வண்ணத்துக்கு பொருத்தமான வாத்தின் மேல் சொடுக்கவும்.

அதிகமான வண்ணங்கள்
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6 locked activity

discovery colors advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: சரியான வண்ணத்தில் சொடுக்கவும்

முன் தகுதி: படிக்க முடியும்

இலக்கு: வழக்கமில்லாத வண்ணங்களை தெரிந்து கொள்வோம்.

கைமுறை: You will see dancing butterflies of different colors and a question. You have to find the correct butterfly and touch it.

தேநீர் பட்டாம் பூச்சி கண்டு பிடி
screenshot details icon details difficulty level 1

discovery details

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

விவரம்: தராசை சமன் செய்ய எடைகளை இழுத்து விடுங்க.

கைமுறை: Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the left, to the matching space in the puzzle.

நன்றி அறிதல்: The images are from Wikimedia Commons.

Explore Monuments
screenshot explore_monuments icon explore_monuments difficulty level 3

discovery explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothee Giet

விவரம்: Explore Monuments around the world.

முன் தகுதி: Knowledge of different monuments.

இலக்கு: To learn about different monuments on the basis of their location.

கைமுறை: Click on the given keys to learn more of the monuments and then identify where the monuments is on the map by its name.

நன்றி அறிதல்: Photos taken from Wikipedia.

தமிழ்
screenshot family icon family difficulty level 2

discovery family

 Rajdeep Kaur & Timothee Giet

விவரம்: Select the name you should call this family member

முன் தகுதி: படிக்கும் திறனை பழக்குதல்

இலக்கு: Learn the relationships in a family, according to the lineal system used in most Western societies

கைமுறை: A family tree is shown.\n

உருப்படிகளை எண்ணுங்க
screenshot family_find_relative icon family_find_relative difficulty level 2

discovery family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

விவரம்: Click on a pair corresponding to the given relation

முன் தகுதி: சொடுக்கியை நகர்த்தி சொடுக்கவும்

இலக்கு: Learn the relationships in a family, according to the lineal system used in most Western societies

கைமுறை: A family tree is shown, with some instructions.\n

தேநீர் பட்டாம் பூச்சி கண்டு பிடி
screenshot find_the_day icon find_the_day difficulty level 6

discovery find_the_day

 Amit Sagtani & Timothee Giet

விவரம்: Find the correct date and select it on the calendar.

முன் தகுதி: Basics of calendar

இலக்கு: Learn how to count days and find a date on a calendar.

கைமுறை: Read the instructions and perform the requested calculation to find a date. Then select this date on the calendar.

Locate the region
screenshot geo-country icon geo-country difficulty level 2

discovery geo-country

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

விவரம்: தராசை சமன் செய்ய எடைகளை இழுத்து விடுங்க.

கைமுறை: தராசை சமன் செய்ய எடைகளை இழுத்து விடுங்க.

Locate the countries
screenshot geography icon geography difficulty level 2

discovery geography

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

விவரம்: தராசை சமன் செய்ய எடைகளை இழுத்து விடுங்க.

கைமுறை: தராசை சமன் செய்ய எடைகளை இழுத்து விடுங்க.

உங்க இடது கை மற்றும் இடது கை கண்டு பிடியுங்க
screenshot leftright icon leftright difficulty level 2

discovery leftright

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: இது இடது கையா அல்லது வலது கையா என கண்டு பிடியுங்க

இலக்கு: வெவ்வேறு பார்வையிலிருந்து இடது கையா அல்லது வலது கையா என கண்டு பிடித்தல். இடம் சார்ந்த கற்பனை

கைமுறை: You can see a hand: is it a left hand or a right hand? Click on the left button, or the right button depending on the displayed hand.

புதிர் நெறி
screenshot maze icon maze difficulty level 1

discovery maze maze

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

விவரம்: டக்ஸ் இந்த புதிர் நெறியிலிருந்து வெளியே வர உதவுங்க.

கைமுறை:

Invisible Maze
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible difficulty level 4

discovery maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

விவரம்: காணமுடியாத புதிர்நெறியிலிருந்து வெளி செல்ல வழி கண்டு பிடியுங்க

கைமுறை:

Relative Maze
screenshot mazerelative icon mazerelative difficulty level 3

discovery mazeMenu mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

விவரம்: புதிர் நெறியிலிருந்து வெளியே போக வழி கண்டு பிடியுங்க. (நகர்தல் முந்தைய நிலைக்கு தொடர்பானது)

கைமுறை:

படங்களுடன் நினைவாற்றல் விளையாட்டு.
screenshot memory icon memory difficulty level 1

discovery memory memory

 JB BUTET & Timothee Giet

விவரம்: ஒரே மாதிரியான அட்டைகளை கண்டு பிடிக்க அட்டைகளை திருப்புங்க

இலக்கு: நினைவாற்றலை பழக்க அனைத்து அட்டைகளையும் நீக்குங்க.

கைமுறை: ஒரு ஜோடி வெற்று அட்டை காட்டப் படும். அட்டை பின் பக்கம் ஒரு படம் இருக்கும். ஒவ்வொரு பட அட்டை போலவே இன்னும் ஒண்ணு இருக்கும். அட்டை மேல சொடுக்கினா படம் தெரியும். அதே படம் உள்ள அட்டையை கண்டு பிடிக்கப் பாருங்க.ஒரே நேரம் இரண்டு அட்டைகளைதான் திருப்பலாம். அதனால எது எங்க இருக்குன்னு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளணும். ஒரே மாதிரியான இரண்டு படங்களை திருப்பினா அவை காணாம போகும்.

Memory Game with images against Tux
screenshot memory-tux icon memory-tux difficulty level 1

discovery memory memory-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

விவரம்: Flip the cards to find the matching pairs against Tux

முன் தகுதி: சொடுக்கி கையாளுமை

இலக்கு: நினைவாற்றலை பழக்க அனைத்து அட்டைகளையும் நீக்குங்க.

கைமுறை: A set of blank cards is shown. Each card has a picture on the other side, and each picture card has a twin exactly the same. Click on a card to see its hidden picture, and try to match the twins. You can only turn over two cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look for its twin. When you turn over the twins, they both disappear. Tux teacher do the same.

Melody
screenshot melody icon melody difficulty level 2 locked activity

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: Reproduce a sound sequence

முன் தகுதி: சொடுக்கியை நகர்த்தி சொடுக்கவும்

இலக்கு: தர்க்க பயிற்சி

கைமுறை: Listen to the sound sequence played, and repeat it by clicking on the xylophone's bars. You can listen again by clicking on the repeat button.

ஓசை நினைவாற்றல் விளையாட்டு.
screenshot memory-sound icon memory-sound difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothee Giet

விவரம்: வயலின் வாசிக்கும் டக்ஸ் மேல சொடுக்கி ஓசையை கேளுங்க. ஒரே மாதிரியான ஓசை எழுப்பும் டக்ஸ்ஸை கண்டு பிடியுங்க.

இலக்கு: நினைவாற்றலை பழக்க அனைத்து அட்டைகளையும் நீக்குங்க.

கைமுறை: ஒரு கூட்டம் வயலின் வாசிக்கும் டக்ஸ் காட்டப் படுகிறது. ஒவ்வொரு டக்ஸ்ஸும் ஒரு ஓசையுடன் சம்பந்தப் பட்டது. அதற்கு அதே மாதிரியான டக்ஸ் ஜோடி ஒன்று உண்டு. டக்ஸ்மேல சொடுக்கினா ஓசை கேட்கும். அதே ஓசை உள்ள டக்ஸ் ஐ கண்டு பிடிக்கப் பாருங்க.ஒரே நேரம் இரண்டு டக்ஸ் ஐ தான் இயக்கலாம். அதனால எது எங்க இருக்குன்னு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளணும். ஒரே மாதிரியான இரண்டு டக்ஸ்களை திருப்பினா அவை காணாம போகும்.

டக்ஸ்ஸுக்கு எதிரான ஓசை நினைவாற்றல் விளையாட்டு.
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux difficulty level 2 locked activity

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: டக்ஸ்ஸுக்கு எதிரான ஒலி நினைவாற்றல் விளையாட்டுக்கு போங்க

இலக்கு: நினைவாற்றலை பழக்க அனைத்து அட்டைகளையும் நீக்குங்க.

கைமுறை: ஒரு கூட்டம் வயலின் வாசிக்கும் டக்ஸ் காட்டப் படுகிறது. ஒவ்வொரு டக்ஸ்ஸும் ஒரு ஓசையுடன் சம்பந்தப் பட்டது. அதற்கு அதே மாதிரியான டக்ஸ் ஜோடி ஒன்று உண்டு. டக்ஸ்மேல சொடுக்கினா ஓசை கேட்கும். அதே ஓசை உள்ள டக்ஸ் ஐ கண்டு பிடிக்கப் பாருங்க.ஒரே நேரம் இரண்டு டக்ஸ் ஐ தான் இயக்கலாம். அதனால எது எங்க இருக்குன்னு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளணும். ஒரே மாதிரியான இரண்டு டக்ஸ்களை திருப்பினா அவை காணாம போகும்.

தர்க்க பயிற்சி
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

discovery memory railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

விவரம்: Rebuild the displayed train at the top of the screen by dragging the appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by dragging it down.

இலக்கு: விசைப்பலகை பயிற்சி

கைமுறை: A train - a locomotive and carriage(s) - is displayed at the top of the main area for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by dragging the appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by dragging it down.

Explore World Animals
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

discovery miscellaneous explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

விவரம்: Learn about world animals, interesting facts and their location on a map.

சித்திரத்தை மீண்டும் அமையுங்க
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1 locked activity

discovery mosaic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: Put each item at the same place as in the given example.

கைமுறை: First select the item you want to put then click on a spot on the empty area

இசை கருவிகள்
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4 locked activity

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: சரியான இசை வாத்தியத்தில் சொடுக்கவும்

இலக்கு: இசை கருவிகளை தெரிந்து கொள்ள கற்போம்.

கைமுறை: சரியான வாத்தியத்தில் சொடுக்கவும்

Explore Farm Animals
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

discovery sound_group explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothee Giet

விவரம்: Learn about farm animals, what sounds they make, and interesting facts.

இலக்கு: Learn to associate animal sounds with the animal name and what the animal looks like.

Explore World Music
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

discovery sound_group explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

விவரம்: மடங்குகள் காரணிகள் பற்றி அறிவோம்.

இலக்கு: Develop a better understanding of the variety of music present in the world

நன்றி அறிதல்: Images from http://commons.wikimedia.org/wiki, http://archive.org

ஒரு வாய்க்கால் மதகை இயக்கு
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2 locked activity

experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: டக்ஸ் க்கு உதவுங்கள். அதன் படகை வாய்க்கால் பூட்டு வழியாக கொண்டு போக அதுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க.

கைமுறை: நீங்கள்தான் பூட்டுக்கு காவல்காரன். கதவுகளையும் பூட்டுகளையும் சரியான படி திறங்க. அதனால் டக்ஸ் கதவுகள் வழியாக இரண்டு பக்கமும் போகலாம்.

நன்றி அறிதல்: ஸ்டெபெனி கபெராக்ஸ் வரைந்த படம்.

பெயின்ட் நிறங்களை கலத்தல்
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

விவரம்: நிறங்களை கலத்தலை அறிதல்

இலக்கு: கொடுத்த நிறத்தை பொருத்த முதன்மை நிறங்களை கலக்கி பாருங்கள்

நன்றி அறிதல்: Images from http://openclipart.org

ஒளியின் நிறங்களை கலத்தல்
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 4

experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

விவரம்: நிறங்களை கலத்தலை அறிதல்

இலக்கு: கொடுத்த நிறத்தை பொருத்த முதன்மை நிறங்களை கலக்கி பாருங்கள்

நன்றி அறிதல்: http://openclipart.org

Intro gravity
screenshot intro_gravity icon intro_gravity difficulty level 4

experiment intro_gravity

 Siddhesh suthar & Timothee Giet

விவரம்: Introduction to the concept of gravity

இலக்கு: Maintain the spaceship in the middle without crashing into the planets or the asteroids

கைமுறை: Follow the instructions when you run the activity.

Land Safe
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothee Giet

விவரம்: Understanding acceleration due to gravity.

இலக்கு: Pilot the spaceship towards the green landing area.

Renewable Energy
screenshot renewable_energy icon renewable_energy difficulty level 4

experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

விவரம்: Tux has come back from fishing on his boat. Bring the electrical system back up so he can have light in his home.

இலக்கு: Learn about an electrical system based on renewable energy

கைமுறை: Click on different active elements : sun, cloud, dam, solar array, wind farm and transformers, in order to reactivate the entire electrical system. When the system is back up and Tux is in his home, push the light button for him. To win you must switch on all the consumers while all the producers are up.

நன்றி அறிதல்: ஸ்டெபெனி கபெராக்ஸ் வரைந்த படம்.

Watercycle
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3

experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

விவரம்: Tux has come back from fishing on his boat. Bring the water system back up so he can take a shower.

இலக்கு: Learn the water cycle

கைமுறை: Click on different active elements: sun, cloud, pumping station, and the sewage treatment plant, in order to reactivate the entire water system. When the system is back up and Tux is in the shower, push the shower button for him.

நன்றி அறிதல்: ஸ்டெபெனி கபெராக்ஸ் வரைந்த படம்.

Digital Electricity
screenshot digital_electricity icon digital_electricity difficulty level 6

experimental digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

விவரம்: Create and simulate a digital electric schema

முன் தகுதி: Requires some basic understanding of the concept of digital electronics.

இலக்கு: Freely create a digital electric schema with a real time simulation of it.

கைமுறை: Drag electrical components from the selector and drop them in the working area. In the working area, you can move the components by dragging them. To delete a component, select the deletion tool on top of the component selector, and select the component. You can click on the component and then on the rotate button to rotate it or info button to get information about it. You can click on the switch to open and close it. To connect two terminals, click on first terminal, then on second terminal. To deselect terminal or delete tool, click on any empty area. The simulation is updated in real time by any user action.

Pilot a Submarine
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

experimental submarine

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

விவரம்: நீல புள்ளிகள் மேலே சொடுக்கி படத்தை வரையுங்க

முன் தகுதி: சொடுக்கியை நகர்த்தி சொடுக்கவும்

இலக்கு: Learn how to control a submarine

Categorization
screenshot categorization icon categorization difficulty level 4

fun categorization

 Divyam Madaan & Timothee Giet

விவரம்: Categorize the elements into correct and incorrect groups

முன் தகுதி: Can drag elements using mouse

இலக்கு: Build conceptual thinking and enrich knowledge

கைமுறை: Review the instructions and then drag and drop the elements as specified

உதை பந்து
screenshot football icon football difficulty level 1 locked activity

fun football

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: கோலுக்குள் பந்தை உதை

இலக்கு: வலது பக்கம் உள்ள கருப்பு துளைக்குள் பந்தை உதை

கைமுறை: Drag a line from the ball, to set its speed and direction.

அறுகோணம்
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2 locked activity

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: நீல வயல் மேல சொடுக்கி ஸ்ட்ராபெர்ரி பழத்தை கண்டு பிடியுங்க

இலக்கு: தர்க்க பயிற்சி

கைமுறை: நீல வயல் கீழே ஸ்ட்ராபெர்ரி பழத்தை கண்டு பிடியுங்க. நீங்க கிட்டே போக போக வயல் சிவப்பாகும்.

தர்க்க பழக்கம்
screenshot simplepaint icon simplepaint difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: Create your own drawing

இலக்கு: படிக்கும் திறனை பழக்குதல்

கைமுறை: Select a color and paint the rectangles as you like to create a drawing.

Solar System
screenshot solar_system icon solar_system difficulty level 5

fun solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

விவரம்: Answer the questions presented and get a 100% correctness among the options.

கைமுறை: Click on a planet or the Sun to reveal questions. Each question contains 4 options. One of those is 100% correct. Try to answer the questions until you get a 100% closeness in the closeness meter.

The classic hangman game
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5

keyboard reading hangman

 Rajdeep kaur & Timothee Giet

விவரம்: Guess the letters of the given word. To help you, on every wrong try, a part of the image representing the word will be revealed.

இலக்கு: This is a good exercise to improve reading and spelling skills.

கைமுறை: You can enter the letters using the virtual keyboard on the screen or with the real keyboard.

கழித்தல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 3 locked activity

math addition algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: கூட்டல் பழகுவோம்

முன் தகுதி: எளிய கூட்டல். எழுதிய எண்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும்

இலக்கு: கொடுத்த நேரத்தில் இரண்டு எண்களின் வித்தியாசத்தை கண்டு பிடிப்போம்.

கைமுறை: An addition is displayed on the screen. Quickly find the result and use your computer's keyboard or the on-screen keypad to type it. You have to be fast and submit the answer before the penguins land in their balloon!

இலக்கு விளையாட்டுல கூட்டல் கற்போம்.
screenshot target icon target difficulty level 2 locked activity

math addition target

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: இலக்கை அடிங்க மற்றும் புள்ளிகளை எண்ணுங்க.

முன் தகுதி: முதல் மட்டம்: சொடுக்கியை நகர்த்த முடியும். எண்களை படிக்க முடியும். 15 வரை எண்ண முடியும்.

இலக்கு: இலக்கு மேல அம்பு வீசி உங்க புள்ளிகளை எண்ணுங்க.

கைமுறை: காத்தின் வேகத்தையும் திசையையும் பாருங்க. ஒரு அம்பை வீச இலக்குல சொடுக்குங்க. எல்லா அம்பும் வீசியான பிறகு ஒரு ஜன்னல் வந்து உங்க புள்ளிகளை எண்ணச் சொல்லும். விசைப்பலகையால அதை உள்ளீடு செய்யுங்க. உள்ளீட்டு விசையை அல்லது ஓகே பட்டனை தட்டுங்க.

கழித்தல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு
screenshot algebra_div icon algebra_div difficulty level 6

math division algebra_div

 Sayan Biswas & Timothee Giet

விவரம்: கழித்தல் பழகுவோம்

முன் தகுதி: கழித்தல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு

இலக்கு: கொடுத்த நேரத்தில் இரண்டு எண்களின் வித்தியாசத்தை கண்டு பிடிப்போம்.

கைமுறை: A division is displayed on the screen. Quickly find the result and use your computer's keyboard or the on-screen keypad to type it. You have to be fast and submit the answer before the penguins in their balloon land!

Redraw the given image
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3 locked activity

math geometry puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: Draw perfectly the given image on the empty grid.

கைமுறை: First, select the proper color from the toolbar. Then click on the grid and drag to paint, then release the click to stop painting.

Mirror the given image
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical difficulty level 4 locked activity

math geometry symmetry puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: Draw the image on the empty grid as if you see it in a mirror.

கைமுறை: First, select the proper color from the toolbar. Then click on the grid and drag to paint, then release the click to stop painting.

Gnumch Equality
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality difficulty level 3

math gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

விவரம்: திரையின் மேலே தோன்றும் எண்ணுக்கு சமமான தொடருக்கு எண் விழுங்கியை கொண்டு போங்க

இலக்கு: கூட்டல் பெருகல் வகுத்தல் மற்றும் கழித்தல் இவற்றை பழகுங்க

கைமுறை: திரையின் மேலே தோன்றும் எண்ணுக்கு சமமான தொடருக்கு எண் விழுங்கியை கொண்டு போங்க

Gnumch Factors
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

math gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

விவரம்: திரையின் மேலே தோன்றும் எண்ணுக்கு உள்ள காரணிகளிடம் எண் விழுங்கியை கொண்டு போங்க

இலக்கு: மடங்குகள் காரணிகள் பற்றி அறிவோம்.

கைமுறை: The factors of a number are all the numbers that divide that number evenly. For example, the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 4 is not a factor of 6 because 6 cannot be divided into 4 equal pieces. If one number is a multiple of a second number, then the second number is a factor of the first number. You can think of multiples as families, and factors are the people in those families. So 1, 2, 3 and 6 all fit into the 6 family, but 4 belongs to another family.

Gnumch Inequality
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality difficulty level 3

math gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

விவரம்: திரை மேல தெரியர எண்ணுக்கு சமமில்லாத தொடர் கிட்ட எண் விழுங்கிய கொண்டு போங்க

இலக்கு: கூட்டல் கழித்தல் பெருகல் மற்றும் வகுத்தல் இவற்றை பழகுங்க

கைமுறை: If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and hit space to swallow a number. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the number. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the number.

Gnumch Multiples
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

math gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

விவரம்: திரை மேல தெரியர எண்ணோட அடுக்குங்க கிட்ட எண் விழுங்கிய கொண்டு போங்க.

இலக்கு: மடங்குகள் காரணிகள் பற்றி அறிவோம்.

கைமுறை: The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a second number, then the second number is a multiple of the first number. Again, you can think of multiples as families, and factors are the people who belong to those families. The factor 5, has parents 10, grandparents 15, great-grandparents 20, great-great-grandparents 25, and every extra step of 5 is another great- in front! But the number 5 does not belong in the 8 or 23 families. You can't fit any number of 5s into 8 or 23 with nothing left over. So 8 isn't a multiple of 5, nor is 23. Only 5, 10, 15, 20, 25 ... are multiples (or families or steps) of 5.

Gnumch Primes
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

math gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

விவரம்: பகா எண்களிடம் எண் விழுங்கியை கொண்டு போங்க.

இலக்கு: 1 பகா எண் அல்ல.

கைமுறை: Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). You can think of prime numbers as very small families: they only ever have two people in them! Only themselves and 1. You can't fit any other numbers into them with nothing left over. 5 is one of these lonely numbers (only 5 × 1 = 5), but you can see that 6 has 2 and 3 in its family as well (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). So 6 is not a prime number.

Graph Coloring
screenshot graph-coloring icon graph-coloring difficulty level 1

math graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothee Giet

விவரம்: Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.

முன் தகுதி: Ability to distinguish different colors/shapes, sense of positions

இலக்கு: Learn to distinguish between different colors/shapes and learn about relative positions.

Guesscount
screenshot guesscount icon guesscount difficulty level 3

math guesscount

 Rahul Yadav & Timothee Giet

விவரம்: Guess the algebraic expression and drag the tiles to get a result equal to the Guesscount.

முன் தகுதி: knowledge of arithmetic operations

இலக்கு: Intuition and practice of algebraic-like calculations.

கூட்டல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு.
screenshot memory-math-add icon memory-math-add difficulty level 3

math memory memory-math-add

 JB BUTET & Timothee Giet

விவரம்: இரண்டு எண்களும் ஒரே கூட்டுத் தொகை வரும் வரை அட்டைகளை திருப்புங்க.- எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை.

முன் தகுதி: கூட்டல்

இலக்கு: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை கூட்டிப் பழகுங்க.

கூட்டல் கழித்தல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு.
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

விவரம்: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை அட்டைகளை திருப்புங்க. கூட்டியோ கழித்தோ ஒரே எண் வரப்பண்ணுங்க.

முன் தகுதி: கூட்டல் மற்றும் கழித்தல்

இலக்கு: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை கூட்டல், கழித்தல் பழகுங்க.

எல்லா செயல்களும் உள்ள நினைவாற்றல் விளையாட்டு
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

விவரம்: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை அட்டைகளை திருப்புங்க; பொருத்தமான செயலை கண்டு பிடியுங்க.

முன் தகுதி: கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல்

இலக்கு: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல் பழகுங்க.

டக்ஸ் எதிராக நினைவாற்றல் விளையாட்டு
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

விவரம்: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை அட்டைகளை திருப்புங்க; பொருத்தமான செயலை கண்டு பிடியுங்க.

முன் தகுதி: கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல்

இலக்கு: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல் பழகுங்க.

டக்ஸ் எதிராக கூட்டல் கழித்தல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

விவரம்: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை அட்டைகளை திருப்புங்க. கூட்டியோ கழித்தோ ஒரே எண் வரப்பண்ணுங்க.

முன் தகுதி: கூட்டல் மற்றும் கழித்தல்

இலக்கு: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை கூட்டல், கழித்தல் பழகுங்க.

டக்ஸ் எதிராக கூட்டல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux difficulty level 3

math memory memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

விவரம்: இரண்டு எண்களும் ஒரே கூட்டுத் தொகை வரும் வரை அட்டைகளை திருப்புங்க.- எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை.

முன் தகுதி: கூட்டல்

இலக்கு: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை கூட்டிப் பழகுங்க.

வகுத்தல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு
screenshot memory-math-div icon memory-math-div difficulty level 6

math memory memory-math-div

 JB BUTET & Timothee Giet

விவரம்: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை அட்டைகளை திருப்புங்க; பொருத்தமான செயலை கண்டு பிடியுங்க.

முன் தகுதி: வகுத்தல்

இலக்கு: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை வகுத்தல் பழகுங்க.

டக்ஸ் எதிராக வகுத்தல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

விவரம்: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை அட்டைகளை திருப்புங்க; பொருத்தமான செயலை கண்டு பிடியுங்க.

முன் தகுதி: வகுத்தல்

இலக்கு: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை வகுத்தல் பழகுங்க.

கழித்தல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus difficulty level 4

math memory memory-math-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

விவரம்: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை அட்டைகளை திருப்புங்க; கழித்து ஒரே விடை வரும் இரு அட்டைகளை கண்டு பிடியுங்க.

முன் தகுதி: கழித்தல்

இலக்கு: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை கூட்டல், கழித்தல் பழகுங்க.

டக்ஸ் எதிராக பெருக்கல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

விவரம்: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை அட்டைகளை திருப்புங்க; கழித்து ஒரே விடை வரும் இரு அட்டைகளை கண்டு பிடியுங்க.

முன் தகுதி: subtraction

இலக்கு: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை கூட்டல், கழித்தல் பழகுங்க.

பெருக்கல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult difficulty level 5

math memory memory-math-mult

 JB BUTET & Timothee Giet

விவரம்: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை அட்டைகளை திருப்புங்க; பெருக்கி ஒரே விடை வரும் இரு அட்டைகளை கண்டு பிடியுங்க.

முன் தகுதி: பெருக்கல்

இலக்கு: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை பெருக்கல் பழகுங்க.

பெருக்கல் வகுத்தல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

விவரம்: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை அட்டைகளை திருப்புங்க; பொருத்தமான செயலை கண்டு பிடியுங்க.

முன் தகுதி: பெருக்கல் வகுத்தல்

இலக்கு: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை பெருக்கல் வகுத்தல் பழகுங்க.

டக்ஸ் எதிராக பெருக்கல் வகுத்தல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

விவரம்: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை அட்டைகளை திருப்புங்க; பொருத்தமான செயலை கண்டு பிடியுங்க.

முன் தகுதி: பெருக்கல் வகுத்தல்

இலக்கு: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை பெருக்கல் வகுத்தல் பழகுங்க.

டக்ஸ் எதிராக பெருக்கல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux difficulty level 5

math memory memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

விவரம்: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை அட்டைகளை திருப்புங்க; பெருக்கி ஒரே விடை வரும் இரு அட்டைகளை கண்டு பிடியுங்க.

முன் தகுதி: பெருக்கல்

இலக்கு: எல்லா அட்டைகளும் போகும் வரை பெருக்கல் பழகுங்க.

பெருக்கல் வாய்ப்பாடு
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3 locked activity

math multiplication algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: பெருக்கல் பழகுவோம்

முன் தகுதி: பெருக்கல் வாய்ப்பாடு

இலக்கு: Learn to multiply numbers within a limited period of time

கைமுறை: A multiplication is displayed on the screen. Quickly find the result and use your computer's keyboard or the on-screen keypad to type the product of the numbers. You have to be fast and submit the answer before the penguins in their balloon land!

எளிய எழுத்துக்கள்
screenshot drawnumbers icon drawnumbers difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

விவரம்: Connect the dots to draw numbers from 0 to 9

இலக்கு: Learning how to draw the numbers in a funny way.

கைமுறை: ஒவ்வொரு எண்னையும் சரியான வரிசைல சொடுக்கி படத்தை வரைங்க.

உருப்படிகளை எண்ணுங்க
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

விவரம்: உருப்படிகளை எண்ண சௌகரியமாக பொருத்துங்க

முன் தகுதி: அடிப்படை கணக்கீடு

இலக்கு: எண்ணுதல் பயிற்சி

கைமுறை: முதல்ல எண்ண வேண்டிய உருப்படிகளை ஒழுங்காக்குங்க நீங்க பதில் சொல்லப் போறதை கீழே தேர்ந்தெடுங்க. விடையை விசைப் பலகையால உள்ளிட்டு ஓகே பட்டனை அமுக்குங்க அல்லது உள்ளீட்டு விசையை தட்டுங்க.

ஒரு எண்ணை கண்டு பிடியுங்க.
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

விவரம்: டக்ஸ் குகையிலிருந்து தப்பிக்க உதவி பண்ணுங்க. அது நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டிய எண் ஒன்றை மறைத்து வைத்திருக்கு.

முன் தகுதி: கடைசி மட்டத்துக்கு எண்கள் 1 முதல் 1000 வரை.

கைமுறை: கண்டு பிடிக்க வேண்டிய எண்ணின் வீச்சை கொடுக்கும் வழிகாட்டியை படியுங்கள். வலது மேல் நீல உள்ளீட்டு பெட்டியில் எண்ணை உள்ளிடவும். இந்த எண் அதிகமா குறைவா என டக்ஸ் சொல்லும். பின் இன்னொரு எண்ணை உள்ளிடவும். டக்ஸ்ஸுக்கும் தப்பிக்கும் வழிக்கும் உள்ள இடை வெளி சரியான எண்ணிலிருந்து நீங்கள் எவ்வளவு விலகி உள்ளீர்கள் என காட்டும். தப்பிக்கும் வழியிலிருந்து மேலோ கீழோ இருந்தால் உங்கள் எண் அதிகம் அல்லது குறைவு என கொள்ளலாம்.

மாயத் தொப்பி
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus difficulty level 2

math numeration magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothee Giet

விவரம்: சிலது காணாமல் போன பின் மாயத் தொப்பியின் கீழ் எவ்வளவு உருப்படின்னு எண்ணுங்க.

முன் தகுதி: கழித்தல்

இலக்கு: கழித்தல் கற்போம்

கைமுறை: தொப்பி மீது அதை திறக்கவோ அல்லது மூடவோ சொடுக்குங்க. எவ்வளவு நக்ஷத்திரங்கள் நகர்வதைப் பாத்தீங்க? ஜாக்கிரதையா எண்ணுங்க. :) வலது கீழ் இடத்துல விடையை உள்ளிட சொடுக்குங்க.

மாயத் தொப்பி
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus difficulty level 2

math numeration magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

விவரம்: மாயத் தொப்பியின் கீழ் எவ்வளவு உருப்படின்னு எண்ணுங்க.

முன் தகுதி: கூட்டல்

இலக்கு: கூட்டல் கற்போம்

கைமுறை: தொப்பி மீது அதை திறக்கவோ அல்லது மூடவோ சொடுக்குங்க. எவ்வளவு நக்ஷத்திரங்கள் நகர்வதைப் பாத்தீங்க? ஜாக்கிரதையா எண்ணுங்க. :) வலது கீழ் இடத்துல விடையை உள்ளிட சொடுக்குங்க.

எண்ணுதல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate difficulty level 2 locked activity

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: எழுதிய எண்ணை அல்லது படத்தை ஒத்திசைக்க அட்டைகளை திருப்புங்க.

இலக்கு: எண்ணுதல் பயிற்சி, நினைவாற்றல்

கைமுறை: நீங்கள் சில அட்டைகளைபார்க்கலாம், ஆனால் அதன் பின் பக்கதை பார்க்க முடியாது ஒவ்வொரு அட்டையின் மறைப்பிலும் ஒரு எண்ணோ அல்லது படமோ இருக்கும்.

பணம்
screenshot money icon money difficulty level 2 locked activity

math numeration money money

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: பண பறிமாற்றம் பழகுங்க.

முன் தகுதி: எண்ண முடியும்.

இலக்கு: நீங்கள் பல உரிப்படிகளை வாங்கி அதற்கு சரியான பணம் தர வேண்டும். உயர் மட்டம் போனால் நீங்களே முதலில் மொத்தம் எவ்வளவு என்று கூட்ட வேண்டும்.

கைமுறை: பணம் கட்ட திரையின் கீழே காணப் படும் காசுகள் அல்லது நோட்டுகளை சொடுக்குங்க. ஒரு காசையோ நோட்டையோ நீக்க திரையின் மேல் பாகத்தில் அதன் மேல் சொடுக்குங்க.

டக்ஸ்ஸுக்கு மீதி சில்லரை கொடுங்க.
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3 locked activity

math numeration money money_back

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: பண பறிமாற்றம் பைசா உட்பட பழகுங்க; டக்ஸ் க்கு அதோட மீதி காசு கொடுங்க

முன் தகுதி: எண்ண முடியும்.

இலக்கு: நீங்கள் பல உரிப்படிகளை வாங்கி அதற்கு பணம் காட்ட வேண்டும். மீதி காசை தர வேண்டும். உயர் மட்டம் போனால் பல பொருட்கள் காட்டப்படும்; நீங்களே முதலில் மொத்தம் எவ்வளவு என்று கூட்ட வேண்டும்.

கைமுறை: பணம் கட்ட திரையின் கீழே காணப் படும் காசுகள் அல்லது நோட்டுகளை சொடுக்குங்க. ஒரு காசையோ நோட்டையோ நீக்க திரையின் மேல் பாகத்தில் அதன் மேல் சொடுக்குங்க.

டக்ஸ் க்கு அதோட மீதி காசு கொடுங்க, பைசா உட்பட
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: பண பறிமாற்றம் பைசா உட்பட பழகுங்க; டக்ஸ் க்கு அதோட மீதி காசு கொடுங்க

முன் தகுதி: எண்ண முடியும்.

இலக்கு: நீங்கள் பல உரிப்படிகளை வாங்கி அதற்கு பணம் காட்ட வேண்டும். மீதி காசை தர வேண்டும். உயர் மட்டம் போனால் பல பொருட்கள் காட்டப்படும்; நீங்களே முதலில் மொத்தம் எவ்வளவு என்று கூட்ட வேண்டும்.

கைமுறை: பணம் கட்ட திரையின் கீழே காணப் படும் காசுகள் அல்லது நோட்டுகளை சொடுக்குங்க. ஒரு காசையோ நோட்டையோ நீக்க திரையின் மேல் பாகத்தில் அதன் மேல் சொடுக்குங்க.

Money with cents
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: பண பறிமாற்றம் பழகுங்க, பைசா உட்பட

முன் தகுதி: எண்ண முடியும்.

இலக்கு: நீங்கள் பல உரிப்படிகளை வாங்கி அதற்கு சரியான பணம் தர வேண்டும். உயர் மட்டம் போனால் நீங்களே முதலில் மொத்தம் எவ்வளவு என்று கூட்ட வேண்டும்.

கைமுறை: பணம் கட்ட திரையின் கீழே காணப் படும் காசுகள் அல்லது நோட்டுகளை சொடுக்குங்க. ஒரு காசையோ நோட்டையோ நீக்க திரையின் மேல் பாகத்தில் அதன் மேல் சொடுக்குங்க.

Number sequence
screenshot number_sequence icon number_sequence difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

விவரம்: ஒவ்வொரு எண்னையும் சரியான வரிசைல சொடுக்கி படத்தை வரைங்க.

இலக்கு: 1 முதல் 50 வரை எண்ண முடியும்.

கைமுறை: Draw the picture by touching each number in the right sequence, or sliding your finger or dragging the mouse through the numbers in the correct sequence.

Even and Odd Numbers
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: Move the helicopter to catch the clouds having even or odd numbers

இலக்கு: எண்ணுதல் பயிற்சி

கைமுறை: Catch the odd or even number clouds. With a keyboard use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device you just click or tap on the target location. To know which number you have to catch you can either remember it or check the bottom right corner.

வரிசையில் எண்கள்
screenshot planegame icon planegame difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

விவரம்: ஹெலிகாப்டரை நகர்த்தி மேகங்களை சரியான வரிசையில் பிடியுங்க.

இலக்கு: எண்ணுதல் பயிற்சி

கைமுறை: Catch the clouds in increasing order. With a keyboard use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device you just click or tap on the target location. To know which number you have to catch you can either remember it or check the bottom right corner.

ஒரு தமாஷான விளையாட்டால் கழித்தலை கத்துப்போம்.
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2 locked activity

math numeration reversecount

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: டக்ஸுக்கு பசிக்குது. சரியாக பனிக் கட்டியை எண்ணி மீனை கண்டு பிடிக்க உதவுங்க.

முன் தகுதி: சொடுக்கியை நகர்த்த முடியும், எண்களைப் படிக்க முடியும், பத்து வரை எண்களை கழிக்க முடியும். இது முதல் மட்டம்

இலக்கு: டக்ஸுக்கு பசிக்குது. சரியாக பனிக் கட்டியை எண்ணி மீனை கண்டு பிடிக்க உதவுங்க.

கைமுறை: டக்ஸுக்கும் மீனுக்கும் இடையே எத்தனை பனிக் கட்டி என அறிய தாயத்தின் மேல சொடுக்குங்க. பின் பக்கமாக எண்ண தாயத்தின் மேல வலது சொடுக்குங்க. முடிந்த பின் ஓகே பொத்தானை அமுக்குங்க அல்லது உள்ளீட்டு விசையை தட்டுங்க.

தாயத்தில் புள்ளிகள்
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 2 locked activity

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: தாயத்துகள் நிலத்தில் விழு முன் அதில் உள்ள புள்ளிகளை எண்ணுங்க

முன் தகுதி: எண்ணும் திறன்

இலக்கு: கொடுத்த நேரத்தில் புள்ளிகளை எண்ணுதல்

கைமுறை: தாயத்துகள் விழு முன் அதில் உள்ள புள்ளிகளை எண்ணி விசைப் பலகையால் சரியான எண்ணை உள்ளிடுங்க

Roman numerals
screenshot roman_numerals icon roman_numerals difficulty level 4

math roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்:

கைமுறை: A Roman numeral is the name for a number when it is written in the way the Romans used to write numbers. Roman numerals are not used very often today in the west. They are used to write the names of kings and queens, or popes. For example: Queen Elizabeth II. They may be used to write the year a book or movie was made.

தராசை சமன் செய்க
screenshot scalesboard icon scalesboard difficulty level 2 locked activity

math scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: தராசை சமன் செய்ய எடைகளை இழுத்து விடுங்க.

இலக்கு: மனக் கணக்கு, கணித சமன்பாடு

கைமுறை: தராசை சமன் செய்ய எடைகளை இடது பக்கமோ அல்லது வலது பக்கமோ நகர்த்தவும். அவற்றை எந்த வரிசையில் வேண்டுமானாலும் வைக்கலாம்.

தராசை சமன் செய்க
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: தராசை சமன் செய்ய எடைகளை இழுத்து விடுங்க. பின் மொத்த எடையை கணக்கு செய்யுங்க

இலக்கு: மனக் கணக்கு, கணித சமன்பாடு, பண மாற்றம்

கைமுறை: தராசை சமன் செய்ய எடைகளை இடது பக்கமோ அல்லது வலது பக்கமோ நகர்த்தவும். எடை, அவற்றின் அலகு இவை கவனத்தில் இருக்கட்டும். அவற்றை எந்த வரிசையில் வேண்டுமானாலும் வைக்கலாம்.

தராசை சமன் செய்க
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: Drag and Drop masses to balance the scales and calculate the weight in the avoirdupois unit

இலக்கு: மனக் கணக்கு, கணித சமன்பாடு, பண மாற்றம்

கைமுறை: தராசை சமன் செய்ய எடைகளை இடது பக்கமோ அல்லது வலது பக்கமோ நகர்த்தவும். எடை, அவற்றின் அலகு இவை கவனத்தில் இருக்கட்டும். அவற்றை எந்த வரிசையில் வேண்டுமானாலும் வைக்கலாம்.

Share pieces of candy
screenshot share icon share difficulty level 2

math share

 Stefan Toncu & Timothee Giet

விவரம்: Try to split the pieces of candy to a given number of children

முன் தகுதி: Know how to count

இலக்கு: கழித்தல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு

கைமுறை: Follow the instructions shown on the screen: first, drag the given number of boys/girls to the middle, then drag pieces of candy to each child's rectangle.

கழித்தல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 4 locked activity

math subtraction algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: கழித்தல் பழகுவோம்

முன் தகுதி: கழித்தல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு

இலக்கு: கொடுத்த நேரத்தில் இரண்டு எண்களின் வித்தியாசத்தை கண்டு பிடிப்போம்.

கைமுறை: A subtraction is displayed on the screen. Quickly find the result and use your computer's keyboard or the on-screen keypad to type it. You have to be fast and submit the answer before the penguins in their balloon land!

Balance Box
screenshot balancebox icon balancebox difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

விவரம்: Navigate the ball to the door by tilting the box.

இலக்கு: Practice fine motor skills and basic counting.

சேஜ் பட்டாம் பூச்சி கண்டு பிடி
screenshot crane icon crane difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothee Giet

விவரம்: Drive the crane and copy the model

முன் தகுதி: விசைப் பலகை கையாளுமை

இலக்கு: இயக்க ஒருங்கிணைவு.

கைமுறை: Move the items in the left frame to copy their position in the right model. Next to the crane itself, you will find four arrows that let you move the items. To select the item to move, just click on it. If you prefer, you can use the arrow keys and the space or tab key instead. On a mobile version, you can also swipe up/down/left/right to move the items in the left frame.

பதினஞ்சு விளையாட்டு.
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5 locked activity

puzzle fifteen

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: Move each item to recreate the image.

கைமுறை: பக்கத்தில் காலி தொகுதி இருக்கும் உருப்படி எதிலாவது சொடுக்குங்க. அது காலி தொகுதிக்குள்ள போயிடும்!

Simplified Tower of Hanoi
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2

puzzle hanoi

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

விவரம்: ஒவ்வொரு எண்னையும் சரியான வரிசைல சொடுக்கி படத்தை வரைங்க.

முன் தகுதி: சொடுக்கி கையாளுமை

இலக்கு: ஒவ்வொரு எண்னையும் சரியான வரிசைல சொடுக்கி படத்தை வரைங்க.

கைமுறை: Drag and Drop one top piece at a time, from one peg to another, to reproduce the tower on the right in the empty space on the left.

நன்றி அறிதல்: Concept taken from EPI games.

The Tower of Hanoi
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 5

puzzle hanoi_real

 Amit Tomar & Timothee Giet

விவரம்: ஒவ்வொரு எண்னையும் சரியான வரிசைல சொடுக்கி படத்தை வரைங்க.

கைமுறை: Drag and drop the top pieces only from one peg to another, to reproduce the initial left side tower on the right peg.

நன்றி அறிதல்: The puzzle was invented by the French mathematician Edouard Lucas in 1883. There is a legend about a Hindu temple whose priests were constantly engaged in moving a set of 64 discs according to the rules of the Tower of Hanoi puzzle. According to the legend, the world would end when the priests finished their work. The puzzle is therefore also known as the Tower of Brahma puzzle. It is not clear whether Lucas invented this legend or was inspired by it. (source Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)

விளக்குகளை அணையுங்கள்
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6

puzzle lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

விவரம்: நோக்கம் எல்லா விளக்குகளையும் அணைப்பது

இலக்கு: நோக்கம் எல்லா விளக்குகளையும் அணைப்பது

கைமுறை: The effect of pressing a button is to toggle the state of that button, and of its immediate vertical and horizontal neighbors. The sun and the color of the sky depend on the number of clicks needed to solve the puzzle. If you click on Tux, the solution is shown.

நன்றி அறிதல்: விவரித்து உள்ள தீர்வு அல்கரிதம் விக்கிப்பீடியாவில் உள்ளது. விளக்குகளை அணை விளையாட்டுக்கு மேலும் தகவல் தெரிந்து கொள்ள: <http://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

Assemble the puzzle
screenshot paintings icon paintings difficulty level 1

puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

விவரம்: தராசை சமன் செய்ய எடைகளை இழுத்து விடுங்க.

முன் தகுதி: சொடுக்கி ஆளுமை, மூளை.

இலக்கு: Spatial representation

கைமுறை: Drag the image parts from the box on the left to create a painting on the main board.

Photo Hunter
screenshot photo_hunter icon photo_hunter difficulty level 2

puzzle photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothee Giet

விவரம்: Find the differences between the two pictures!

இலக்கு: Visual Discrimination

கைமுறை: Observe the two pictures carefully. There are some slight differences. When you find a difference you must click on it.

சுடோகு தனிப்பட்ட குறிகளை ஒரு கட்டத்தில் வைக்கவும்.
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4

puzzle sudoku

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

விவரம்: குறியீடுகள் ஒரு வரி நெடு வரிசை மற்றும் குறிப்பிட்டு இருந்தால் ஒரு வட்டாரத்தில் தனிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்.

முன் தகுதி: புதிரை பூர்த்தி செய்வதற்கு பொறுமை மற்றும் தர்க்க ரீதியான சிந்தனை தேவை.

இலக்கு: புதிரின் இலக்கு ஒரு குறியையோ அல்லது 1 முதல் 9 வரை ஒரு எண்ணையோ ஒவ்வொரு சிறு கட்டத்திலும் உள்ளிடனும். வழக்கமாக பெரும் கட்டத்தில் 3x3 துணைக் கட்டங்கள் (வட்டாரம்) கொண்ட 9x9 கட்டங்கள் இருக்கும். துவக்கத்தில் சில குறிகளோ எண்களோ தரப் படும்.மீதி கட்டங்களை நிரப்புங்க. ஒவ்வொரு வரிசை நெடுவரிசை வட்டாரம் ஆகியவற்றில் ஒரு குறியோ எண்ணோ ஒரு முறைதான் வரலாம். (ஆதாரம் <http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

கைமுறை: Select a number or a symbol on the left and click on its target position. GCompris will not let you enter invalid data.

Super Brain
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2

puzzle superbrain

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

விவரம்: Tux has hidden several items. Find them again in the correct order

இலக்கு: Tux has hidden several items. Find them again in the correct order

கைமுறை: Click on the items until you find what you think is the correct answer. Then, click on the OK button. In the lower levels, Tux gives you an indication if you found a hiding place by marking the item with a black box. In the levels 4 and 8 an item may be hidden several times.
You can use the right mouse button to flip the items in the opposite order or the item chooser to directly pick an item. Press and hold a mouse button or on the touch screen to automatically choose the last item selected on a column. Double click or tap on a previously selected item in your guess history to mark it as 'correct'. Such marked items are automatically selected in your current and future guesses until you un-mark them, again by double clicking or tapping.

ஒரு வழுக்கும் தொகுதி புதிர் விளையாட்டு
screenshot tangram icon tangram difficulty level 3 locked activity

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: The objective is to form a given shape

முன் தகுதி: சொடுக்கி கையாளுமை

கைமுறை: Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. The symmetrical button appears on items that supports it. Click on the rotation button or drag around it to show the rotation you want. At first levels, simpler objects are used to introduce the tangram concept.

ஒரு வழுக்கும் தொகுதி புதிர் விளையாட்டு
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2

puzzle traffic

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

விவரம்: சிவப்பு காரை மட்டும் நிறுத்தும் இடத்திலிருந்து வலது பக்கம் உள்ள வாசல் வழியாக நீக்குங்க

கைமுறை: ஒவ்வொரு காரும் கிடை மட்டமாகவோ மேல் கீழாகவோ மட்டுமே நகரும். நீங்க மற்ற கார்களை நகத்தி சிவப்பு காரை மட்டும் வெளியே வலது பக்க கேட் வழியாக கொண்டுவரணும்.

Alphabet sequence
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence difficulty level 2

reading alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: Move the helicopter to catch the clouds following the order of the alphabet

முன் தகுதி: Can decode letters

இலக்கு: Alphabet sequence

கைமுறை: Catch the alphabet letters. With a keyboard use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device you just click or tap on the target location. To know which letter you have to catch you can either remember it or check the bottom right corner.

ஒரு கீழ் நிலை எழுத்தின் மேல் சொடுக்கவும்
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 2

reading click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

விவரம்: ஒரு எழுத்தை கேட்டு சரியான ஒன்றின் மேல் சொடுக்குக

முன் தகுதி: எழுத்து காட்சி அறிவு. சொடுக்கியை நகர்த்த முடியும்.

இலக்கு: எழுத்து பெயர் அறிவு

கைமுறை: ஒரு எழுத்தின் ஒலி கேட்கும். முக்கிய இடத்துல சரியான எழுத்து மேல சொடுக்குங்க. கீழ் பெட்டில வாய் படத்து மேல சொடுக்கினா அந்த எழுத்தை திருப்பி கேட்கலாம்.

ஒரு மேல் நிலை எழுத்தின் மேல் சொடுக்கவும்
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 2

reading click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

விவரம்: ஒரு எழுத்தை கேட்டு சரியான ஒன்றின் மேல் சொடுக்குக

முன் தகுதி: எழுத்து காட்சி அறிவு. சொடுக்கியை நகர்த்த முடியும்.

இலக்கு: எழுத்து பெயர் அறிவு

கைமுறை: ஒரு எழுத்தின் ஒலி கேட்கும். முக்கிய இடத்துல சரியான எழுத்து மேல சொடுக்குங்க. கீழ் பெட்டில வாய் படத்து மேல சொடுக்கினா அந்த எழுத்தை திருப்பி கேட்கலாம்.

எளிய எழுத்துக்கள்
screenshot drawletters icon drawletters difficulty level 1

reading drawletters

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

விவரம்: Connect the dots to draw letters

இலக்கு: Learning how to draw the letters in a funny way.

கைமுறை: ஒவ்வொரு எண்னையும் சரியான வரிசைல சொடுக்கி படத்தை வரைங்க.

Image Name
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3

reading imagename

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

விவரம்: தராசை சமன் செய்ய எடைகளை இழுத்து விடுங்க.

முன் தகுதி: படித்தல்

இலக்கு: சொற்களை படித்தல்.

கைமுறை: Drag each image from the (vertical) box on the left to its (corresponding) name on the right. Click the OK button to check your answer.

Enrich your vocabulary
screenshot lang icon lang difficulty level 4

reading lang

 siddhesh suthar & Timothee Giet

விவரம்: Complete language learning activities.

முன் தகுதி: படித்தல்

இலக்கு: Enrich your vocabulary in your native language or in a foreign one.

கைமுறை: Review a set of words. Each word is shown with a voice, a text and an image.

நன்றி அறிதல்: The images and voices come from the Art4Apps project: http://www.art4apps.org/.

Letter in which word
screenshot letter-in-word icon letter-in-word difficulty level 2

reading letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothee Giet

விவரம்: A letter is written and/or spoken. Some words are displayed, the children must find the word or the words in which this letter appears.

முன் தகுதி: எழுத்து காட்சி அறிவு. சொடுக்கியை நகர்த்த முடியும்.

இலக்கு: Select all the words which contain the spoken letter.

கூட்டல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு.
screenshot memory-case-association icon memory-case-association difficulty level 2

reading memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

விவரம்: எழுதிய எண்ணை அல்லது படத்தை ஒத்திசைக்க அட்டைகளை திருப்புங்க.

முன் தகுதி: Knowing alphabets

இலக்கு: Learning lower and upper case alphabets, memory.

கைமுறை: நீங்கள் சில அட்டைகளை பார்க்க முடியும், ஆனால் அதன் மறுபக்கத்தை பார்க்க முடியாது. ஒவ்வொரு அட்டையும் ஒரு எண்ணை, எண்ணாகவோ அல்லது எழுத்திலோ கொன்டு இருக்கும்.

டக்ஸ் எதிராக கூட்டல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux difficulty level 2

reading memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

விவரம்: எழுதிய எண்ணை அல்லது படத்தை ஒத்திசைக்க அட்டைகளை திருப்புங்க.

முன் தகுதி: Knowing alphabets

இலக்கு: Learning lower and upper case alphabets, memory.

கைமுறை: நீங்கள் சில அட்டைகளை பார்க்க முடியும், ஆனால் அதன் மறுபக்கத்தை பார்க்க முடியாது. ஒவ்வொரு அட்டையும் ஒரு எண்ணை, எண்ணாகவோ அல்லது எழுத்திலோ கொன்டு இருக்கும்.

சொல், எண் நினைவாற்றல் விளையாட்டு.
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber difficulty level 3 locked activity

reading memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: எழுதிய எண்ணை அல்லது படத்தை ஒத்திசைக்க அட்டைகளை திருப்புங்க.

முன் தகுதி: படித்தல்

இலக்கு: எண்களை படித்தல், நினைவாற்றல்

கைமுறை: நீங்கள் சில அட்டைகளை பார்க்க முடியும், ஆனால் அதன் மறுபக்கத்தை பார்க்க முடியாது. ஒவ்வொரு அட்டையும் ஒரு எண்ணை, எண்ணாகவோ அல்லது எழுத்திலோ கொன்டு இருக்கும்.

விட்டுப் போன எழுத்து
screenshot missing-letter icon missing-letter difficulty level 2

reading missing-letter

 Amit Tomar & Timothee Giet

விவரம்:

முன் தகுதி: சொற்களை படித்தல்.

இலக்கு: படிக்கும் திறனை பழக்குதல்

கைமுறை: முதன்மை இடத்தில் ஒரு பொருள் காட்டப் படும். அதன் கீழே ஒரு அரைகுறையான வார்த்தை எழுதப் பட்டு உள்ளது. விட்டுப் போன எழுத்தை தேர்ந்தெடுத்து வார்த்தையை பூர்த்தி செய்யுங்க.

படிக்கும் பழக்கம்.
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2

reading readingh

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

விவரம்: Read a list of words and work out if a given word is in it.

முன் தகுதி: படித்தல்

இலக்கு: Reading training in a limited time

கைமுறை: A word is shown on the board. A list of words, displayed horizontally, will appear and disappear. Does the given word belong to the list?

படிக்கும் பழக்கம்.
screenshot readingv icon readingv difficulty level 2

reading readingv

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

விவரம்: Read a vertical list of words and work out if a given word is in it.

முன் தகுதி: படித்தல்

இலக்கு: Reading training in a limited time

கைமுறை: A word is shown on the board. A list of words, displayed vertically, will appear and disappear. Does the given word belong to the list?

டக்ஸ் எதிராக கூட்டல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு
screenshot align4 icon align4 difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothee Giet

விவரம்: நான்கு காசுகளை ஒரு வரிசையில் வைப்போம்.

இலக்கு: நான்கு துண்டுகளை கிடைமட்டமாகவோ நெடு மட்டமாகவோ குறுக்காகவோ அமையுங்க.

கைமுறை: கோட்டில் ஒரு துண்டை போட விரும்பும் இடத்தில் சொடுக்குங்க. நீங்க மேல் கீழ் வலது இடது அம்பு விசைகளாலக் கூட அதை செய்யலாம்.

Align four (with a friend)
screenshot align4-2players icon align4-2players difficulty level 2

strategy align4-2players

 Bharath M S & Timothee Giet

விவரம்: நான்கு காசுகளை ஒரு வரிசையில் வைப்போம்.

இலக்கு: நான்கு துண்டுகளை கிடைமட்டமாகவோ நெடு மட்டமாகவோ குறுக்காகவோ அமையுங்க.

கைமுறை: கோட்டில் ஒரு துண்டை போட விரும்பும் இடத்தில் சொடுக்குங்க. நீங்க மேல் கீழ் வலது இடது அம்பு விசைகளாலக் கூட அதை செய்யலாம்.

டக்ஸ்ஸுக்கு எதிரான ஓசை நினைவாற்றல் விளையாட்டு.
screenshot bargame icon bargame difficulty level 1

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

விவரம்: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.

முன் தகுதி: Ability to count

இலக்கு: கோலுக்குள் பந்தை உதை

கைமுறை: Place balls in the holes. You win if the computer has to place the last ball. If you want Tux to begin, just click on him

Bargame (with a friend)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

விவரம்: Click the number of balls you wish to place in the holes and then click the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.

முன் தகுதி: Ability to count

இலக்கு: கோலுக்குள் பந்தை உதை

கைமுறை: Place balls in the holes. You win if your friend has to place the last ball.

டக்ஸ்ஸுக்கு எதிரான ஒலி நினைவாற்றல் விளையாட்டுக்கு போங்க
screenshot checkers icon checkers difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

விவரம்: The version in GCompris is the international draughts.

இலக்கு: Capture all the pieces of your opponent before your opponent capture all of yours.

நன்றி அறிதல்: The checkers library is draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Manual is from wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Play checkers with your friend
screenshot checkers_2players icon checkers_2players difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

விவரம்: The version in GCompris is the international draughts.

இலக்கு: Capture all the pieces of your opponent before your opponent capture all of yours.

நன்றி அறிதல்: The checkers library is draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Manual is from wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

டக்ஸ்ஸுக்கு எதிரான ஒலி நினைவாற்றல் விளையாட்டுக்கு போங்க
screenshot chess icon chess difficulty level 6 locked activity

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்:

நன்றி அறிதல்: The chess engine is p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Play chess against your friend
screenshot chess_2players icon chess_2players difficulty level 6 locked activity

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்:

End of chess game
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 6 locked activity

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

விவரம்: டக்ஸ்ஸுக்கு எதிரான ஒலி நினைவாற்றல் விளையாட்டுக்கு போங்க

நன்றி அறிதல்: The chess engine is p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

டக்ஸ் எதிராக கூட்டல் நினைவாற்றல் விளையாட்டு
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

விவரம்: Reduce the opponent to two pieces, or by leaving him without a legal move.

இலக்கு: Form mills (line of 3 pieces) to remove pieces of Tux until Tux has only two pieces, or doesn't have a legal move

கைமுறை: Play with the computer. First take turns to place nine pieces, and then take turns to move pieces

Nine men's morris (with a friend)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

விவரம்: Reduce the opponent to two pieces, or by leaving him without a legal move.

இலக்கு: Form mills (line of 3 pieces) to remove pieces of opponent until opponent has only two pieces, or doesn't have a legal move

கைமுறை: Play with a friend. First take turns to place nine pieces, and then take turns to move pieces

Tic Tac Toe (against Tux)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

விவரம்: Place three marks in a row

இலக்கு: Place three respective marks in any horizontal, vertical, or diagonal row to win the game

கைமுறை: கோட்டில் ஒரு துண்டை போட விரும்பும் இடத்தில் சொடுக்குங்க. நீங்க மேல் கீழ் வலது இடது அம்பு விசைகளாலக் கூட அதை செய்யலாம்.

Tic Tac Toe (with a friend)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

விவரம்: Place three marks in a row

இலக்கு: Place three respective marks in any horizontal, vertical, or diagonal row to win the game

கைமுறை: கோட்டில் ஒரு துண்டை போட விரும்பும் இடத்தில் சொடுக்குங்க. நீங்க மேல் கீழ் வலது இடது அம்பு விசைகளாலக் கூட அதை செய்யலாம்.