സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

ജികോംപ്രി പ്രധാന മെനു
screenshot root

administration root

വിവരണം: ഒരു പ്രവർത്തനം തെരഞ്ഞെടുത്താൽ അത് തുറക്കാം.

മുൻകരുതൽ: ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ കളികളിലൂടെയാണ്, എന്നിരുന്നാലും വിദ്യാഭ്യാസപരമാണ്.

ഉദ്ദേശ്യം: 2 മുതൽ 10 വരെ വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടങ്ങിയ, നല്ല നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആണ് ജികോംപ്രി.

പന്ത് ടക്സിലേക്ക്‍ ഏത്തിക്കുക
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

വിവരണം: ഇടതും വലതും ഉള്ള ആരോ കീകൾ ഒരേ സമയം അമർത്തിക്കൊണ്ട് പന്തിനെ നേർരേഖയിൽ ചലിപ്പിക്കാം.

ലഘുവിവരണം: ഇടതും വലതും ഉള്ള ആരോ കീകൾ ഒരേ സമയം അമർത്തിക്കൊണ്ട് പന്തിനെ നേർരേഖയിൽ ചലിപ്പിക്കാം. ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ, രണ്ട് കൈകളും ഒരേ സമയത്ത് തൊടണം.

സംഖ്യകളടങ്ങിയ കട്ട
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 2 locked activity

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: താഴെയെത്തും മുമ്പ് കുത്തുകൾ എണ്ണിക്കോളൂ ...

മുൻകരുതൽ: എണ്ണാനറിയണം.

ഉദ്ദേശ്യം: നിശ്ചിത സമയത്തിനകം , കുത്തുകൾ എണ്ണുക

ലഘുവിവരണം: വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കട്ടയിലെ കുത്തുകളുടെ എണ്ണം കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക

ഒരു കുട്ടി വേ്ഡ് പ്രൊസസ്സർ
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor difficulty level 1 locked activity

computer keyboard reading baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: കുട്ടികൾക്ക് കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കാനും അക്ഷരങ്ങൾ കാണാനും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ലളിതമായ വേ്ഡ് പ്രൊസസ്സർ.

ഉദ്ദേശ്യം: കീബോർഡും അക്ഷരങ്ങളും പഠിക്കാം.

ലഘുവായ അക്ഷരങ്ങൾ
screenshot gletters icon gletters difficulty level 2

computer keyboard reading gletters

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

വിവരണം: അക്ഷരങ്ങൾ താഴെ നിലത്ത് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് അവ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം

ഉദ്ദേശ്യം: കീബോർഡും സ്ക്രീനും തമ്മിലുള്ള അക്ഷര പൊരുത്തം

ലഘുവിവരണം: അക്ഷരങ്ങൾ താഴെ നിലത്ത് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് അവ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം

വീഴുന്ന വാക്കകൾ
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2

computer keyboard reading wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

വിവരണം: വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദങ്ങളെ താഴെ ഏത്തുന്നതിന് മുമ്പെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക

മുൻകരുതൽ: കീബോർഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ

ഉദ്ദേശ്യം: കീബോർഡ് പരിശീലനം

ലഘുവിവരണം: വീണു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്ക് താഴെയെത്തുന്നതിനു മുമ്പ് കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക

ക്ലിക്കുചെയ്യലും വരക്കലും
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

വിവരണം: തെരഞ്ഞെടുത്ത കുത്തുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കൂ.

മുൻകരുതൽ: മൗസ് ചലിപ്പിച്ച് കുത്തുകളില് കൃത്യമായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

ലഘുവിവരണം: ക്രമമായി ഓരോ കുത്തുകളിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കൂ. ഓരോ കുത്തുകളും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത കുത്ത് നീല നിറത്തിലായി തെളിഞ്ഞ് കാണാം.

എന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1 locked activity

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ടാങ്കിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്നതിനു മുൻപ് എല്ലാ മീനുകളെയും പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ.

മുൻകരുതൽ: മൗസ് ചലിപ്പിച്ച് ശരിയായ സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

ഉദ്ദേശ്യം: ചലനാവയവങ്ങളുടെ ഏകോപനം: കൈ കൃത്യമായി ചലിപ്പിക്കുന്നതിന്.

ലഘുവിവരണം: ചലിക്കുന്ന മീനുകളെ എല്ലാം പിടിക്കാൻ അവയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ നിങ്ങളുടെ വിരൽ കൊണ്ടു തൊടുകയോ ചയ്യുക.

അംഗീകാരം: Fish are taken from the Unix utility xfishtank. All image credits belong to Guillaume Rousse.

മൗസ് ചലിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ തൊടാം
screenshot erase icon erase difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: മൗസ് ചലിപ്പിക്കുകയോ സ്ക്രീനിൽ തൊടുകയോ ചെയ്ത് കളങ്ങൾ മായിച്ച് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിത്രം കണ്ടെത്തൂ

മുൻകരുതൽ: മൗസ് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ

ഉദ്ദേശ്യം: ചലന ഏകോപനം

ലഘുവിവരണം: എല്ലാ കട്ടകളും മായുന്നതു വരെ മൗസ് ചലിപ്പിക്കുകയോ സ്ക്രീനിൽ തൊടുകയോ ചെയ്യൂ.

ഇരട്ട ടാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട ക്ലിക്ക്
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2 locked activity

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ഡബിൾ ടാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൂടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം മായിച്ച് പശ്ചാത്തല ചിത്രം കണ്ടെത്തൂ

മുൻകരുതൽ: മൗസ് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ

ഉദ്ദേശ്യം: ചലന ഏകോപനം

ലഘുവിവരണം: എല്ലാ കട്ടകളും മായുന്നതു വരെ ചതുരങ്ങളിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ക്ലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ്
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ക്ലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കളങ്ങൾ മായിച്ച് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിത്രം കണ്ടെത്തൂ

മുൻകരുതൽ: മൗസ് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ

ഉദ്ദേശ്യം: ചലന ഏകോപനം

ലഘുവിവരണം: മുഴുവൻ കട്ടകളും മായുന്നതു വരെ ക്ലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യൂ.

ഹോസ് പൈപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുക
screenshot followline icon followline difficulty level 1 locked activity

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ഫയർമാന് തീ കെടുത്തണം, പക്ഷേ ഹോസിന് എന്തോ തടസം.

ഉദ്ദേശ്യം: നല്ല ചലനാവയവങ്ങളുടെ ഏകോപനം

ലഘുവിവരണം: മൗസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിരൽ പൂട്ടിനു മുകളിലൂടെ നീക്കൂ. ഹോസ് പൈപ്പിൻ്റെ ചുവന്ന ഭാഗമാണ് പൂട്ട്. അതു ചലിപ്പിച്ച് തീയുള്ളിടത്തു വരെ എത്തിക്കൂ. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഹോസിനു പുറത്തു ചലിപ്പിച്ചാൽ പൂട്ട് പുറകിലേക്ക് പോകും.

സ്വർണത്തിനു വേണ്ടി ഖനനം
screenshot mining icon mining difficulty level 1 locked activity

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: മൗസ് വീൽ ഉപയോഗിച്ച് പാറച്ചുമരിന് അടുത്തു പോയി സ്വർണക്കട്ടകൾക്കായി തിരയൂ.

മുൻകരുതൽ: മൗസ് ചലിപ്പിക്കാനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും അറിയണം.

ഉദ്ദേശ്യം: മൗസ് വീൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൂമ്/പിഞ്ച് ആംഗ്യമുപയോഗിച്ച് ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും സൂമ് ചെയ്യാൻ.

പെനാൽറ്റി കിക്ക്
screenshot penalty icon penalty difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

വിവരണം: ഗോളടിക്കാൻ, ഗോൾ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യൂ.

ലഘുവിവരണം: Double click or double tap on a side of the goal to kick the ball.

യുക്തിയുക്തമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാം
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

discovery algorithm

 Bharath M S & Timothee Giet

വിവരണം: പഴങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം പൂർത്തിയാക്കൂ

ഉദ്ദേശ്യം: യുക്തിചിന്താ പരിശീലനം

ലഘുവിവരണം: രണ്ട് ശ്രേണികൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ആദ്യ ശ്രേണിയിലെ ഓരോ പഴത്തിനു പകരവും രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണിയിൽ മറ്റൊരു പഴം വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യ ശ്രേണിയുടെ മാതൃക പഠിച്ച് ശരിയായ പഴം ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കൂ.

ജോടിയാക്കാവുന്ന ഇനങ്ങൾ
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1

discovery babymatch

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

വിവരണം: ജോടികൾ ആക്കുവാൻ സാധനങ്ങളെ വലിച്ചു താഴെയിടുക

മുൻകരുതൽ: സംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അറിവുകൾ.

ഉദ്ദേശ്യം: ചലന ഏകോപനം. ആശയപരമായി ജോടിയാക്കൽ.

ലഘുവിവരണം: പ്രധാനഭാഗത്ത് ഒരു കൂട്ടം വസ്തുക്കൾ കാണാം. പ്രധാനഭാഗത്തുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കളുടെയും ജോടികൾ, ഇടതുഭാഗത്തു കുത്തനെയുള്ള പെട്ടിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ ഉണ്ട്. വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള യുക്തിപരമായ ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവു പരിശോധിക്കുവാനാണ് ഈ കളി. എങ്ങനെയാണ് അവ തമ്മിൽ ചേരുന്നത്? ഓരോ വസ്തുവിനെയും പ്രധാനഭാഗത്തുള്ള ശരിയായ ചുവന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വലിക്കുക.

ചോദ്യം പൂർത്തിയാക്കൂ
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1

discovery babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

വിവരണം: ആകൃതികൾ ക്രമത്തിനനുസരിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചിടുക

ലഘുവിവരണം: ഇടതുഭാഗത്തുള്ള ഒരു കൂട്ടം പടങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ പടവും അനുയോജ്യമായ ഇടത്തേക്ക് വലിച്ച് ചോദ്യം പൂർത്തിയാക്കൂ.

അംഗീകാരം: Andre Connes ആണ് പട്ടിയെ ലഭ്യമാക്കിയതും ജി.പി.എൽ-നു കീഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും

ബ്രായി ലിപി അറിയുക
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

discovery braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothee Giet

വിവരണം: ബ്രായി ലിപി പഠിക്കാനും ഓർക്കുവാനും

ഉദ്ദേശ്യം: കുട്ടികളെ ബ്രായി ലിപി അറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ലഘുവിവരണം: The screen has 3 sections: an interactive braille cell, an instruction telling you the letter to reproduce,

ബ്രായി വിനോദം
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

discovery braille braille_fun

 Arkit Vora & Timothee Giet

വിവരണം: ബ്രായി അക്ഷരങ്ങൾ

മുൻകരുതൽ: ബ്രായി അക്ഷരമാല കോഡുകൾ

ലഘുവിവരണം: ടക്സ് സ്ക്രീനിനു കുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ, കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കട്ടയിൽ ബ്രായി ലിപിയിലാക്കൂ. വലതുഭാഗത്ത് താഴെയുള്ള കട്ടയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബ്രായി ചാർട്ട് കാണാം.

ലൂയി ബ്രായിയുടെ ചരിത്രം
screenshot louis-braille icon louis-braille difficulty level 4

discovery braille louis-braille

 Arkit Vora & Timothee Giet

വിവരണം: ബ്രായി ലിപിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന തീയതികൾ വിശകലനം ചെയ്യൂ

ലഘുവിവരണം: ലൂയി ബ്രായിയുടെ ചരിത്രം വായിക്കൂ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രവും ബ്രായി ലിപിയുടെ കണ്ടെത്തലും. കഥയുടെ താളുകളിലൂടെ നീങ്ങാനായി മുൻപുള്ളത്, അടുത്തത് എന്നീ ബട്ടണുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. അവസാനം, ശ്രേണിയെ കാലക്രമേണ അടുക്കൂ.

അംഗീകാരം: Louis Braille Video: <http:\/\/www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

കലണ്ടർ
screenshot calendar icon calendar difficulty level 4

discovery calendar

 Amit Sagtani & Timothee Giet

വിവരണം: നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിച്ച്, കലണ്ടറിൽ ശരിയായ തീയതി തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

മുൻകരുതൽ: ആഴ്ച, മാസം, വർഷം എന്നീ ആശയങ്ങൾ

ഉദ്ദേശ്യം: കലണ്ടർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നു പഠിക്കാം

ലഘുവിവരണം: നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിച്ച്, കലണ്ടറിൽ ശരിയായ തീയതി തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

ക്രോണസ്
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

discovery chronos

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

വിവരണം: കഥ ക്രമീകരിക്കുവാനായി ഇനങ്ങളെ വലിച്ചിടുക

മുൻകരുതൽ: ഒരു ചെറുകഥ പറയൂ

ഉദ്ദേശ്യം: ചിത്രങ്ങളെ തരംതിരിച്ച് കഥ പറയത്തക്കവണ്ണം ക്രമീകരിക്കുക

ലഘുവിവരണം: ഇടതുഭാഗത്തുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് ചുവന്ന കുത്തുകളിൽ വെക്കൂ

അംഗീകാരം: Moon photo is copyright NASA. The space sounds come from Tuxpaint and Vegastrike which are released under the GPL license. The transportation images are copyright Franck Doucet. Dates of Transportation are based on those found in <http://www.wikipedia.org>.

സമയം പഠിക്കൽ
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2

discovery clockgame

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

വിവരണം: അനലോഗ് ക്ലോക്കിലെ സമയം പറയാൻ പഠിക്കാം

മുൻകരുതൽ: സമയത്തിൻ്റെ ആശയം.

ഉദ്ദേശ്യം: സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ (മണിക്കൂർ, മിനുട്ട്, സെക്കൻ്റ്). അനലോഗ് ക്ലോക്ക് ക്രമീകരിച്ച് കാണുക്കാൻ.

ലഘുവിവരണം: തന്നിരിക്കുന്ന സമയം, കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളിൽ (മണിക്കൂർ:മിനുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂർ:മിനുട്ട്:സെക്കൻ്റ്) ക്ലോക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യൂ.

നിറങ്ങൾ
screenshot colors icon colors difficulty level 1 locked activity

discovery color colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ശരിയായ നിറത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

മുൻകരുതൽ: നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയണം

ഉദ്ദേശ്യം: ഈ പ്രവർത്തനം വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പഠിപ്പക്കുവാനാണ്. നിറങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ, ആ നിറമുള്ള താറാവിനെ തൊടൂ.

ലഘുവിവരണം: പറയുന്നതു ശ്രദ്ധിച്ച് ചേരുന്ന താറാവിൽ തൊടുക.

കൂടുതൽ നിറങ്ങൾ
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6 locked activity

discovery colors advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ശരിയായ നിറമുള്ള പൂമ്പാറ്റയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക

മുൻകരുതൽ: വായിക്കാൻ കഴിയണം

ഉദ്ദേശ്യം: പതിവില്ലാത്ത നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പഠിക്കാം.

ലഘുവിവരണം: വിവിധ നിറത്തിലുള്ള, നൃത്തമാടുന്ന പൂമ്പാറ്റകളെയും ഒരു ചോദ്യവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അവയിൽ ശരിയായ പൂമ്പാറ്റയെ കണ്ടുപിടിച്ച് തൊടണം.

വിശദീകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക
screenshot details icon details difficulty level 1

discovery details

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

വിവരണം: ആകൃതികൾ ക്രമത്തിനനുസരിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചിടുക

ലഘുവിവരണം: ഇടതുഭാഗത്തുള്ള ഒരു കൂട്ടം പടങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ പടവും അനുയോജ്യമായ ഇടത്തേക്ക് വലിച്ച് ചോദ്യം പൂർത്തിയാക്കൂ.

അംഗീകാരം: വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ.

സ്മാരകകെട്ടിടങ്ങളെ അറിയാം
screenshot explore_monuments icon explore_monuments difficulty level 3

discovery explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothee Giet

വിവരണം: ലോകത്താകമാനമുള്ള സ്മാരകകെട്ടിടങ്ങളെ അറിയാം.

മുൻകരുതൽ: വിവിധ സ്മാരകകെട്ടിടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്.

ഉദ്ദേശ്യം: സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ സ്മാരകകെട്ടിടങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ.

ലഘുവിവരണം: തന്നിട്ടുള്ള താക്കോൽ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്മാരകകെട്ടിടങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയൂ. എന്നിട്ട് സ്മാരകകെട്ടിടങ്ങൾ ഭൂപടത്തിൽ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയൂ.

അംഗീകാരം: വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ.

കുടുംബം
screenshot family icon family difficulty level 2

discovery family

 Rajdeep Kaur & Timothee Giet

വിവരണം: ഈ കുടുംബാംഗത്തെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേര് തെരഞ്ഞെടുക്കൂ

മുൻകരുതൽ: വായിക്കാനുള്ള കഴിവ്

ഉദ്ദേശ്യം: ഭൂരിഭാഗം പാശ്ചാത്യ സമൂഹത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന നേർവംശപരമ്പര വ്യവസ്ഥയിൽ, കുടുംബത്തിലെ ബന്ധങ്ങൾ പഠിക്കാൻ

ലഘുവിവരണം: A family tree is shown.\n

ബന്ധുക്കളെ കാണിക്കൂ
screenshot family_find_relative icon family_find_relative difficulty level 2

discovery family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

വിവരണം: Click on a pair corresponding to the given relation

മുൻകരുതൽ: വായനയും ചലിപ്പിക്കലും മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്കുചെയ്യലും

ഉദ്ദേശ്യം: ഭൂരിഭാഗം പാശ്ചാത്യ സമൂഹത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന നേർവംശപരമ്പര വ്യവസ്ഥയിൽ, കുടുംബത്തിലെ ബന്ധങ്ങൾ പഠിക്കാൻ

ലഘുവിവരണം: A family tree is shown, with some instructions.\n

ദിവസം കണ്ടെത്താം
screenshot find_the_day icon find_the_day difficulty level 6

discovery find_the_day

 Amit Sagtani & Timothee Giet

വിവരണം: ശരിയായ തീയതി കണ്ടെത്തി അത് കലണ്ടറിൽ കാണിക്കുക.

മുൻകരുതൽ: കലണ്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന അറിവുകൾ

ഉദ്ദേശ്യം: ദിവസങ്ങൾ എണ്ണാനും കലണ്ടറിൽ തീയതി കണ്ടുപിടിക്കാനും പഠിക്കാൻ.

ലഘുവിവരണം: നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിച്ച് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തി ഒരു തീയതി കണ്ടെത്തൂ. എന്നിട്ട് ആ തീയതി കലണ്ടറിൽ കാണിക്കൂ.

പ്രദേശം കണ്ടെത്തൂ
screenshot geo-country icon geo-country difficulty level 2

discovery geo-country

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

വിവരണം: പ്രദേശങ്ങളെ വലിച്ചിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ പടം പൂർത്തിയാക്കൂ

ലഘുവിവരണം: രാജ്യത്തിലെ പ്രദേശങ്ങളെ ശരിയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിച്ചിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂപടം പൂർത്തിയാക്കൂ.

രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തൂ..
screenshot geography icon geography difficulty level 2

discovery geography

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

വിവരണം: ചിത്രങ്ങളെ വലിച്ചിട്ട് ഭൂപടം പൂർത്തിയാക്കൂ

ലഘുവിവരണം: ഭൂപട കഷണങ്ങളെ ശരിയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിച്ചിട്ട് ഭൂപടം പൂർത്തിയാക്കൂ.

നിങ്ങളുടെ ഇടതും വലതും കൈകൾ കണ്ടെത്തൂ
screenshot leftright icon leftright difficulty level 2

discovery leftright

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ഒരു കൈ ഇടതാണോ വലതാണോ തീരുമാനിക്കൂ

ഉദ്ദേശ്യം: വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണകോണിൽ വലതും ഇടതും കൈകൾ തിരിച്ചറിയാൻ.

ലഘുവിവരണം: നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈ കാണാം: അത് ഇടതു കൈ ആണോ വലതു കൈ ആണോ? ശരിയായ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

നൂലാമാല
screenshot maze icon maze difficulty level 1

discovery maze maze

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

വിവരണം: ടക്സിനെ നൂലാമാലയിൽ നിന്നും പുറത്തുകടക്കാൻ സഹായിക്കൂ

ലഘുവിവരണം:

അദൃശ്യമായ കുടുക്കുവഴി
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible difficulty level 4

discovery maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

വിവരണം: അദൃശ്യമായ കുടുക്കുവഴിയിൽ നിന്നും ടക്സിനെ പുറത്തെത്തിക്കൂ

ലഘുവിവരണം:

ആപേക്ഷിക കുടുക്കുവഴി
screenshot mazerelative icon mazerelative difficulty level 3

discovery mazeMenu mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

വിവരണം: ടക്സിനെ പുറത്തുകടക്കാൻ സഹായിക്കൂ (ചലനം ആപേക്ഷികമാണ്)

ലഘുവിവരണം:

ചിത്രങ്ങളോർത്ത് ഒരു കളി
screenshot memory icon memory difficulty level 1

discovery memory memory

 JB BUTET & Timothee Giet

വിവരണം: കാർ‍ഡുകൾ തിരിച്ചിട്ട് ഇരട്ടകളെ കണ്ടെത്തൽ

ഉദ്ദേശ്യം: നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മശക്തിയെ പരിശീലിപ്പിച്ച് എല്ലാ കാർഡുകളും നീക്കം ചെയ്യുക.

ലഘുവിവരണം: ഒരു കൂട്ടം ശൂന്യമായ കാർഡുകൾ‍ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോന്നിന്റെയും മറുഭാഗത്ത് ഒരു ചിത്രമുണ്ട്, അതു പോലെയുള്ള മറ്റൊന്നും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഒരേ പോലെയുള്ളവയെ കണ്ടെത്തുക. ഒരേ സമയം രണ്ടെണ്ണം മത്രമെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവൂ എന്നതുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തവ ഓർത്ത് വെയ്ക്കണം. ഇരട്ടകളെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടനെ അവ അപ്രത്യക്ഷമാകും.

ചിത്രങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്ത് കളിക്കാം, ടക്സിനെതിരെ
screenshot memory-tux icon memory-tux difficulty level 1

discovery memory memory-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

വിവരണം: കാർഡുകൾ തിരിച്ചിട്ട് ചേരുന്ന ജോടികൾ കണ്ടെത്തൂ. ടക്സിനെതിരെയാണ് കളി.

മുൻകരുതൽ: മൗസ് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ

ഉദ്ദേശ്യം: നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മശക്തിയെ പരിശീലിപ്പിച്ച് എല്ലാ കാർഡുകളും നീക്കം ചെയ്യുക.

ലഘുവിവരണം: ഒരു കൂട്ടം കാർഡുകൾ തന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ കാർഡിൻ്റെയും മറു ഭാഗത്ത് ഒരു ചിത്രമുണ്ട്, മാത്രമല്ല ഓരോ കാർഡിനും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇരട്ട ചിത്ര കാർഡും ഉണ്ട്. കാർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിത്രം കണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടയുമായി ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടു കാർഡുകൾ മാത്രമേ തിരിച്ചിടാൻ കഴിയൂ, അതുകൊണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് ഓർത്തുവെച്ചുകൊണ്ടു വേണം ഇരട്ട കാർഡിനു വേണ്ടി തിരയാൻ. ചേരുന്ന കാർഡുകൾ തിരിച്ചിട്ടാൽ അവ രണ്ടും അപ്രത്യക്ഷമാകും. ടക്സും ഇതു തന്നെ ചെയ്യും.

മധുരഗാനം
screenshot melody icon melody difficulty level 2 locked activity

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ശബ്ദശ്രേണി പുനരാവിഷ്കരിക്കൂ

മുൻകരുതൽ: മൗസ് നീക്കുകയും അമർത്തുകയും ചെയ്യുക

ഉദ്ദേശ്യം: ചെവി പരിശീലിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം

ലഘുവിവരണം: പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ശബ്ദ ശ്രേണി ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ, എന്നിട്ട് സൈലോഫോണിൻ്റെ ബാറുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് ആവർത്തിക്കൂ. വീണ്ടും കേൾക്കാൻ വായുടെ ചിഹ്നമുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി.

ശബ്ദം ഓർത്തൊരു കളി
screenshot memory-sound icon memory-sound difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothee Giet

വിവരണം: കാർഡുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ചേരുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ കണ്ടെത്തൂ.

ഉദ്ദേശ്യം: നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ ഓർമ്മശക്തിയെ പരിശീലിപ്പിച്ച് എല്ലാ കാർഡുകളും നീക്കം ചെയ്യൂ.

ലഘുവിവരണം: ഒരു കൂട്ടം കാർഡുകൾ തന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ കാർഡും ഒരു ശബ്ദവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ ശബ്ദത്തിനും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇരട്ടയുണ്ട്. ഒരേ സമയം രണ്ടു കാർഡുകൾ മാത്രമേ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഒരു ശബ്ദം എവിടെയാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടു വേണം ഇരട്ടയ്ക്കു വേണ്ടി തിരയാൻ. ഇരട്ടകളെ ഒരേ സമയത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവ രണ്ടും അപ്രത്യക്ഷമാകും.

ടക്സുമായി ശബ്ദം ഓർത്തൊരു കളി
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux difficulty level 2 locked activity

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ടക്സുമായി ശബ്ദം ഓർത്ത് കളിക്കാം

ഉദ്ദേശ്യം: നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ ഓർമ്മശക്തിയെ പരിശീലിപ്പിച്ച് എല്ലാ കാർഡുകളും നീക്കം ചെയ്യൂ.

ലഘുവിവരണം: ഒരു കൂട്ടം കാർഡുകൾ തന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ കാർഡും ഒരു ശബ്ദവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ ശബ്ദത്തിനും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇരട്ടയുണ്ട്. ഒരേ സമയം രണ്ടു കാർഡുകൾ മാത്രമേ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഒരു ശബ്ദം എവിടെയാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടു വേണം ഇരട്ടയ്ക്കു വേണ്ടി തിരയാൻ. ഇരട്ടകളെ ഒരേ സമയത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവ രണ്ടും അപ്രത്യക്ഷമാകും.

തീവണ്ടിപ്പാത പ്രവർത്തനം
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

discovery memory railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

വിവരണം: അനുയോജ്യമായ കോച്ചുകളും ലോകോമോട്ടീവും (എഞ്ചിനടങ്ങിയ കോച്ച്) വലിച്ചിട്ട് സ്ക്രീനിനു മുകൾഭാഗത്തു കാണുന്ന തീവണ്ടി പുനർനിർമ്മിക്കുക. ഒരു ഇനത്തെ താഴേക്ക് വലിച്ചിട്ടാൽ അതിനെ തെരഞ്ഞടുത്തത് മാറ്റാം.

ഉദ്ദേശ്യം: ഓർമ്മശക്തി പരിശീലനം

ലഘുവിവരണം: ഒരു തീവണ്ടി - ഒരു ലോക്കോമോട്ടീവും കോച്ചും(കളും) - പ്രധാനഭാഗത്തിനു മുകളിലായി കുറച്ചു സമയം കാണിക്കും. അനുയോജ്യമായ കോച്ചുകളും ലോകോമോട്ടീവും വലിച്ചിട്ട് സ്ക്രീനിനു മുകൾഭാഗത്തു അത് പുനർനിർമ്മിക്കുക. ഒരു ഇനത്തെ താഴേക്ക് വലിച്ചിട്ടാൽ അതിനെ തെരഞ്ഞടുത്തത് മാറ്റാം.

ലോക മൃഗങ്ങളെ അറിയാം
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

discovery miscellaneous explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

വിവരണം: ലോക മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ വിവരങ്ങളും അവയുടെ ഭൂപടത്തിലെ സ്ഥാനവും പഠിക്കാം.

സ്ഫടികപ്പലക പുനർനിർമ്മിക്കാം
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1 locked activity

discovery mosaic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: തന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തിലുള്ളതു പോലെ സാധനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക.

ലഘുവിവരണം: ആദ്യം വെക്കേണ്ട ഇനം തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒഴിഞ്ഞിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4 locked activity

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ശരിയായ സംഗീത ഉപകരണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഉദ്ദേശ്യം: സംഗീത ഉപകരണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയൽ

ലഘുവിവരണം: ശരിയായ ഉപകരണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്വരത്തിൻ്റെ പേര്
screenshot note_names icon note_names difficulty level 4

discovery sound note_names

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

വിവരണം: ബേസിലും ട്രെബിൾ ക്ലെഫിലും സ്വരങ്ങളുടെ പേരുകൾ പഠിക്കാം.

ഉദ്ദേശ്യം: സ്വരസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും പേരിടുന്ന രീതിയെ കുറിച്ചും ഉള്ള നല്ല ധാരണ വളർത്താൻ. പിയാനോ വായിക്കാം, കമ്പോസിഷൻ എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തയ്യാറാകാൻ.

ലഘുവിവരണം: സ്വരങ്ങൾ ശരിയായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് 100% സ്കോർ നേടിയാൽ ഒരു ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കാം.

കാർഷിക മൃഗങ്ങളെ അറിയാം
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

discovery sound_group explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothee Giet

വിവരണം: കാർഷിക മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചും അവയുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളും രസകരമായ വസ്തുതകളും പഠിക്കാം.

ഉദ്ദേശ്യം: മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അവയുടെ പേരും രൂപവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പഠിക്കാൻ.

ലോക സംഗീതം അറിയാം
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

discovery sound_group explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

വിവരണം: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം.

ഉദ്ദേശ്യം: ലോകത്ത് ഇന്നുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംഗീതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ വളർത്തുക

അംഗീകാരം: ചിത്രങ്ങൾ http://commons.wikimedia.org/wiki, http://archive.org ൽ നിന്നും

പിയാനോ കമ്പോസിഷൻ
screenshot piano_composition icon piano_composition difficulty level 2

discovery sound_group piano_composition

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

വിവരണം: പിയാനോ കീബോർഡ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും സ്വരങ്ങൾ സംഗീത സ്റ്റാഫിൽ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നും പഠിക്കാനും ലോഡ് ചെയ്തും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി സേവ് ചെയ്തും സംഗീത കമ്പോസിഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുമുള്ള പ്രവർത്തനം.

മുൻകരുതൽ: സ്വരങ്ങളുടെ പേരിടുന്ന രീതികളെ കുറിച്ചുള്ള പരിചയം, സ്വരത്തിൻ്റെ പേര് എന്ന പ്രവർത്തനം ഇതു പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം.

ഉദ്ദേശ്യം: സംഗീതം കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള അറിവ് വളർത്താനും പിയാനോ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സംഗീതം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം കൂട്ടാനും. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ സംഗീതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പല അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും ഉണ്ട്, പക്ഷേ സംഗീതം കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് അറിയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ Minuet (https://minuet.kde.org/), സംഗീത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റുവെയർ, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ MuseScore (http://musescore.org/en/download), ഓപ്പൺ സോഴ്സ് മ്യൂസിക് നൊട്ടേഷൻ ടൂൾ.

അംഗീകാരം: സിന്തസൈസറിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കോഡ് https://github.com/vsr83/miniSynth

പിയാനോ വായിക്കാം
screenshot play_piano icon play_piano difficulty level 1

discovery sound_group play_piano

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

വിവരണം:

മുൻകരുതൽ: സംഗീതത്തിലെ അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ചും സംഗീത സ്റ്റാഫിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ്. 'പിയാനോ കമ്പോസിഷൻ' എന്ന പ്രവർത്തനം ആദ്യം ചെയ്യുക.

ഉദ്ദേശ്യം: സംഗീത സ്റ്റാഫിൽ എഴുതിയതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പിയാനോ കീബോർഡിൽ സംഗീതം പ്ലേ ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ.

ലഘുവിവരണം: നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വരങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സ്വരങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച കീകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ.
1-5 ഘട്ടങ്ങൾ ട്രെബിൾ ക്ലെഫിൽ പരിശീലിക്കാനും 6-10 ഘട്ടങ്ങൾ ബേസ് ക്ലെഫിലും ആണ്.

അംഗീകാരം: സിന്തസൈസറിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കോഡ് https://github.com/vsr83/miniSynth

സ്വരലയം
screenshot play_rhythm icon play_rhythm difficulty level 1

discovery sound_group play_rhythm

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

വിവരണം:

മുൻകരുതൽ: സംഗീതത്തിലെ താളവും താളമടിക്കലും ചെറിയ രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ഉദ്ദേശ്യം: നിങ്ങൾ കാണുന്നതിൻ്റെയും കേൾക്കുന്നതിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയായും കൃത്യമായും താളമടിക്കാൻ പഠിക്കാം.

ലഘുവിവരണം: കേൾക്കുന്ന താളം ശ്രദ്ധിക്കൂ, എന്നിട്ട് സംഗീതത്തോടൊപ്പം തുടർന്നും ശ്രദ്ധിക്കൂ. നിങ്ങൾ അതേ താളമടിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ഡ്രമ്മിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താളമടിക്കൂ. നിങ്ങൾ ടെമ്പോയിൽ ശരിയായ സമയങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ, മറ്റൊരു താളം കേൾപ്പിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വീണ്ടും ശ്രമിക്കണം.
ഒറ്റസംഖ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ, കുത്തനെയുള്ള ഒരു വര ഏതു സമയത്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നു കാണാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വര സ്വരങ്ങളുടെ നടുവിലുള്ളപ്പോൾ ഡ്രമ്മിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഇരട്ടസംഖ്യ ഘട്ടങ്ങൾ വിഷമമുള്ളവയാണ്, കാരണം അവയിൽ കുത്തനെയുള്ള വരയില്ല. നിങ്ങൾ താളം ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ച് ടെമ്പോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. സമയമാപിനിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാൽ സ്വര ടെമ്പോകൾ കേൾക്കാം.
റീലോഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീണ്ടും താളം കേൾക്കാം.

ബൈനറി ബൾബുകൾ
screenshot binary_bulb icon binary_bulb difficulty level 3

experiment binary_bulb

 Rajat Asthana & Timothee Giet

വിവരണം: ഡെസിമൽ സംഖ്യ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ബൈനറി സംഖ്യ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ആശയം പഠിക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

മുൻകരുതൽ: ഡെസിമൽ സംഖ്യ സിസ്റ്റം

ഉദ്ദേശ്യം: ബൈനറി സംഖ്യ സിസ്റ്റത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ

ലഘുവിവരണം: തന്നിരിക്കുന്ന ഡെസിമൽ സംഖ്യയെ ബൈനറിയിൽ കാണിക്കാനായി ശരിയായ ബൾബുകൾ ഓണാക്കുക. ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, OK അമർത്തുക.

കനാലിൻ്റെ പൂട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2 locked activity

experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ടക്സിൻ്റെ ബോട്ട് പൂട്ടിലൂടെ കടത്താൻ കഴിയാതെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ടക്സിനെ സഹായിക്കൂ, കനാലിൻ്റെ പൂട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്തൂ.

ലഘുവിവരണം: ടക്സിനു കനാലിലൂടെ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും സ‍ഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയണം. ഇതിനായി പൂട്ടുകളും ഗേറ്റുകളും തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജോലി താങ്കളുടേതാണ്. എന്താ ശ്രമിച്ചു നോക്കിക്കൂടേ?

അംഗീകാരം: ചിത്രം വരച്ചത് Stephane Cabaraux.

ചായത്തിൻ്റെ നിറങ്ങൾ കൂട്ടിക്കലർത്താം
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

വിവരണം: ചായത്തിൻ്റെ നിറങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കലർത്താൻ പഠിക്കാം.

ഉദ്ദേശ്യം: പ്രാഥമിക നിറങ്ങൾ കൂട്ടിക്കലർത്തി തന്നിട്ടുള്ള നിറം ഉണ്ടാക്കൂ

അംഗീകാരം: ചിത്രങ്ങൾ http://openclipart.org ൽ നിന്ന്

പ്രകാശത്തിൻ്റെ നിറങ്ങൾ ചേർക്കാം
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 4

experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

വിവരണം: പ്രകാശത്തിൻ്റെ നിറങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് പഠിക്കാം.

ഉദ്ദേശ്യം: പ്രാഥമിക നിറങ്ങൾ ചേർത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന നിറം ഉണ്ടാക്കൂ.

അംഗീകാരം: ചിത്രങ്ങൾ http://openclipart.org ൽ നിന്ന്

ഗുരുത്വസ്വഭാവം പരിചയപ്പെടാം
screenshot intro_gravity icon intro_gravity difficulty level 4

experiment intro_gravity

 Siddhesh suthar & Timothee Giet

വിവരണം: ഗുരുത്വസ്വഭാവം എന്ന ആശയം പരിചയപ്പെടാം

ഉദ്ദേശ്യം: ഗ്രഹങ്ങളിലോ ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളിലോ ഇടിക്കാതെ ബഹിരാകാശ കപ്പലിനെ നടുവിൽ തന്നെ നിർത്തൂ

ലഘുവിവരണം: നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കൂ.

സുരക്ഷിതമായി താഴെയിറക്കൂ
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothee Giet

വിവരണം: ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണം മനസ്സിലാക്കാം.

ഉദ്ദേശ്യം: ബഹിരാകാശ കപ്പലിനെ പച്ച നിറമുള്ള നിർത്താനുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പറത്തൂ.

പുനരുല്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഊർജം
screenshot renewable_energy icon renewable_energy difficulty level 4

experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

വിവരണം: ടക്സ് മീൻപിടുത്തം കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ വഞ്ചിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ബാക്ക് അപ് കൊണ്ടുവരൂ.

ഉദ്ദേശ്യം: പുനരുല്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഊർജം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ

ലഘുവിവരണം: വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ: സൂര്യൻ, മേഘം, അണക്കെട്ട്, സോളാർ നിര, കാറ്റാടിപ്പാടം, ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ. ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കൂ. സിസ്റ്റം ബാക്ക് അപ് ചെയ്ത്കഴിഞ്ഞ്, ടക്സ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ, ലൈറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുക. ജയിക്കുവാനായി, എല്ലാ ഉല്പാദനമാർഗങ്ങളും സജ്ജമായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളുടെയും സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കണം.

അംഗീകാരം: Drawing by Stephane Cabaraux

സൗരയൂഥം
screenshot solar_system icon solar_system difficulty level 5

experiment solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

വിവരണം: തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 100% ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തൂ.

ഉദ്ദേശ്യം: സൗരയൂഥത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പഠിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം പഠിക്കണമെങ്കിൽ, KStars (https://edu.kde.org/kstars/) ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ശ്രമിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ Stellarium (http://stellarium.org/). ഇവ രണ്ടും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്ര സോഫ്റ്റുവെയറുകൾ ആണ്.

ലഘുവിവരണം: ചോദ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഒരു ഗ്രഹത്തിലോ സൂര്യനിലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓരോ ചോദ്യത്തിലും 4 ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് 100% ശരിയാണ്. അടുപ്പം കാണിക്കുന്ന മീറ്ററിൽ 100% അടുപ്പം കിട്ടുന്നതുവരെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ.

ജലചക്രം
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3

experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

വിവരണം: ടക്സ് മീൻപിടുത്തം കഴിഞ്ഞ് വഞ്ചിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. ജല സംവിധാന ബാക്ക് അപ് കൊണ്ടുവരൂ, എന്നാൽ അവന് കുളിക്കാൻ കഴിയും.

ഉദ്ദേശ്യം: ജലചക്രം പഠിക്കാൻ

ലഘുവിവരണം: ജല സംവിധാനം പുനഃസജ്ജീകരിക്കാനായി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ: സൂര്യൻ, മേഘം, പമ്പു ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം. സംവിധാനം ബാക്ക് അപ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞ് ടക്സിൻ്റെ ഷവറിൽ ജലം നല്കുവാനുള്ള സ്വിച്ച് അമർത്തുക.

അംഗീകാരം: ചിത്രം വരച്ചത് Stephane Cabaraux.

ഡിജിറ്റൽ വൈദ്യുതി
screenshot digital_electricity icon digital_electricity difficulty level 6

experimental digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

വിവരണം: ഡിജിറ്റൽ വൈദ്യുതി സ്കീമ നിർമ്മിച്ച് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യൂ.

മുൻകരുതൽ: ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സെന്ന ആശയത്തെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന അറിവ്.

ഉദ്ദേശ്യം: സ്വതന്ത്രമായി ഡിജിറ്റൽ വൈദ്യുതി സ്കീമ നിർമ്മിച്ച് റിയൽ ടൈമിൽ അതു സിമുലേറ്റ് ചെയ്യൂ.

ലഘുവിവരണം: ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻ്റുകളെ സെലക്ടറിൽ നിന്നും വലിച്ച് പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ വെക്കുക. കമ്പോണൻ്റുകളെ ചലിപ്പിക്കാൻ അവയെ വലിച്ചാൽ മതി. ഒരു കമ്പോണൻ്റ് മായിച്ച് കളയാനായി, കമ്പോണൻ്റ് സെലക്ടറിനു മുകളിലുള്ള മായിക്കാനുള്ള ടൂൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത്, വേണ്ട കമ്പോണൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. കമ്പോണൻ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കറക്കാനുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിനെ കറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. സ്വിച്ചിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓണും ഓഫും ആക്കാം. രണ്ടു ടെർമിനലുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കാനായി, ആദ്യത്തെ ടെർമിനലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ടെർമിനലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ടെർമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ മായിക്കാനുള്ള ടൂൾ ഡീസെലക്ട് ചെയ്യാനായി, ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. യൂസറിൻ്റെ ഏതു പ്രവൃത്തിയും റിയൽ ടൈമിൽ, സിമുലേഷനിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും.

അന്തർവാഹിനിയ്ക്ക് വഴി കാട്ടൂ
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

experimental submarine

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

വിവരണം: അവസാനത്തെ പോയിൻ്റ് വരെ അന്തർവാഹിനിയെ ഓടിക്കൂ.

മുൻകരുതൽ: മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യലും ചലിപ്പിക്കലും, ഭൗതികശാസ്ത്ര അടിസ്ഥാനങ്ങൾ

ഉദ്ദേശ്യം: അന്തർവാഹിനിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം

തരംതിരിക്കൽ
screenshot categorization icon categorization difficulty level 4

fun categorization

 Divyam Madaan & Timothee Giet

വിവരണം: വസ്തുക്കളെ ശരിയായതും അല്ലാത്തതുമായ കൂട്ടങ്ങളാക്കി തരംതിരിക്കൂ

മുൻകരുതൽ: വസ്തുക്കളെ മൗസ് കൊണ്ട് വലിക്കാവുന്നതാണ്

ഉദ്ദേശ്യം: ആശയപരമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് വളർത്താനും അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും

ലഘുവിവരണം: നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വസ്തുക്കളെ വലിച്ചിടുക

ഗോളടിക്കൂ....
screenshot football icon football difficulty level 1 locked activity

fun football

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: പന്തടിക്കൂ.... വലയിലാക്കൂ...

ഉദ്ദേശ്യം: വലതുഭാഗത്തുള്ള ഗോളിയുടെ പുറകിലേക്ക് പന്തടിക്കൂ

ലഘുവിവരണം: പന്തിൽ നിന്നും ഒരു വര വലിച്ചുനീട്ടിയാൽ വേഗതയും ദിശയും ശരിയാക്കാം.

ഷഡ്ഭുജം
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2 locked activity

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: നീല കളങ്ങളിൽ അമർത്തി സ്ട്രോബറി പഴങ്ങൾ കണ്ടെത്തൂ....

ഉദ്ദേശ്യം: യുക്തി-പരിശീലന പ്രവർത്തനം

ലഘുവിവരണം: നീല കളങ്ങളിൽ സ്ട്രോബറി തെരയൂ.സ്ട്രോബറിയോടു അടുക്കുന്തോറും കളങ്ങൾ ചുവന്നു വരുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കൂ.

എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാം
screenshot simplepaint icon simplepaint difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: സ്വന്തമായി ചിത്രം വരയ്ക്കാം

ഉദ്ദേശ്യം: സർഗ്ഗശക്തി കൂട്ടാൻ

ലഘുവിവരണം: ഒരു നിറം തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചതുരങ്ങളിൽ ചായമടിക്കൂ.

ദി ക്ലാസിക് ഹാങ്മാൻ കളി
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5

keyboard reading hangman

 Rajdeep kaur & Timothee Giet

വിവരണം: തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ഊഹിക്കൂ. ഓരോ തെറ്റായ ശ്രമത്തിനും വാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തെളിഞ്ഞുവരും.

ഉദ്ദേശ്യം: അക്ഷരവിന്യാസം, വായന എന്നീ കഴിവുകൾ പരിശീലിക്കാൻ.

ലഘുവിവരണം: അക്ഷരങ്ങൾ സ്ക്രീനിലെ വെർച്വൽ കീബോർഡിലോ ശരിക്കും കീബോർഡിലോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം.

സംഖ്യകളുടെ സങ്കലനം(കൂട്ടൽ)
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 3 locked activity

math addition algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: സംഖ്യകളുടെ സങ്കലനം(കൂട്ടൽ) പരിശീലിക്കാം

മുൻകരുതൽ: ലളിതമായ കൂട്ടൽ. എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം

ഉദ്ദേശ്യം: പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടു സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടെത്താൻ പഠിക്കാം

ലഘുവിവരണം: സ്ക്രീനിൽ രണ്ടു സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടൽ കാണാം.വേഗത്തിൽ അവയുടെ തുക കണ്ടുപിടിച്ച് കംപ്യൂട്ടറിന്റെ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചോ സ്ക്രീനിലെ കീപാഡ് ഉപയോഗിച്ചോ ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. പെൻഗ്വിനുകൾ ബലൂണിൽ താഴെയെത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഉത്തരം ടൈപ്പു ചെയ്യണം! വേഗത വളരെ പ്രധാനമാണ്.

കണക്ക് കൂട്ടൽ കളിയിലൂടെ പരിശീലിക്കാം
screenshot target icon target difficulty level 2 locked activity

math addition target

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ഉന്നം വെച്ച് വട്ടത്തിൽ കൊള്ളിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ പോയിൻ്റ് എണ്ണൂ

മുൻകരുതൽ: മൗസ് ചലിപ്പിക്കൽ, അക്കങ്ങൾ വായിക്കാൻ കഴിയണം, ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 15വരെ എണ്ണാനറിയണം

ഉദ്ദേശ്യം: അമ്പ് എയ്ത് വട്ടത്തിൽ കൊള്ളിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ എണ്ണുക.

ലഘുവിവരണം: വട്ടത്തിൻ്റെ വേഗതയും ദിശയും ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അമ്പ് എയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അമ്പും എയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സ്കോർ എണ്ണാൻ ചോദിക്കും. കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്കോർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.

സംഖ്യകളുടെ ഹരണം
screenshot algebra_div icon algebra_div difficulty level 6

math division algebra_div

 Sayan Biswas & Timothee Giet

വിവരണം: ഹരണക്രിയ പരിശീലിക്കാം

മുൻകരുതൽ: ചെറിയസംഖ്യകളുടെ ഹരണം

ഉദ്ദേശ്യം: പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഹരണഫലം കണ്ടുപിടിക്കുക

ലഘുവിവരണം: സ്ക്രീനിൽ രണ്ടു സംഖ്യകളുടെ ഹരണം കാണാം. വേഗത്തിൽ അവയുടെ ഹരണഫലം കണ്ടുപിടിച്ച് കംപ്യൂട്ടറിന്റെ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചോ സ്ക്രീനിലെ കീപാഡ് ഉപയോഗിച്ചോ ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. പെൻഗ്വിനുകൾ ബലൂണിൽ താഴെയെത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഉത്തരം ടൈപ്പു ചെയ്യണം! വേഗത വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ചിത്രം വരയ്ക്കാം
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3 locked activity

math geometry puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം അതുപോലെ ഒഴിഞ്ഞ പെട്ടിയിൽ പകർത്തൂ.

ലഘുവിവരണം: ആദ്യം, ടൂൾബാറിൽ നിന്നും കൃത്യമായ നിറം തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ശേഷം, പെട്ടിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്, വലിച്ചുകൊണ്ട് ചായമടിക്കൂ, ക്ലിക്ക്മാറ്റിയാൽ ചായമടി നിൽക്കും.

ചിത്രത്തെ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുക
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical difficulty level 4 locked activity

math geometry symmetry puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം ഒഴിഞ്ഞ പെട്ടിയിൽ വരക്കൂ.

ലഘുവിവരണം: ആദ്യം, ടൂൾബാറിൽ നിന്നും കൃത്യമായ നിറം തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ശേഷം, പെട്ടിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്, വലിച്ചുകൊണ്ട് ചായമടിക്കൂ, ക്ലിക്ക്മാറ്റിയാൽ ചായമടി നിൽക്കും.

ഗ്നൂംച് സമത്വം
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality difficulty level 3

math gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

വിവരണം: സ്ക്രീനിന് താഴെയുള്ള സംഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമായ മൂല്യമുള്ള കളങ്ങളിലൂടെ നമ്പർ മഞ്ചറിനെ കൊണ്ടുപോകൂ.

ഉദ്ദേശ്യം: കൂട്ടലും ഗുണിക്കലും ഹരിക്കലും കുറയ്ക്കലും പരിശീലിക്കാം.

ലഘുവിവരണം: സ്ക്രീനിന് താഴെയുള്ള സംഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമായ മൂല്യമുള്ള കളങ്ങളിലൂടെ നമ്പർ മഞ്ചറിനെ കൊണ്ടുപോകൂ.

ഗ്നുംച് ഘടകങ്ങൾ
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

math gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

വിവരണം: സ്ക്രീനിന് താഴെയുള്ള സംഖ്യയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലൂടെയും നമ്പർ മഞ്ചറിനെ കൊണ്ടുപോകൂ.

ഉദ്ദേശ്യം: ഗുണിതങ്ങളെയും ഘടകങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ.

ലഘുവിവരണം: ഒരു സംഖ്യയെ മറ്റൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയെ ആദ്യ സംഖ്യയുടെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 6 ൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ആണ് 1, 2, 3, 6 എന്നിവ. 4, 6 ൻ്റെ ഒരു ഘടകമല്ല, കാരണം 6 നെ 4 തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു സംഖ്യ രണ്ടാമതൊരു സംഖ്യയുടെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഒന്നാമത്തേതിൻ്റെ ഘടകമാണ്. ഗുണിതങ്ങളെ ഒരു കുടുംബമായും ഘടകങ്ങളെ അതിലെ അംഗങ്ങളായും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. അതുകൊണ്ട് 1, 2, 3, 6 എന്നിവ 6 ൻ്റെ കുടുംബമാണ്, പക്ഷേ 4 മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലാണ്.

ഗ്നുംച് സമമല്ലാത്തവ
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality difficulty level 3

math gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

വിവരണം: സ്ക്രീനിന് താഴെയുള്ള സംഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമല്ലാത്ത മൂല്യമുള്ള കളങ്ങളിലൂടെ നമ്പർ മഞ്ചറിനെ കൊണ്ടുപോകൂ.

ഉദ്ദേശ്യം: കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ഗുണിക്കലും ഹരിക്കലും പരിശീലിക്കാൻ.

ലഘുവിവരണം: കീബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോ കീകൾ കൊണ്ട് നീങ്ങാനും സ്പെയ്സ് കീ കൊണ്ട് സംഖ്യ വിഴുങ്ങാനും കഴിയും. മൗസ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള കളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നീക്കാനും വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സംഖ്യ വിഴുങ്ങാനും കഴിയും. ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ ആണെങ്കിൽ മൗസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, സ്വൈപ് ചെയ്ത് നീക്കാം ടാപ്പ് ചെയ്ത് വിഴുങ്ങാം.

ഗ്നുംച് ഗുണിതങ്ങൾ
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

math gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

വിവരണം: സ്ക്രീനിന് താഴെയുള്ള സംഖ്യയുടെ എല്ലാ ഗുണിതങ്ങളിലൂടെയും നമ്പർ മഞ്ചറിനെ കൊണ്ടുപോകൂ.

ഉദ്ദേശ്യം: ഗുണിതങ്ങളെയും ഘടകങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ.

ലഘുവിവരണം: ഒരു സംഖ്യയുടെ ഗുണിതം എന്നുവെച്ചാൽ മറ്റൊരു സംഖ്യയുടെ യഥാർത്ഥ സംഖ്യ മടങ്ങിനു തുല്യമായി വരുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകളും. ഉദാഹരണത്തിന്, 24, 36, 48, 60 എല്ലാം 12ൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ്. 25, 12 ൻ്റെ ഗുണിതമല്ല, കാരണം ഒരു സംഖ്യയെയും 12 കൊണ്ടു ഗുണിച്ചാൽ 25 കിട്ടില്ല. ഒരു സംഖ്യ രണ്ടാമതൊരു സംഖ്യയുടെ ഘടകമാണെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ആദ്യ സംഖ്യയുടെ ഗുണിതമാണ്. ഗുണിതങ്ങളെ ഒരു കുടുംബമായി ചിന്തിച്ചാൽ, ഘടകങ്ങൾ അതിലെ അംഗങ്ങളാണ്. 5 എന്ന ഘടകത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ 10, മുത്തശ്ശീമുത്തശ്ശന്മാർ 15, മുതു-മുത്തശ്ശീമുത്തശ്ശന്മാർ 20, മുതു-മുതു-മുത്തശ്ശീമുത്തശ്ശന്മാർ 25, അങ്ങനെ ഓരോ ചുവടും 5 ൻ്റെ മറ്റൊരു മുതു- ചേർത്തുള്ള ബന്ധുവാണ്! പക്ഷേ 5 എന്ന സംഖ്യ 8 ൻ്റെയോ 23 ൻ്റെയോ കുടുംബാംഗമല്ല. ശിഷ്ടം വരാതെ ഒരിക്കലും 8 ലോ 23 ലോ 5കൾ അടങ്ങുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് 8 ഉം 23 ഉം 5 ൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളല്ല. 5, 10, 15, 20, 25 ...തുടങ്ങിയവ മാത്രമാണ് 5 ൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ (അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുവടുകൾ).

ഗ്നുംച് അഭാജ്യങ്ങൾ
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

math gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

വിവരണം: എല്ലാ അഭാജ്യ സംഖ്യകളിലൂടെയും നമ്പർ മഞ്ചറിനെ കൊണ്ടുപോകൂ.

ഉദ്ദേശ്യം: അഭാജ്യ സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ.

ലഘുവിവരണം: അതേ സംഖ്യകൊണ്ടും 1 കൊണ്ടും മാത്രം പൂർണമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളെ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 3 ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ്, പക്ഷേ 4 അല്ല (കാരണം 4 നെ 2 കൊണ്ട് പൂർണമായി ഹരിക്കാം). അഭാജ്യ സംഖ്യകളെ ഒരു അണുകുടുംബമായി നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം: എപ്പോഴും രണ്ടംഗങ്ങൾ മാത്രമേ കാണൂ! അവയും 1 ഉം മാത്രം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ശിഷ്ടമില്ലാതെ മറ്റു സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് അവയെ ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല. 5 ഇത്തരം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഖ്യകളിലൊന്നാണ് (5 × 1 = 5), പക്ഷേ 6 ന് 2 ഉം 3 ഉം കുടുംബാംഗങ്ങളായുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). അതുകൊണ്ട് 6 അഭാജ്യ സംഖ്യയല്ല.

ഗ്രാഫിനു നിറം കൊടുക്കാം
screenshot graph-coloring icon graph-coloring difficulty level 1

math graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothee Giet

വിവരണം: അടുത്തടുത്തുള്ള നോഡുകൾക്ക് ഒരേ നിറം വരാതെ ഗ്രാഫിനു നിറം കൊടുക്കൂ.

മുൻകരുതൽ: വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളെ/ആകൃതികളെ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ്, അനുബന്ധ സ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം

ഉദ്ദേശ്യം: വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളെ/ആകൃതികളെ വേർതിരിച്ചറിയാനും അനുബന്ധ സ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനും.

ഗസ്കൗണ്ട്
screenshot guesscount icon guesscount difficulty level 3

math guesscount

 Rahul Yadav & Timothee Giet

വിവരണം: ബീജഗണിത വാചകം ഊഹിച്ച് ഗസ്കൗണ്ടിന് തുല്യമായ ഉത്തരം കിട്ടും വിധം കട്ടകൾ ചേർക്കൂ.

മുൻകരുതൽ: കണക്കിലെ ക്രിയകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്

ഉദ്ദേശ്യം: സഹജാവബോധവും ബീജഗണിതം പോലുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പരിശീലിക്കലും.

കൂട്ടൽ ഓർത്തെടുക്കാം
screenshot memory-math-add icon memory-math-add difficulty level 3

math memory memory-math-add

 JB BUTET & Timothee Giet

വിവരണം: എല്ലാ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ കാർഡുകൾ തിരിച്ചിട്ട് ഒരേ മൂല്യമുള്ളവ കണ്ടെത്തൂ.

മുൻകരുതൽ: കൂട്ടൽ

ഉദ്ദേശ്യം: മുഴുവൻ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ കൂട്ടൽ പരിശീലിക്കാൻ.

കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാം
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

വിവരണം: കാർഡുകൾ തിരിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാർഡുകളും മായുന്നതു വരെ ഒരു സംഖ്യയുള്ള കാർഡും കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ അതേ മൂല്യം കിട്ടുന്ന കാർഡും കണ്ടെത്തൂ.

മുൻകരുതൽ: കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും

ഉദ്ദേശ്യം: കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ഗുണിക്കലും മുഴുവൻ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ പരിശീലിക്കാൻ.

ക്രിയകളുടെ ഓർമ്മ പരിശോധന കളി
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

വിവരണം: കാർഡുകൾ തിരിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാർഡുകളും മായുന്നതു വരെ ചേരുന്ന ക്രിയ കണ്ടെത്തൂ.

മുൻകരുതൽ: കൂട്ടൽ, കുറയ്ക്കൽ, ഗുണിക്കൽ, ഹരിക്കൽ

ഉദ്ദേശ്യം: കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ഗുണിക്കലും ഹരിക്കലും മുഴുവൻ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ പരിശീലിക്കാൻ.

ക്രിയകളുടെ ഓർമ്മ പരിശോധന ടക്സിനെതിരെ കളിക്കാം
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

വിവരണം: കാർഡുകൾ തിരിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാർഡുകളും മായുന്നതു വരെ ചേരുന്ന ക്രിയ കണ്ടെത്തൂ.

മുൻകരുതൽ: കൂട്ടൽ, കുറയ്ക്കൽ, ഗുണിക്കൽ, ഹരിക്കൽ

ഉദ്ദേശ്യം: കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ഗുണിക്കലും ഹരിക്കലും മുഴുവൻ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ പരിശീലിക്കാൻ.

കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ഓർത്തെടുത്ത് ടക്സിനെതിരെ കളിക്കാം
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

വിവരണം: കാർഡുകൾ തിരിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാർഡുകളും മായുന്നതു വരെ ഒരു സംഖ്യയുള്ള കാർഡും കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ അതേ മൂല്യം കിട്ടുന്ന കാർഡും കണ്ടെത്തൂ.

മുൻകരുതൽ: കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും

ഉദ്ദേശ്യം: കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ഗുണിക്കലും മുഴുവൻ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ പരിശീലിക്കാൻ.

കൂട്ടാൻ ഓർത്ത് ടക്സിനെതിരെ കളിക്കാം
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux difficulty level 3

math memory memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

വിവരണം: എല്ലാ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ കാർഡുകൾ തിരിച്ചിട്ട് ഒരേ മൂല്യമുള്ളവ കണ്ടെത്തൂ. ടക്സും അതുതന്നെ ചെയ്യും. അവനെ തോല്പിക്കൂ !

മുൻകരുതൽ: കൂട്ടൽ

ഉദ്ദേശ്യം: മുഴുവൻ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ കൂട്ടൽ പരിശീലിക്കാൻ.

ഹരണം ഓർത്തെടുക്കാം
screenshot memory-math-div icon memory-math-div difficulty level 6

math memory memory-math-div

 JB BUTET & Timothee Giet

വിവരണം: കാർഡുകൾ തിരിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാർഡുകളും മായുന്നതു വരെ ചേരുന്ന ക്രിയ കണ്ടെത്തൂ.

മുൻകരുതൽ: ഹരണം

ഉദ്ദേശ്യം: മുഴുവൻ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ ഹരണം പരിശീലിക്കാൻ.

ഹരണം ഓർമ്മിച്ചെടുത്ത് ടക്സിനെതിരെ കളിക്കാം
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

വിവരണം: കാർഡുകൾ തിരിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാർഡുകളും മായുന്നതു വരെ ചേരുന്ന ക്രിയ കണ്ടെത്തൂ.

മുൻകരുതൽ: ഹരണം

ഉദ്ദേശ്യം: മുഴുവൻ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ ഹരണം പരിശീലിക്കാൻ.

കുറയ്ക്കാൻ ഓർക്കാം
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus difficulty level 4

math memory memory-math-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

വിവരണം: എല്ലാ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ കാർഡുകൾ തിരിച്ചിട്ട് ഒരേ മൂല്യമുള്ളവ കണ്ടെത്തൂ.

മുൻകരുതൽ: കുറയ്ക്കൽ

ഉദ്ദേശ്യം: മുഴുവൻ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ കുറയ്ക്കാൻ പരിശീലിക്കാൻ.

കുറയ്ക്കാൻ ഓർത്ത് ടക്സിനെതിരെ കളിക്കാം
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

വിവരണം: എല്ലാ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ കാർഡുകൾ തിരിച്ചിട്ട് ഒരേ മൂല്യമുള്ളവ കണ്ടെത്തൂ.

മുൻകരുതൽ: കുറയ്ക്കൽ

ഉദ്ദേശ്യം: മുഴുവൻ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ കുറയ്ക്കാൻ പരിശീലിക്കാൻ. ടക്സും അതുപോലെ ചെയ്യും

ഗുണനം ഓർക്കാം
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult difficulty level 5

math memory memory-math-mult

 JB BUTET & Timothee Giet

വിവരണം: എല്ലാ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ കാർഡുകൾ തിരിച്ചിട്ട് ഒരേ മൂല്യമുള്ളവ കണ്ടെത്തൂ.

മുൻകരുതൽ: ഗുണനം

ഉദ്ദേശ്യം: മുഴുവൻ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ ഗുണനം പരിശീലിക്കാൻ.

ഗുണനവും ഹരണവും ഓർക്കാം
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

വിവരണം: കാർഡുകൾ തിരിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാർഡുകളും മായുന്നതു വരെ ചേരുന്ന ക്രിയ കണ്ടെത്തൂ.

മുൻകരുതൽ: ഗുണിക്കൽ, ഹരിക്കൽ

ഉദ്ദേശ്യം: മുഴുവൻ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും പരിശീലിക്കാൻ.

ഗുണനവും ഹരണവും ഓർത്തെടുത്ത് ടക്സിനെതിരെ കളിക്കാം
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

വിവരണം: കാർഡുകൾ തിരിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാർഡുകളും മായുന്നതു വരെ ചേരുന്ന ക്രിയ കണ്ടെത്തൂ.

മുൻകരുതൽ: ഗുണിക്കൽ, ഹരിക്കൽ

ഉദ്ദേശ്യം: മുഴുവൻ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും പരിശീലിക്കാൻ.

ഗുണനം ഓർത്തെടുത്ത് ടക്സിനെതിരെ കളിക്കാം
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux difficulty level 5

math memory memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

വിവരണം: എല്ലാ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ കാർഡുകൾ തിരിച്ചിട്ട് ഒരേ മൂല്യമുള്ളവ കണ്ടെത്തൂ.

മുൻകരുതൽ: ഗുണനം

ഉദ്ദേശ്യം: മുഴുവൻ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ ഗുണനം പരിശീലിക്കാൻ.

സംഖ്യകളുടെ ഗുണനം
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3 locked activity

math multiplication algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ഗുണനം പരിശീലിക്കുക

മുൻകരുതൽ: 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ഗുണനപ്പട്ടിക

ഉദ്ദേശ്യം: പരിമിതമായ സമയത്തിനകത്ത് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കാൻ പഠിക്കാം

ലഘുവിവരണം: സ്ക്രീനിൽ രണ്ടു സംഖ്യകളുടെ ഗുണനം കാണാം. വേഗത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്ത് കംപ്യൂട്ടറിന്റെ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചോ സ്ക്രീനിലെ കീപാഡ് ഉപയോഗിച്ചോ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. പെൻഗ്വിനുകൾ ബലൂണിൽ താഴെയെത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഉത്തരം ടൈപ്പു ചെയ്യണം! വേഗത വളരെ പ്രധാനമാണ്.

സംഖ്യകൾ വരയ്ക്കാം
screenshot drawnumbers icon drawnumbers difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

വിവരണം: 0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള കുത്തുകൾ യോജിപ്പിച്ച് സംഖ്യകൾ വരയ്ക്കൂ

ഉദ്ദേശ്യം: സംഖ്യകൾ രസകരമായി എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് പഠിക്കാൻ.

ലഘുവിവരണം: കുത്തുകളെ ശരിയായ ക്രമത്തിൽ യോജിപ്പിച്ച് സംഖ്യകൾ വരയ്ക്കാം

എത്രയെണ്ണം?
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

വിവരണം: ക്രമീകരിക്കുക, എണ്ണുക.

മുൻകരുതൽ: എണ്ണാനറിയണം.

ഉദ്ദേശ്യം: എണ്ണി പഠിക്കാൻ

ലഘുവിവരണം: ആദ്യം, എണ്ണാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായി വസ്തുക്കളെയെല്ലാം ക്രമീകരിക്കൂ. എന്നിട്ട്, താഴെ വലതുഭാഗത്തുള്ള പെട്ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതേണ്ട ഇനം തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഉത്തരം കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ.

ഒരു സംഖ്യ ഊഹിക്കൂ....
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

വിവരണം: ടക്സിനെ ഗുഹയിൽ നിന്നും പുറത്തുകടക്കാൻ സഹായിക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഒരു സംഖ്യ ടക്സ് ഒളിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുൻകരുതൽ: 1 തൊട്ട് 1000 വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിൽ.

ലഘുവിവരണം: നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിച്ച്, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ട സംഖ്യ എവിടെ കിടക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. മുകളിൽ വലതുഭാഗത്തുള്ള പെട്ടിയിൽ ഒരു സംഖ്യ ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ സംഖ്യ വലുതാണോ ചെറുതാണോ എന്ന് പറയും. വീണ്ടും മറ്റൊരു സംഖ്യ ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ. വലതുഭാഗത്തുള്ള പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയിൽ നിന്നും ടക്സിലേക്കുള്ള ദൂരം ശരിയായ സംഖ്യയിൽ നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് നിങ്ങൾ എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ടക്സ് പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയുടെ മുകളിലോ താഴെയോ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ സംഖ്യ ശരിയായ സംഖ്യയുടെ മുകളിലോ താഴെയോ ആണെന്നാണ്.

മാന്ത്രികന്റെ തൊപ്പി
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus difficulty level 2

math numeration magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothee Giet

വിവരണം: മാന്ത്രിക തൊപ്പിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ചിലത് മാറ്റി ബാക്കി എത്ര ഇനങ്ങളുണ്ടെന്നു കാണൂ

മുൻകരുതൽ: കുറയ്ക്കൽ

ഉദ്ദേശ്യം: കുറയ്ക്കാൻ പഠിക്കാൻ

ലഘുവിവരണം: തൊപ്പിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതു തുറക്കൂ. നക്ഷത്രങ്ങൾ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പോകും. എന്നിട്ടും തൊപ്പിക്കടിയിൽ എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കണം. താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ. എന്നിട്ട്, OK ബട്ടൺ അമർത്തി ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കൂ.

മാന്ത്രികന്റെ തൊപ്പി
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus difficulty level 2

math numeration magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

വിവരണം: മാന്ത്രിക തൊപ്പിക്കകത്ത് എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയാമോ ?

മുൻകരുതൽ: കൂട്ടൽ

ഉദ്ദേശ്യം: തുക കാണാൻ

ലഘുവിവരണം: തൊപ്പിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതു തുറക്കൂ. തൊപ്പിക്കടിയിൽ, എത്ര നക്ഷത്രങ്ങൾ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം? ശ്രദ്ധയോടെ എണ്ണിനോക്കൂ. താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ. എന്നിട്ട്, OK ബട്ടൺ അമർത്തി ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കൂ.

ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാം...
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate difficulty level 2 locked activity

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: എണ്ണവും ചിത്രവും ചേരുംപടി ചേർക്കാമോ ?

ഉദ്ദേശ്യം: എണ്ണി പഠിക്കാൻ, ഓർമ്മിക്കാൻ.

ലഘുവിവരണം: കാർഡുകളിൽ കുറെ ചിത്രങ്ങളും സംഖ്യകളും ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണവും സംഖ്യകളും ചേരും പടി ചേർക്കണം.

പണം
screenshot money icon money difficulty level 2 locked activity

math numeration money money

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: പണമിടപാടുകൾ ശീലിക്കാം

മുൻകരുതൽ: എണ്ണലറിയണം.

ഉദ്ദേശ്യം: വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ആകെ വില കൂട്ടി നോക്കി തന്നിരിക്കന്ന നാണയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തുക കൊടുക്കാൻ ശീലിക്കുന്നതിന്.

ലഘുവിവരണം: സ്ക്രീനിന് താഴെയുള്ള നാണയങ്ങളിലോ കടലാസ് പണത്തിലോ ക്ലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് പണം കൊടുക്കാം. നാണയമോ നോട്ടോ കളയുവാനായി, സ്ക്രീനിന് മുകൾ ഭാഗത്തുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യൂ.

ടക്സിനു ചില്ലറ കൊടുക്കൂ
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3 locked activity

math numeration money money_back

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ടക്സിനു ചില്ലറ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പണമിടപാട് പരിശീലിക്കാം

മുൻകരുതൽ: എണ്ണലറിയണം.

ഉദ്ദേശ്യം: ടക്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങൾ വാങ്ങി, അവൻ്റെ കയ്യിലെ പണം നിങ്ങളെ കാണിക്കും. അവന് നിങ്ങൾ ബാക്കി കൊടുക്കണം. ഉയർന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ, പല ഇനങ്ങൾ കാണിക്കും, നിങ്ങൾ ആദ്യം ആകെ വില കണക്കാക്കണം.

ലഘുവിവരണം: വസ്തുക്കളുടെ ആകെ തുക കണക്കാക്കുക. താഴെയുള്ള പണത്തില്‍ നിന്നും ആവശ്യമായവ ക്ലിക്കു ചെയ്ത് തെരെഞ്ഞെടുക്കുക. തെരെഞ്ഞെടുത്ത തുക മുകളില്‍ വരുന്നത് കാണാം. ഇവിടെ ക്ലിക്കു ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തവ എടുത്തു കളയാം.

ടക്സിനു സെൻ്റുകളും ചേർത്ത് ചില്ലറ കൊടുക്കൂ
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ടക്സിനു ചില്ലറ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പണമിടപാട് പരിശീലിക്കാം

മുൻകരുതൽ: എണ്ണലറിയണം.

ഉദ്ദേശ്യം: ടക്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങൾ വാങ്ങി, അവൻ്റെ കയ്യിലെ പണം നിങ്ങളെ കാണിക്കും. അവന് നിങ്ങൾ ബാക്കി കൊടുക്കണം. ഉയർന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ, പല ഇനങ്ങൾ കാണിക്കും, നിങ്ങൾ ആദ്യം ആകെ വില കണക്കാക്കണം.

ലഘുവിവരണം: വസ്തുക്കളുടെ ആകെ തുക കണക്കാക്കുക. താഴെയുള്ള പണത്തില്‍ നിന്നും ആവശ്യമായവ ക്ലിക്കു ചെയ്ത് തെരെഞ്ഞെടുക്കുക. തെരെഞ്ഞെടുത്ത തുക മുകളില്‍ വരുന്നത് കാണാം. ഇവിടെ ക്ലിക്കു ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തവ എടുത്തു കളയാം.

പണം സെൻ്റുകളോടുകൂടി
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: പണമിടപാട് സെൻ്റുകളും ചേർത്ത് പരിശീലിക്കാം

മുൻകരുതൽ: എണ്ണലറിയണം.

ഉദ്ദേശ്യം: വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ആകെ വില കൂട്ടി നോക്കി തന്നിരിക്കന്ന നാണയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തുക കൊടുക്കാൻ ശീലിക്കുന്നതിന്.

ലഘുവിവരണം: വസ്തുക്കളുടെ ആകെ തുക കണക്കാക്കുക. താഴെയുള്ള പണത്തില്‍ നിന്നും ആവശ്യമായവ ക്ലിക്കു ചെയ്ത് തെരെഞ്ഞെടുക്കുക. തെരെഞ്ഞെടുത്ത തുക മുകളില്‍ വരുന്നത് കാണാം. ഇവിടെ ക്ലിക്കു ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തവ എടുത്തു കളയാം.

സംഖ്യ ശ്രേണി
screenshot number_sequence icon number_sequence difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

വിവരണം: ശരിയായ ശ്രേണിയിലുള്ള സംഖ്യകളെ തൊടൂ

ഉദ്ദേശ്യം: 1 മുതൽ 50 വരെ എണ്ണാനറിയണം.

ലഘുവിവരണം: ഓരോ സംഖ്യയിലും ശരിയായ ക്രമത്തിൽ തൊട്ടുകൊണ്ടോ വിരൽ അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ശരിയായ ക്രമത്തിൽ സംഖ്യകളിലൂടെ ചലിപ്പിച്ച് കൊണ്ടോ ചിത്രം വരയ്ക്കൂ.

ഒറ്റസംഖ്യകളും ഇരട്ടസംഖ്യകളും
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ഹെലികോപ്റ്റർ ചലിപ്പിച്ച് ഒറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടസംഖ്യകളുള്ള മേഘങ്ങളെ പിടിക്കൂ

ഉദ്ദേശ്യം: എണ്ണി പഠിക്കാൻ

ലഘുവിവരണം: ഒറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യയുള്ള മേഘങ്ങളെ പിടിക്കൂ. കീബോർഡിലെ ആരോ കീകൾ ഹെലികോപ്റ്റർ ചലിപ്പിക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കാം. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഏതു സംഖ്യയാണ് പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയുവാൻ ഓർത്തുവെയ്ക്കുകയോ താഴെ വലതു മൂലയിൽ പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

സംഖ്യകൾ ക്രമത്തിൽ
screenshot planegame icon planegame difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

വിവരണം: മേഘത്തിലുള്ള സംഖ്യകളെ ഹെലികോപ്റ്റർ‍ ഉപയോഗിച്ച് പിടികൂടാം. സംഖ്യകളുടെ ക്രമം ശ്രദ്ധിക്കണേ....

ഉദ്ദേശ്യം: എണ്ണി പഠിക്കാൻ

ലഘുവിവരണം: കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ മേഘങ്ങളെ മേഘങ്ങളെ പിടിക്കൂ. കീബോർഡിലെ ആരോ കീകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹെലികോപ്റ്റർ ചലിപ്പിക്കാം. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക. ഏതു സംഖ്യയാണ് പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ ഓർത്തുവെയ്ക്കുകയോ താഴെ വലത്തേ മൂലയിൽ പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

രസകരമായ കളിയിലൂടെ കുറയ്ക്കാൻ പരിശീലിക്കാം
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2 locked activity

math numeration reversecount

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ടക്സിനു വിശക്കുന്നു. ശരിയായ മഞ്ഞുപാളി എണ്ണി മീനിനെ കണ്ടെത്താൻ അവനെ സഹായിക്കൂ.

മുൻകരുതൽ: ഒരു ഡൊമിനോസിലെ അക്കങ്ങൾ വായിക്കാൻ കഴിയണം, ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 10 വരെ എണ്ണാനറിയണം

ഉദ്ദേശ്യം: ടക്സിനു വിശക്കുന്നു. ശരിയായ മഞ്ഞുപാളി എണ്ണി മീനിനെ കണ്ടെത്താൻ അവനെ സഹായിക്കൂ.

ലഘുവിവരണം: ടക്സിനും മീനിനും ഇടയിൽ എത്ര ഐസ് കട്ടകൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ ഡൊമിനോസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. ഡൊമിനോസിൽ വലതു മൗസ് ബട്ടൺ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പുറകിലേക്ക് എണ്ണാം. ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, OK ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ എൻ്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സംഖ്യകൾ ഡൊമിനോസ് കൊണ്ട്
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 2 locked activity

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ഡൊമിനോസ് നിലത്തെത്തുന്നതിനു മുൻപ് കുത്തുകൾ എണ്ണൂ

മുൻകരുതൽ: എണ്ണാനറിയണം.

ഉദ്ദേശ്യം: നിശ്ചിത സമയത്തിനകം , കുത്തുകൾ എണ്ണുക

ലഘുവിവരണം: താഴേയ്ക്ക് വീഴുന്ന ഡൊമിനോസിൽ എത്ര കുത്തുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.

റോമൻ അക്കങ്ങൾ
screenshot roman_numerals icon roman_numerals difficulty level 4

math roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം:

തട്ടുകളിലെ തൂക്കമൊപ്പിക്കൂ
screenshot scalesboard icon scalesboard difficulty level 2 locked activity

math scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: തൂക്കങ്ങൾ വലിച്ചിട്ട് തട്ടുകൾ സമതുലിതാവസ്ഥയിലാക്കൂ

ഉദ്ദേശ്യം: മനക്കണക്കു ചെയ്യാൻ, ഗണിത സമത്വം

ലഘുവിവരണം: തട്ടുകളുടെ തൂക്കമൊപ്പിക്കാൻ, തൂക്കുകട്ടികൾ ഇടതും വലതും ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് (കട്ടി കൂടിയ ഘട്ടങ്ങളിൽ) നീക്കൂ. തൂക്കുകട്ടികൾ ഏതു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ക്രമീകരിക്കാം.

തട്ടുകളിലെ തൂക്കമൊപ്പിക്കൂ
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: തട്ടുകൾ തമ്മിൽ തൂക്കമൊപ്പിക്കാൻ തൂക്കുകട്ടികൾ വലിച്ചിട്ട് തൂക്കം കണക്കാക്കൂ

ഉദ്ദേശ്യം: മനക്കണക്കു ചെയ്യാൻ, ഗണിത സമത്വം, യൂണിറ്റ് പരിവർത്തനം

ലഘുവിവരണം: തട്ടുകൾ തമ്മിൽ തൂക്കമൊപ്പിക്കാൻ, തൂക്കുകട്ടികൾ ഇടതു ഭാഗത്തേക്കോ വലതു ഭാഗത്തേക്കോ വലിച്ചിടു (ഉയർന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ). അവയെ ഏതു ക്രമത്തിലും ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. തൂക്കുകട്ടികളുടെ ഭാരവും യൂണിറ്റും ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഓർമിക്കൂ, 1000 ഗ്രാം ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം(കി.ഗ്രാം).

തട്ടുകളിലെ തൂക്കമൊപ്പിക്കൂ
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: തട്ടുകൾ തമ്മിൽ തൂക്കമൊപ്പിക്കാൻ തൂക്കുകട്ടികൾ വലിച്ചിട്ട്, റാത്തൽ (ഔൺസ് കണക്കിലുളള തൂക്കം) യൂണിറ്റിൽ തൂക്കം കണക്കാക്കൂ

ഉദ്ദേശ്യം: മനക്കണക്കു ചെയ്യാൻ, ഗണിത സമത്വം, യൂണിറ്റ് പരിവർത്തനം

ലഘുവിവരണം: തട്ടുകൾ തമ്മിൽ തൂക്കമൊപ്പിക്കാൻ, തൂക്കുകട്ടികൾ ഇടതു ഭാഗത്തേക്കോ വലതു ഭാഗത്തേക്കോ വലിച്ചിടു (ഉയർന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ). അവയെ ഏതു ക്രമത്തിലും ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. തൂക്കുകട്ടികളുടെ ഭാരവും യൂണിറ്റും ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഓർമ്മിക്കണേ, പതിനാറ് ഔൺസ് ("oz") ആണ് ഒരു പൗണ്ട് ("lb").

മിഠായി കഷണങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കാം
screenshot share icon share difficulty level 2

math share

 Stefan Toncu & Timothee Giet

വിവരണം: തന്നിരിക്കുന്ന എണ്ണം കുട്ടികൾക്ക് മിഠായി കഷണങ്ങൾ വീതം വെയ്ക്കൂ.

മുൻകരുതൽ: എണ്ണാനറിയണം

ഉദ്ദേശ്യം: സംഖ്യകളുടെ ഹരണം പഠിക്കാൻ

ലഘുവിവരണം: സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ: ആദ്യം, തന്നിരിക്കുന്ന എണ്ണം ആൺകുട്ടികളെ/പെൺകുട്ടികളെ നടുവിലേക്ക് വലിച്ചു വെക്കുക, എന്നിട്ട് മിഠായി കഷണങ്ങൾ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ചതുരത്തിൽ വലിച്ചിടുക.

സംഖ്യകളുടെ വ്യവകലനം(കുറയ്ക്കൽ)
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 4 locked activity

math subtraction algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: കുറയ്ക്കാൻ പരിശീലിക്കാം

മുൻകരുതൽ: ചെറിയ സംഖ്യകളുടെ കുറയ്ക്കൽ

ഉദ്ദേശ്യം: പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടു സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ പഠിക്കാം

ലഘുവിവരണം: സ്ക്രീനിൽ രണ്ടു സംഖ്യകളുടെ കുറയ്ക്കൽ കാണാം. വേഗത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ച് കംപ്യൂട്ടറിന്റെ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചോ സ്ക്രീനിലെ കീപാഡ് ഉപയോഗിച്ചോ ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. പെൻഗ്വിനുകൾ ബലൂണിൽ താഴെയെത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഉത്തരം ടൈപ്പു ചെയ്യണം! വേഗത വളരെ പ്രധാനമാണ്.

തുലാസു പെട്ടി
screenshot balancebox icon balancebox difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

വിവരണം: പെട്ടി ചരിച്ചുകൊണ്ട് പന്ത് വാതിലിലേക്ക് എത്തിക്കുക.

ഉദ്ദേശ്യം: നല്ല ചലനശേഷിയും അടിസ്ഥാന എണ്ണലും പരിശീലിക്കാൻ.

മാതൃക പോലെ നിർമ്മിക്കുക
screenshot crane icon crane difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothee Giet

വിവരണം: ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് മാതൃകയിലേതു പോലെ നിർമ്മിക്കൂ

മുൻകരുതൽ: മൗസ്/കീബോർഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനറിയണം

ഉദ്ദേശ്യം: ചലന ഏകോപനം

ലഘുവിവരണം: ഇടതുഭാഗത്തുള്ള ഇനങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച് വലതുഭാഗത്തുള്ള മാതൃകയിലേതു പോലെ വെക്കൂ. ക്രെയിനിനടുത്തുള്ള ആരോകൾ വസ്തുക്കൾ ചലിപ്പിക്കുവാനായണ്. ചലിപ്പിക്കേണ്ട ഇനത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ, അതിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്താൽ മതി. ആരോ കീകളും സ്പെയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാബ് കീയോ പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മൊബൈലിൽ, മുകളിലേക്ക്/താഴേക്ക്/ഇടത്തേക്ക്/വലത്തേക്ക് സ്വൈപ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇടതുഭാഗത്തെ പെട്ടിയിലെ ഇനങ്ങളെ നീക്കാം.

പതിനഞ്ചിന്റെ കളി
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5 locked activity

puzzle fifteen

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ഓരോ കഷണങ്ങളും നീക്കിവെച്ച് ചിത്രം പുനർനിർമ്മിക്കുക.

ലഘുവിവരണം: അടുത്ത് ഒഴിഞ്ഞ കളമുള്ള ഏതെങ്കിലും കഷണത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ വലിച്ചിടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കഷണം ഒഴിഞ്ഞിടത്തേക്ക് മാറി അതിരുന്നിടം കാലിയാകും.

ലളിതമായ ഹാനോയിയുടെ ഗോപുരം
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2

puzzle hanoi

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

വിവരണം: മാതൃക പോലെ ഗോപുരം നിർമ്മിക്കൂ

മുൻകരുതൽ: മൗസ് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ

ഉദ്ദേശ്യം: മാതൃകയിലേതു പോലെ വലതു വശത്ത് നിർമ്മിക്കൂ.

ലഘുവിവരണം: ഓരോ കാലിലേയും മുകളിലെ പലകകൾ ഒഴിഞ്ഞ കാലിലേക്കോ മറ്റു കാലിലേക്കോ വലിച്ചിടാവുന്നതാണ്

അംഗീകാരം: EPI കളികളിൽ നിന്നെടുത്ത ആശയം

ഹാനോയിയുടെ ഗോപുരം
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 5

puzzle hanoi_real

 Amit Tomar & Timothee Giet

വിവരണം: വലതുഭാഗത്തായി ഗോപുരം പുനർനിർമ്മിക്കൂ

ലഘുവിവരണം: മുകളിലുള്ള കഷണങ്ങൾ ഒരു കുറ്റിയിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് വലിച്ചുനീക്കി, ഇടതുഭാഗത്ത് ആദ്യം കാണുന്ന ഗോപുരം വലതുഭാഗത്തെ കുറ്റിയിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുക.

അംഗീകാരം: ഫ്രഞ്ച് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായ എഡ്വാർ ലൂക്കായാണ് 1883 ൽ ഈ പസിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യവും ഇതിനെ കുറിച്ചുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിമാർ, ഹാനോയിയുടെ ഗോപുരം പസിലിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് 64 തകിടുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം നീക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഈ ഐതിഹ്യ പ്രകാരം, പൂജാരികളുടെ പണി തീരുമ്പോൾ ലോകം അവസാനിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഗോപുരം പസിൽ. ലൂക്ക ഈ ഐതിഹ്യം കണ്ടുപിടിച്ചതാണോ അതോ ഇതിൽ നിന്നും പ്രചോദനമുൾക്കൊണ്ടതാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. (source Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)

വെളിച്ചം കെടുത്താം
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6

puzzle lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

വിവരണം: എല്ലാ ലൈറ്റുകളും കെടുത്തലാണ് ഉദ്ദേശ്യം.

ഉദ്ദേശ്യം: എല്ലാ ലൈറ്റുകളും കെടുത്തലാണ് ഉദ്ദേശ്യം.

ലഘുവിവരണം: ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ആ ബട്ടണിൻ്റെയും അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തലങ്ങനെയും വിലങ്ങനെയും ഉള്ള ബട്ടണുകളുടെയും അവസ്ഥ ടോഗിൾ ചെയ്യും (ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഓഫ്, ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഓൺ). സൂര്യനും ആകാശത്തിൻ്റെ നിറവും പസിൽ പരിഹരിക്കുവാൻ എത്ര ക്ലിക്കുകൾ വേണമെന്നത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ടക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഉത്തരം കാണാം.

അംഗീകാരം: ഉത്തരം കാണാനുള്ള അൽഗോരിതം വിക്കിപീഡിയയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കളിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ: <http://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

ചിത്ര രൂപീകരണം
screenshot paintings icon paintings difficulty level 1

puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

വിവരണം: ഓരോ ചിത്രഭാഗങ്ങൾ‍ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കുക

മുൻകരുതൽ: മൗസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ്

ഉദ്ദേശ്യം: സ്ഥല ബോധം അറിയുക

ലഘുവിവരണം: ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ചിത്ര ഭാഗങ്ങളെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ട് യഥാർത്ഥ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കുക.

ചിത്ര വേട്ട
screenshot photo_hunter icon photo_hunter difficulty level 2

puzzle photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothee Giet

വിവരണം: രണ്ടു ചിത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തൂ!

ഉദ്ദേശ്യം: ദൃശ്യ വിവേചനം

ലഘുവിവരണം: രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ‍ ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിക്കുക. അവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. കണ്ടെത്തിയ ഓരോ വ്യത്യാസത്തിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

സുഡോക്കു, ചിഹ്നങ്ങൾ അടുക്കൂ
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4

puzzle sudoku

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

വിവരണം: വരിയിലും നിരയിലും ഒരേ ചിത്രങ്ങൾ വരരുത്

മുൻകരുതൽ: ക്ഷമയും യുക്തിബോധവും

ഉദ്ദേശ്യം: ഈ പസിലിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഒരു ചിഹ്നമോ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ളതിൽ ഒരക്കമോ ഒരു പെട്ടിയിലെ ഓരോ കളത്തിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യലാണ്. ഔദ്യോഗിക സുഡോക്കു പെട്ടിയിൽ 3x3 കുഞ്ഞുപെട്ടികളടങ്ങിയ ('മേഖലകൾ' എന്നു വിളിക്കും) 9x9 പെട്ടിയാണ്. ജികോംപ്രിയിൽ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മേഖലകൾ ഇല്ലാതെ എളുപ്പമുള്ള വേർഷൻ ആണ്. എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളോ അക്കങ്ങളോ കുറച്ച് കളങ്ങളിൽ തന്നിരിക്കും. ഓരോ നിരയിലും വരിയിലും മേഖലയിലും ഓരോ ചിഹ്നവും അല്ലെങ്കിൽ അക്കവും ഒരു തവണ ഉണ്ടായിരിക്കണം (Source <http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

ലഘുവിവരണം: ഇടതുഭാഗത്തുള്ള അക്കമോ ചിഹ്നമോ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അസാധുവായ വസ്തുതകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാൻ ജികോംപ്രി നിങ്ങളെ അനുവദിക്കില്ല.

സൂപ്പർ ബ്രെയിൻ
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2

puzzle superbrain

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

വിവരണം: ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിറങ്ങളെ ശരിയായ ക്രമത്തിൽ കണ്ടെത്തൂ

ഉദ്ദേശ്യം: ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിറങ്ങളെ ശരിയായ ക്രമത്തിൽ കണ്ടെത്തൂ

ലഘുവിവരണം: നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ശരിയായ ഉത്തരം കിട്ടും വരെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇനങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. അതിനുശേഷം, OK ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ, ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ ഇനത്തെ കറുത്ത പെട്ടിയിലാക്കി ടക്സ് നിങ്ങൾക്ക് സൂചനതരും. ഘട്ടം 4 ലും 8 ലും ഒരിനം പലതവണ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കും.
മൗസിൻ്റെ വലതു ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് വിപരീത ക്രമത്തിൽ ഇനങ്ങൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനങ്ങളെ നേരിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. മൗസ് ബട്ടണിലോ ടച്ച് സ്ക്രീനിലോ അമർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ ഒരു വരിയിൽ മുൻപ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് താനേ തെരഞ്ഞെടുക്കും. നിങ്ങളുടെ ഊഹങ്ങളിൽ മുൻപേ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇനത്തിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ അത് 'ശരി'യായി മാർക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത ഇനങ്ങൾ അൺ-മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ അപ്പോഴത്തെയും പിന്നീടുള്ളതുമായ ഊഹങ്ങളിൽ താനേ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. വീണ്ടും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ ടാപ്പ് ചെയ്തോ അൺ-മാർക്ക് ചെയ്യാം.

തൻഗ്രാം പസിലുകൾ
screenshot tangram icon tangram difficulty level 3 locked activity

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: തന്നിരിക്കുന്ന ആകൃതി ഉണ്ടാക്കലാണ് ഉദ്ദേശ്യം

മുൻകരുതൽ: മൗസ് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ

ലഘുവിവരണം: തൻഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാൻ രൂപങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കൂ. ഒരു കഷണത്തെ വലിച്ചാൽ അതിനെ ചലിപ്പിക്കാം. അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന സദൃശ ബട്ടൺ പരിശോധിക്കൂ. കറക്കാനുള്ള ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചോ അതിനു ചുറ്റും വലിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര കറക്കൂ. ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ എളുപ്പമുള്ള വസ്തുക്കളാണ്, അവ തൻഗ്രാമിൻ്റെ ആശയം പരിചയപ്പെടുത്തും.

വഴി കണ്ടെത്തൽ
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2

puzzle traffic

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

വിവരണം: ചുവന്ന കാറിനെ പാർക്ക് ചെയ്യിക്കൂ

ലഘുവിവരണം: വിലങ്ങനെയും കുത്തനെയും ചലിപ്പിക്കുന്നതിന് നിറമുള്ള കട്ടകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വലിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചുവന്ന കട്ടയെ (കാറിനെ) വലതു വശത്തുള്ള ഗേറ്റ് വഴി പുറത്തെത്തിക്കുക.

അക്ഷരമാല ശ്രേണി
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence difficulty level 2

reading alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: അക്ഷരമാല ക്രമത്തിനനുസരിച്ച് ഹെലികോപ്റ്റർ ചലിപ്പിച്ച് മേഘങ്ങളെ പിടിക്കൂ

മുൻകരുതൽ: അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം

ഉദ്ദേശ്യം: അക്ഷരമാല ശ്രേണി

ലഘുവിവരണം: അക്ഷരങ്ങളെ പിടിക്കൂ. കീബോർഡിൽ ആരോ കീ ഉപയോഗിച്ച് ഹെലികോപ്റ്റർ ചലിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ തൊടുകയോ ചെയ്യുക. ഏത് അക്ഷരമാണ് പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയുവാൻ, ഒന്നുകിൽ ഓർത്തുവെയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വലത്തേ മൂലയിൽ പരിശോധിക്കൂ.

ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 2

reading click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

വിവരണം: പറയുന്ന അക്ഷരം കേട്ട് ശരിയായതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മുൻകരുതൽ: ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൽ.

ഉദ്ദേശ്യം: അക്ഷരങ്ങളും പേരും തിരിച്ചറിയൽ

ലഘുവിവരണം: ഒരു അക്ഷരം പറയും. പ്രധാന ഭാഗത്ത് നിന്നും ആ അക്ഷരം കണ്ടെത്തി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താഴെയുള്ള കള്ളിയിലെ വായയുടെ ചിത്രം കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീണ്ടും അക്ഷരങ്ങൾ കേൾക്കാം.

വലിയ അക്ഷരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 2

reading click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

വിവരണം: പറയുന്ന അക്ഷരം കേട്ട് ശരിയായതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മുൻകരുതൽ: ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൽ.

ഉദ്ദേശ്യം: അക്ഷരങ്ങളും പേരും തിരിച്ചറിയൽ

ലഘുവിവരണം: ഒരു അക്ഷരം പറയും. പ്രധാന ഭാഗത്ത് നിന്നും ആ അക്ഷരം കണ്ടെത്തി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താഴെയുള്ള കള്ളിയിലെ വായയുടെ ചിത്രം കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീണ്ടും അക്ഷരങ്ങൾ കേൾക്കാം.

അക്ഷരങ്ങൾ വരയ്ക്കാം
screenshot drawletters icon drawletters difficulty level 1

reading drawletters

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

വിവരണം: കുത്തുകൾ യോജിപ്പിച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ വരയ്ക്കൂ

ഉദ്ദേശ്യം: അക്ഷരങ്ങൾ രസകരമായി വരയ്ക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് പഠിക്കാൻ.

ലഘുവിവരണം: കുത്തുകൾ ശരിയായ ക്രമത്തിൽ യോജിപ്പിച്ച് അക്ഷരം വരയ്ക്കാം

ചിത്രത്തിന്റെ പേര്
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3

reading imagename

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

വിവരണം: പേരിന് അനുയോജ്യമായ ചിത്രം നീക്കി വെക്കുക.

മുൻകരുതൽ: വായന

ഉദ്ദേശ്യം: പദസമ്പത്തും വായനയും

ലഘുവിവരണം: വലതുഭാഗത്ത് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേരിനു നേരെ ഇടതുഭാഗത്തെ കുത്തനെയുള്ള കള്ളിയിൽ നിന്നും അനുയോജ്യമായ ചിത്രം വലിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക. OK അമർത്തിയാൽ ഉത്തരം പരിശോധിക്കാം.

പദസമ്പത്ത് വളർത്തൂ
screenshot lang icon lang difficulty level 4

reading lang

 siddhesh suthar & Timothee Giet

വിവരണം: ഭാഷ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കൂ.

മുൻകരുതൽ: വായന

ഉദ്ദേശ്യം: പ്രാദേശിക ഭാഷയിലോ വിദേശ ഭാഷയിലേ പദസമ്പത്ത് വളർത്തൂ.

ലഘുവിവരണം: Review a set of words. Each word is shown with a voice, a text and an image.

അംഗീകാരം: ചിത്രങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും Art4Apps project: http://www.art4apps.org/ ൽ നിന്നാണ്.

ഏതു വാക്കിലെ അക്ഷരം
screenshot letter-in-word icon letter-in-word difficulty level 2

reading letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothee Giet

വിവരണം: ഒരു അക്ഷരം എഴുതും/പറയും. തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ ആ അക്ഷരമുള്ള വാക്കോ വാക്കുകളോ കുട്ടികൾ കണ്ടെത്തട്ടെ.

മുൻകരുതൽ: അക്ഷരവിന്യാസം, അക്ഷരം എന്നിവ തിരിച്ചറിയണം

ഉദ്ദേശ്യം: പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അക്ഷരമുള്ള എല്ലാ വാക്കുകളും തെരഞ്ഞെടുക്കൂ.

ലഘുവിവരണം: വിമാനത്തോട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൊടിയിൽ ഒരു അക്ഷരം കാണാം. തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ, ആ അക്ഷരമുള്ള വാക്കുകളോ വസ്തുക്കളോ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഒകെ അമർത്തുക.

സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് യോജിപ്പിച്ചുള്ള ഓർമ്മക്കളി
screenshot memory-case-association icon memory-case-association difficulty level 2

reading memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

വിവരണം: എല്ലാ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ കാർഡുകൾ തിരിച്ചിട്ട് അക്ഷരത്തെ അതിൻ്റെ ചെറിയ/വലിയ അക്ഷരവുമായി യോജിപ്പിക്കൂ.

മുൻകരുതൽ: അക്ഷരമാല അറിയണം

ഉദ്ദേശ്യം: ചെറുതും വലുതും അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കാൻ, ഓർമ്മ.

ലഘുവിവരണം: നിങ്ങൾക്ക് ചില കാർഡുകൾ കാണാം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ മറുഭാഗം കാണില്ല. ഓരോ കാർഡും അക്ഷരമാലയിലെ ഒരു ചെറിയ/വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാ വലിയ അക്ഷരങ്ങളെയും അതിൻ്റെ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളുമായും തിരിച്ചും ജോടി ചേർക്കണം.

സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് യോജിപ്പിച്ചുള്ള ഓർമ്മക്കളി ടക്സിനെതിരെ
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux difficulty level 2

reading memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

വിവരണം: എല്ലാ കാർഡുകളും പോകുന്നതു വരെ കാർഡുകൾ തിരിച്ചിട്ട് അക്ഷരത്തെ അതിൻ്റെ ചെറിയ/വലിയ അക്ഷരവുമായി യോജിപ്പിക്കൂ. നിങ്ങൾ ടക്സിനെതിരെയാണ് കളിക്കേണ്ടത്.

മുൻകരുതൽ: അക്ഷരമാല അറിയണം

ഉദ്ദേശ്യം: ചെറുതും വലുതും അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കാൻ, ഓർമ്മ.

ലഘുവിവരണം: ഒരു കൂട്ടം ശൂന്യമായ കാർഡുകൾ‍ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോന്നിന്റെയും മറുഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ/വലിയ അക്ഷരമുണ്ട്, അതു പോലെയുള്ള മറ്റൊന്നും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഒരേ പോലെയുള്ളവയെ കണ്ടെത്തുക. ടക്സും അതുപോലെ ചെയ്യും.

അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും ഓർമ്മിക്കാനുള്ള കളികൾ
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber difficulty level 3 locked activity

reading memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: അനുയോജ്യമായി വരുന്ന ചീട്ടുകൾ മനസിലാക്കി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മുൻകരുതൽ: വായന

ഉദ്ദേശ്യം: അക്കങ്ങൾ വായിക്കൽ, ഓർമ്മിച്ചെടുക്കൽ.

ലഘുവിവരണം: നിങ്ങൾക്ക് ഏതാനും കാർഡുകൾ കാണാം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ മറ്റേ വശത്ത് എന്താണെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഓരോ കാർഡും ഒരു അക്കത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കത്തെ വാക്കിൽ എഴുതിയതോ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിട്ടുപോയ അക്ഷരം
screenshot missing-letter icon missing-letter difficulty level 2

reading missing-letter

 Amit Tomar & Timothee Giet

വിവരണം:

മുൻകരുതൽ: വാക്കുകൾ വായിക്കുക.

ഉദ്ദേശ്യം: വായിക്കാനുള്ള കഴിവ് പരിശീലിക്കൽ.

ലഘുവിവരണം: ഒരു ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കും. അതിന്റെ പേര് അപൂർണ്ണമായി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടാവും. അനുയോജ്യമായ അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് വാക്ക് പൂർണ്ണമാക്കുക.

തിരശ്ചീനമായ അക്ഷരങ്ങളുടെ വായനാ പരിശീലനം
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2

reading readingh

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

വിവരണം: വാക്കുകളുടെ പട്ടിക വായിച്ച്, തന്നിരിക്കുന്ന വാക്ക് അതിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കൂ.

മുൻകരുതൽ: വായന

ഉദ്ദേശ്യം: നിശ്ചിത സമയത്തിനകത്തുള്ള വായന പരിശീലനം

ലഘുവിവരണം: ബോർഡിൽ ഒരു വാക്ക് കാണിച്ചിരിക്കും. ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ തിരശ്ചീനമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽ ബോർഡിലുള്ള വാക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കൂ.

കുത്തനെയുള്ള വാക്കുകളുടെ വായനാ പരിശീലനം
screenshot readingv icon readingv difficulty level 2

reading readingv

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

വിവരണം: വാക്കുകളുടെ കുത്തനെയുള്ള പട്ടിക വായിച്ച്, തന്നിരിക്കുന്ന വാക്ക് അതിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കൂ.

മുൻകരുതൽ: വായന

ഉദ്ദേശ്യം: നിശ്ചിത സമയത്തിനകത്തുള്ള വായന പരിശീലനം

ലഘുവിവരണം: ബോർഡിൽ ഒരു വാക്ക് കാണിച്ചിരിക്കും. ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ ലംബമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽ ബോർഡിലുള്ള വാക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കൂ.

നാലെണ്ണം അണിനിരത്താം(ടക്സിന് എതിരെ)
screenshot align4 icon align4 difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothee Giet

വിവരണം: നാല് ചിഹ്നങ്ങളെ ഒരു നിരയിൽ ക്രമീകരിക്കുക

ഉദ്ദേശ്യം: തിരശ്ചീനമായോ(കിടക്കുന്ന) ലംബമായോ(കുത്തനെയുള്ള) കോണോടുകോണായോ 4 ചിഹ്നങ്ങളുടെ ഒരു വര നിർമ്മിക്കുക.

ലഘുവിവരണം: കംപ്യൂട്ടറിന്റെ കൂടെ കളിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ചിഹ്നം വീഴ്ത്തേണ്ട വരിയിൽ മാറി മാറി ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. കീബോർഡിലെ ആരോകൾ, ചിഹ്നത്തെ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നീക്കാനും സ്പെയ്സ് കീ അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ടുള്ള ആരോ കീ, ചിഹ്നം വീഴ്ത്താനും ഉപയോഗിക്കാം. ആദ്യം 4 ചിഹ്നങ്ങളുടെ വരി നിർമ്മിക്കുന്ന ആൾ ജയിക്കും.

നാലെണ്ണം അണിനിരത്താം (സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ)
screenshot align4-2players icon align4-2players difficulty level 2

strategy align4-2players

 Bharath M S & Timothee Giet

വിവരണം: നാല് ചിഹ്നങ്ങളെ ഒരു നിരയിൽ ക്രമീകരിക്കുക

ഉദ്ദേശ്യം: തിരശ്ചീനമായോ(കിടക്കുന്ന) ലംബമായോ(കുത്തനെയുള്ള) കോണോടുകോണായോ 4 ചിഹ്നങ്ങളുടെ ഒരു വര നിർമ്മിക്കുക.

ലഘുവിവരണം: ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് ചിഹ്നം വീഴ്ത്തേണ്ട വരിയിൽ മാറി മാറി ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. കീബോർഡിലെ ആരോകൾ, ചിഹ്നത്തെ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നീക്കാനും സ്പെയ്സ് കീ അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ടുള്ള ആരോ കീ, ചിഹ്നം വീഴ്ത്താനും ഉപയോഗിക്കാം. ആദ്യം 4 ചിഹ്നങ്ങളുടെ വരി നിർമ്മിക്കുന്ന ആൾ ജയിക്കും.

ബാർഗെയിം (ടക്സിനെതിരെ)
screenshot bargame icon bargame difficulty level 1

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

വിവരണം: പന്ത് കുഴികളിൽ ഇടുവാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര പന്തുകളുടം എണ്ണം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് OK ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. ചുവന്ന കുഴിയിൽ പന്തിടാത്ത ആൾ വിജയി.

മുൻകരുതൽ: എണ്ണാനുള്ള കഴിവ്

ഉദ്ദേശ്യം: അവസാനത്തെ കുഴിയിൽ പന്ത് ഇടരുത്

ലഘുവിവരണം: പന്തുകൾ കുഴികളിൽ ഇടുക. കംപ്യൂട്ടറാണ് അവസാനത്തെ പന്ത് ഇടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജയിച്ചു. ടക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ, ടക്സ് കളി തുടങ്ങും.

ബാർഗെയിം (സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

വിവരണം: പന്ത് കുഴികളിൽ ഇടുവാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര പന്തുകളുടം എണ്ണം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് OK ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. ചുവന്ന കുഴിയിൽ പന്തിടാത്ത ആൾ വിജയി.

മുൻകരുതൽ: എണ്ണാനുള്ള കഴിവ്

ഉദ്ദേശ്യം: അവസാനത്തെ കുഴിയിൽ പന്ത് ഇടരുത്

ലഘുവിവരണം: പന്തുകൾ കുഴികളിൽ ഇടുക. സുഹൃത്താണ് അവസാനത്തെ പന്ത് ഇടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജയിച്ചു.

കംപ്യൂട്ടറിന് എതിരെ ചെക്കേർസ് കളിക്കാം
screenshot checkers icon checkers difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

വിവരണം: GCompris-ൽ ഉള്ളത് അന്താരാഷ്ട്ര ചെക്കേർസ് വേർഷൻ ആണ്.

ഉദ്ദേശ്യം: നിങ്ങളുടെ കരുക്കളെല്ലാം പിടിച്ചടക്കും മുൻപ് എതിരാളിയുടെ മുഴുവൻ കരുക്കളും വശത്താക്കൂ.

അംഗീകാരം: The checkers library is draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Manual is from wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ ചെക്കേർസ് കളിക്കാം
screenshot checkers_2players icon checkers_2players difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

വിവരണം: GCompris-ൽ ഉള്ളത് അന്താരാഷ്ട്ര ചെക്കേർസ് വേർഷൻ ആണ്.

ഉദ്ദേശ്യം: നിങ്ങളുടെ കരുക്കളെല്ലാം പിടിച്ചടക്കും മുൻപ് എതിരാളിയുടെ മുഴുവൻ കരുക്കളും വശത്താക്കൂ.

അംഗീകാരം: The checkers library is draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Manual is from wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

ടക്സിനെതിരെ ചെസ്സ് കളിക്കാം
screenshot chess icon chess difficulty level 6 locked activity

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം:

അംഗീകാരം: ചെസ്സ് എഞ്ചിൻ p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn> ആണ്.

സുഹൃത്തിനെതിരെ ചെസ്സ് കളിക്കാം
screenshot chess_2players icon chess_2players difficulty level 6 locked activity

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം:

ചെസ്സ് കളിയുടെ അവസാനം
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 6 locked activity

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

വിവരണം: ചെസ്സ് കളിയുടെ അവസാനം ടക്സിനെതിരെ കളിക്കാം

അംഗീകാരം: ചെസ്സ് എഞ്ചിൻ p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn> ആണ്.

നവകങ്കരി (ടക്സിനെതിരെ)
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

വിവരണം: എതിരാളിയെ രണ്ടു കരുക്കളാക്കി ചുരുക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു നിയമപരമായ നീക്കം പോലും ഇല്ലാതാക്കൂ.

ഉദ്ദേശ്യം: ടക്സിന് രണ്ട് കഷണങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി വരുന്നതു വരെ ടക്സിൻ്റെ കഷണങ്ങൾ എടുത്തുമാറ്റാനും അല്ലെങ്കിൽ ടക്സിന് ഒരു നിയമപരമായ നീക്കം പോലും ഇല്ലാതാക്കാനോ മില്ലുകൾ (3 കഷണങ്ങളുടെ നിര) രൂപീകരിക്കൂ.

ലഘുവിവരണം: കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കൂ. ആദ്യം മാറി മാറി ഒൻപത് കഷണങ്ങൾ വെക്കുക, എന്നിട്ട് മാറി മാറി കഷണങ്ങൾ നീക്കുക

നവകങ്കരി (സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

വിവരണം: എതിരാളിയെ രണ്ടു കരുക്കളാക്കി ചുരുക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു നിയമപരമായ നീക്കം പോലും ഇല്ലാതാക്കൂ.

ഉദ്ദേശ്യം: എതിരാളിയ്ക്ക് രണ്ട് കഷണങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി വരുന്നതു വരെ എതിരാളിയുടെ കഷണങ്ങൾ എടുത്തുമാറ്റാനും അല്ലെങ്കിൽ എതിരാളിയ്ക്ക് ഒരു നിയമപരമായ നീക്കം പോലും ഇല്ലാതാക്കാനോ മില്ലുകൾ (3 കഷണങ്ങളുടെ നിര) രൂപീകരിക്കൂ.

ലഘുവിവരണം: സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കൂ. ആദ്യം മാറി മാറി ഒൻപത് കഷണങ്ങൾ വെക്കുക, എന്നിട്ട് മാറി മാറി കഷണങ്ങൾ നീക്കുക

പൂജ്യം വെട്ടിക്കളി (ടക്സിനെതിരെ)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

വിവരണം: ഒരു നിരയിൽ മൂന്ന് ചിഹ്നങ്ങൾ നിരത്തൂ

ഉദ്ദേശ്യം: തലങ്ങനെയോ വിലങ്ങനെയോ കോണോടുകോണായോ ഉള്ള നിരയിൽ ഒരേ ചിഹ്നങ്ങൾ മൂന്നു കളങ്ങളിൽ നിരത്തുന്ന ആൾ വിജയി.

ലഘുവിവരണം: കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാം. മാറി മാറി നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമചതുരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. ആദ്യം 3 മാർക്കുകൾ ഒരു വരയിൽ വെക്കുന്ന ആൾ വിജയി.

പൂജ്യം വെട്ടിക്കളി (സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

വിവരണം: ഒരു നിരയിൽ മൂന്ന് ചിഹ്നങ്ങൾ നിരത്തൂ

ഉദ്ദേശ്യം: തലങ്ങനെയോ വിലങ്ങനെയോ കോണോടുകോണായോ ഉള്ള നിരയിൽ ഒരേ ചിഹ്നങ്ങൾ മൂന്നു കളങ്ങളിൽ നിരത്തുന്ന ആൾ വിജയി.

ലഘുവിവരണം: സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കൂ. മാറി മാറി നിങ്ങൾക്ക വേണ്ട കളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യൂ. ആദ്യം 3 മാർക്കുകളുടെ വരി നിർമ്മിക്കുന്ന ആൾ ജയിക്കും.