Skrammadoù

Lañser pennañ GCompris
screenshot root

administration root

Deskrivadur : Diuz un obererezh evit e erounit.

Da c'houzout en a-raok : Obererezhioù zo a zo troet davit c'hoarioù, chom a reont kelennadel avat.

Pal : Un dastumadeg obererezhioù ha c'hoarioù kelennadel evit ar vugale etre 2 vloaz ha 10 vloaz eo GCompris.

Kas ar vell betek Tuks
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Deskrivadur : Pouez war ar biroù kleiz ha dehou evit lakaat ar vell da vont war-eeun.

Dornlevr : Stok an daouarn war un dro da lakaat ar vell da vont dre ul linenn eeun. Gant ur skramm dre stekiñ, pouez war an daouarn war un dro.

An niveroù gant an diñsoù
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 2 locked activity

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Kont an niver a bikoù war an diñsoù kent ma tizhint an douar.

Da c'houzout en a-raok : Gouzout kontañ

Pal : En ur pad bevennet, kont an niver a bikoù.

Dornlevr : Gant ar c'hlavier, biziata an niver a bikoù a welez war an diñs o kouezhañ.

Ur c'hewerier testennoù bihan
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor difficulty level 1 locked activity

computer keyboard reading baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Ur c'hewerier testennoù eeun kenañ da lakat ar vugale da c'hoari gant ur c'hlavier ha gwelout lizherennoù.

Pal : Dizolo ar c'hlavier hag al lizherennoù.

Lizherennoù eeun
screenshot gletters icon gletters difficulty level 2

computer keyboard reading gletters

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Deskrivadur : Biziata al lizherenn o kouezhañ a-raok ma vo tizhet al leur ganti.

Pal : Kenliammañ lizherennoù ar c'hlavier gant ar re war ar skramm

Dornlevr : Biziata al lizherenn o kouezhañ a-raok ma vo tizhet al leur ganti.

Ar gerioù o kouezhañ
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2

computer keyboard reading wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Deskrivadur : Skriv gant da glavier ar gerioù o kouezhañ a-raok ma tizho an douar.

Da c'houzout en a-raok : Dornata ar c'hlavier

Pal : Pleustriñ war ar c'hlavier

Dornlevr : Skriv ar ger klok e-pad m'emaint o kouezhañ a-raok ma tizho an douar

Klik ha tres
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

Deskrivadur : Tres ar skeudenn dre glikañ war ar pikoù diuzet.

Da c'houzout en a-raok : Gouest da zilec'hiañ al logodenn ha da glikañ ent spis war boentoù.

Dornlevr : Tres ar skeudenn dre glikañ war pep pik er gemalenn. Bewech ma vo diuzet ur pik ez ay war-wel ar pik glas da heul.

Klik Warnon
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1 locked activity

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Tap an holl besked a-raok ma vint aet er-maez eus an doureg.

Da c'houzout en a-raok : Bezañ gouest da zilec'hiañ al logodenn ha klikañ war al lec'h dereat.

Pal : Kenurzhiadur loc'hadel : dilec'hiañ an dorn gant un doare spis.

Dornlevr : Tap an holl besked o neuial en ur glikañ warno pe en ur stekiñ outo gant da viz.

Trugarekadurioù : Eus ar meziant mavek Unix xfishtank emañ o tont ar pesked. Da Guillaume Rousse eo an holl skeudennoù.

Dilec'h al logodenn pe stok ouzh ar skramm.
screenshot erase icon erase difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Dilec'h al logodenn pe stok ar skramm evit diverkañ pep tra ha dizoleiñ ar skeudenn war an drekleur.

Da c'houzout en a-raok : Dornata al logodenn

Pal : Kefluniadur loc'hadel

Dornlevr : Dilec'h al logodenn pe stok ar skramm betek ma vo diverket an holl vloc'hadoù.

Daoustok pe daouglik
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2 locked activity

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Daouglik gant al logodenn pe zaoustok a-benn dilemel ar maez ha dizoleiñ skeudenn an drekva

Da c'houzout en a-raok : Dornata al logodenn

Pal : Kefluniadur loc'hadel

Dornlevr : Daouglik gant al logodenn pe zaoustok war ar reizhkornioù betek ma 'z ay ar bloc'hadoù da get.

Klik pe stok
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Daouglik gant al logodenn pe zaoustok a-benn dilemel ar maez ha dizoleiñ an drekva

Da c'houzout en a-raok : Dornata al logodenn

Pal : Kefluniadur loc'hadel

Dornlevr : Klik pe stok ouzh ar bloc'hadoù betek ma vint diverket holl.

Mestroni an duellenn
screenshot followline icon followline difficulty level 1 locked activity

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Mougañ an tan a rank ar pomper, stanket eo an duellenn avat.

Pal : Kenurzhiadur loc'hadel fin

Dornlevr : Dilec'h al logodenn pe da viz war lod ruz an duellenn (ar stouv eo). Evel-se e vo bountet war an dour, tamm ha tamm, betek an tan. Taol evezh, mard afe kuit reti al logodenn pe da viz diwar lod ruz an duellenn ez ay ar stouv war gil.

Klask aour er mengleuz
screenshot mining icon mining difficulty level 1 locked activity

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Gra gant rod al logodenn da vont tostoc'h ouzh ar voger roc'h da glask malzennoù aour.

Da c'houzout en a-raok : Gwell eo dit bezañ ez pleud gant al logodenn hag ar c'hlikañ.

Pal : Desk penaos ober gant rod al logodenn da vihanaat pe vrasaat gant ar zoum.

Taol troad an taol kastiz
screenshot penalty icon penalty difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Deskrivadur : Daouglik pe zaoustok ouzh ar vell evit merkañ ur pal.

Dornlevr : Double click or double tap on a side of the goal to kick the ball.

Kenliammadurioù heboell
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

discovery algorithm

 Bharath M S & Timothee Giet

Deskrivadur : Kloka ar c'hempenn frouezhioù

Pal : Pleustriñ war ar boelloniezh

Dornlevr : Sell pizh ouzh an div gemalenn. Pep frouezhenn er gemalenn gentañ zo bet amsavet gant ur frouezhenn all en eil gemalenn. Kloka an eil gemalenn en ur ober gant ar frouezhenn dereat goude bezañ studiet ar c'hempenn-mañ.

Elfennoù a genglot ganto
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1

discovery babymatch

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur : Rikl ha laosk an elfennoù d'o lakaat da genglotañ.

Da c'houzout en a-raok : Daveoù sevenadurel

Pal : Kenurzhiadur loc'hadel : Ergraf ar c'henglotañ

Dornlevr : War ar banellad pennañ ez eus skrammet ur strollad traoù. Er voest a-serzh (war an tu kleiz eus ar banellad) ez eus skrammet ur strollad traoù all, pep tra er strollad a-gleiz o klotañ rik gant un dra e-touez re ar banellad pennañ. Gant ar c'hoari-mañ e vo ret dit kavout al liamm poellek etre an traoù-mañ. Penaos e klot an eil gant egile ? Rikl pep tra betek al lec'h dereat er banellad pennañ.

Sav ar miltamm
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1

discovery babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur : Rikl ha laosk al lunioù betek o arvonedoù

Dornlevr : Sav ar miltamm en ur riklañ pep pezh diwar ar strollad eus an tu kleiz betek al lec'h o klotañ gantañ war ar miltamm.

Trugarekadurioù : Gant Andre Connes eo bet pourvezet ar c'hi dindan lañvaz mod GPL

Dizoleiñ reizhiad Braille
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

discovery braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothee Giet

Deskrivadur : Deskiñ ha kounañ ar reizhiad mod Braille

Pal : Lakaat ar vugale da zizoleiñ reizhiad Braille.

Dornlevr : The screen has 3 sections: an interactive braille cell, an instruction telling you the letter to reproduce,

Plijadur gant Braille
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

discovery braille braille_fun

 Arkit Vora & Timothee Giet

Deskrivadur : Lizherennoù Braille

Da c'houzout en a-raok : Rineg al lizherennoù braille

Dornlevr : Skriv ar voneg mod Braille war an deolenn evit al lizherennoù war ar bannell sachet gant Tuks en e nijerez a-dreuz d'ar skramm. Dre glikañ war an afell drec'haoliñ e vez gwiriet taolenn an arouezennoù Braille.

Istor Louis Braille
screenshot louis-braille icon louis-braille difficulty level 4

discovery braille louis-braille

 Arkit Vora & Timothee Giet

Deskrivadur : Adwel ar bloaziadoù pouezusañ ijinadennour ar Reizhiad Braille.

Dornlevr : Lenn istor Louis Braille, e vuhezskrid ha dizolo reizhiad Braille. Klik war an afelloù Kent ha War-lerc'h evit mont dre bajennadoù an istor. En dibenn, kempenn ar gemalenn e urzh an amzer.

Trugarekadurioù : Louis Braille Video: <http:\/\/www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

Deiziadur
screenshot calendar icon calendar difficulty level 4

discovery calendar

 Amit Sagtani & Timothee Giet

Deskrivadur : Lenn ar c'hemennoù ha diuz an deiz reizh er deiziadur.

Da c'houzout en a-raok : Meizad ar sizhun, ar miz hag ar bloaz

Pal : Deskiñ implijout un deiziadur

Dornlevr : Lenn ar c'hemennoù ha diuz an deiz reizh er deiziadur.

Urzh an amzer
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

discovery chronos

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur : Rikl ha laosk an elfennoù da sevel an istor.

Da c'houzout en a-raok : Danevell un istor verr

Pal : Renk ar skeudennoù en urzh a-benn ma vo kontet an istor

Dornlevr : Tap e-touez ar skeudennoù war an tu kleiz davit al lec'h dereat (pikoù ruz).

Trugarekadurioù : O tont eus NASA emañ skeudennoù al loar. Son an egor zo o tont eus Tuxpaint ha Vegastrike, dindan lañvaz GPL emaint. Da Franck Doucet eo skeudennoù an araezioù dezougen. Bloaziadoù istorel an araezioù dezougen zo o tont eus <"http://www.wikipedia.org>."

Horolajoù
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2

discovery clockgame

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Deskrivadur : Deskiñ penaos lenn an eur war un horolaj dre vizied

Da c'houzout en a-raok : Meizad an eurioù.

Pal : Anaout an diforc'hioù etre en eurioù, munutennoù hag eiladennoù. Reizhañ ha skrammañ an eur war un horolaj dre vizied.

Dornlevr : Reizh an horolaj gant an eur roet, gant an unanennoù amzer diskouezet (eurioù:munutennoù pe eurioù:munutennoù:eiladennoù). Laka ar bizied disheñvel da riklañ a-benn lakaat an unanennoù amzer da vrasaat pe vihanaat.

Livioù
screenshot colors icon colors difficulty level 1 locked activity

discovery color colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Klik war al liv lavaret dre gomz

Da c'houzout en a-raok : Ro un anv d'al livioù

Pal : Anavezout al livioù disheñvel a vo kelennet gant an obererezh-mañ. Pa glevi anv ul liv, klik war an houad gwisket gant al liv-mañ.

Dornlevr : Selaou al liv lavaret ha stok an houad o klotañ gantañ.

Livioù kempleshoc'h
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6 locked activity

discovery colors advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Diuz ar valafenn gant al liv dereat.

Da c'houzout en a-raok : Gouzout lenn

Pal : Deskiñ da anavezout al livioù divoutin.

Dornlevr : Balafennoù o tañsal gant livioù liesseurt hag ur goulenn a weli. Kav ha stok ar valafenn dereat.

Kav ar munudoù
screenshot details icon details difficulty level 1

discovery details

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur : Rikl ha laosk al lunioù betek o arvonedoù

Dornlevr : Sav ar miltamm en ur riklañ pep pezh diwar ar strollad eus an tu kleiz betek al lec'h o klotañ gantañ war ar miltamm.

Trugarekadurioù : Eus Wikimedia Commons e teu ar skeudennoù.

Ergerzhout savadurioù
screenshot explore_monuments icon explore_monuments difficulty level 3

discovery explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothee Giet

Deskrivadur : Ergerzh savadurioù eus ar bed a-bezh.

Da c'houzout en a-raok : Deskiñ diwar-benn savadurioù liesseurt.

Pal : Deskiñ diwar-benn savadurioù liesseurt dre o lec'hiadur

Dornlevr : Klik war an alc'hwezioù evit deskiñ hiroc'h diwar-benn ar savadurioù ha klask anavezout goude pelec'h emaint war ar gartenn hervez o anv.

Trugarekadurioù : Eus Wikimedia Commons e teu ar fotoioù.

Tamouleg
screenshot family icon family difficulty level 2

discovery family

 Rajdeep Kaur & Timothee Giet

Deskrivadur : Select the name you should call this family member

Da c'houzout en a-raok : Pleustriñ war al lenn

Pal : Learn the relationships in a family, according to the lineal system used in most Western societies

Dornlevr : A family tree is shown.\n

Kontañ an elfennoù
screenshot family_find_relative icon family_find_relative difficulty level 2

discovery family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

Deskrivadur : Click on a pair corresponding to the given relation

Da c'houzout en a-raok : Dilec'hiañ ha klikañ gant al logodenn

Pal : Learn the relationships in a family, according to the lineal system used in most Western societies

Dornlevr : A family tree is shown, with some instructions.\n

Kav an delenn
screenshot find_the_day icon find_the_day difficulty level 6

discovery find_the_day

 Amit Sagtani & Timothee Giet

Deskrivadur : Find the correct date and select it on the calendar.

Da c'houzout en a-raok : Tanndirioù Kanaca

Pal : Learn how to count days and find a date on a calendar.

Dornlevr : Read the instructions and perform the requested calculation to find a date. Then select this date on the calendar.

Delec'hiañ ar rannvro
screenshot geo-country icon geo-country difficulty level 2

discovery geo-country

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur : Laka da riklañ ha laosk ar ranndirioù d adsevel ar vro en he fezh.

Dornlevr : Laka da riklañ ha laosk ar ranndirioù d adsevel ar vro en he fezh.

Delec'h ar broioù
screenshot geography icon geography difficulty level 2

discovery geography

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur : Tap ha laka ar pouezioù da riklañ evit adsevel ar gartenn a-bezh

Dornlevr : Tap ha laka ar pouezioù da riklañ evit adsevel ar gartenn a-bezh

Kav da zorn kleiz ha da zorn dehou
screenshot leftright icon leftright difficulty level 2

discovery leftright

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Lavar mard eo un dorn kleiz pe un dorn dehou anezhañ

Pal : Diforc'haat diouzh savoù poent disheñvel an dorn kleiz hag an dorn dehou.
Ergrafadur egorel.

Dornlevr : Un dorn a welez : hag an dorn kleiz pe an dorn dehou eo hennezh ? Klik war an afell war an tu kleiz pe war an tu dehou hervez an dorn skrammet.

Milendall
screenshot maze icon maze difficulty level 1

discovery maze maze

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Deskrivadur : Ro skoazell da dTuks evit mont er-maez eus ar milendall.

Dornlevr :

Milendall diwelus
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible difficulty level 4

discovery maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Deskrivadur : Stur Tuks evit mont er-maez eus ar milendall diwelus.

Dornlevr :

Milendall daveel
screenshot mazerelative icon mazerelative difficulty level 3

discovery mazeMenu mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Deskrivadur : Ro skoazell da dTuks evit mont er-maez eus ar milendall (daveel eo da zilec'hiadur).

Dornlevr :

C'hoari ar c'houn dre skeudennoù
screenshot memory icon memory difficulty level 1

discovery memory memory

 JB BUTET & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù ha kav ar c'houbladoù skeudennoù

Pal : Pleustr war da goun ha lam an holl gartennoù kuit

Dornlevr : Diskouezet ez eus ur strollad kartennoù, o fas kuzh. Ur gartenn peurheñvel outi ez eus da bep kartenn.

Dre glikañ war ur gartenn e weli he fas kuzh. Daou fas a vez dizoloet nemetken bep taol.

Ret e vo dit derc'hel soñj e plas ar c'hartennoù evit o c'havout daou ha daou. Ur wech dizoloet ur c'houblad kartennoù e vo tennet kuit.

C'hoari ar c'houn gant skeudennoù a-enep Tuks
screenshot memory-tux icon memory-tux difficulty level 1

discovery memory memory-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù ha kav ar c'houbladoù skeudennoù a-enep Tuks

Da c'houzout en a-raok : Dornata al logodenn

Pal : Pleustr war da goun ha lam an holl gartennoù kuit

Dornlevr : Diskouezet ez eus ur strollad kartennoù, o fas kuzh. Ur gartenn peurheñvel outi ez eus da bep kartenn. Dre glikañ war ur gartenn e weli he fas kuzh. Daou fas a vez dizoloet nemetken bep taol. Ret e vo dit derc'hel soñj e plas ar c'hartennoù evit o c'havout daou ha daou. Ur wech dizoloet ur c'houblad kartennoù e vo tennet kuit.

Ton
screenshot melody icon melody difficulty level 2 locked activity

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Adson ur gemalenn sonioù

Da c'houzout en a-raok : Dilec'hiañ ha klikañ gant al logodenn

Pal : Pleustriñ war koun ar c'hleved

Dornlevr : Selaou ar c'hemalennoù son ha klask d'o adober dre glikañ war an elfennoù. Adselaouet e vez dre glikañ war an afell 'adseniñ'.

C'hoari ar c'houn dre sonioù
screenshot memory-sound icon memory-sound difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothee Giet

Deskrivadur : Klik war kartennoù selaou da gavout ar sonioù o kenglotañ ganto.

Pal : Pleustr war da goun ha lam an holl gartennoù kuit.

Dornlevr : Diskouezet ez eus ur strollad kartennoù. Gant pep kartenn ez eus ur son kenstaget outi ha kenstaget eo ar son-mañ ouzh ur son peurheñvel. Dre glikañ war ur gartenn klevi ar son kuzh. Ret e vo dit derc'hel soñj e lec'hioù ar sonioù dre ma vint klevet ganit ha klask o lakaat daou ha daou. Ur wech kavet ur c'houblad kenstaget gant ur son heñvel e vo lamet kuit.

C'hoari ar c'houn dre glevout a-enep Tuks.
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux difficulty level 2 locked activity

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : C'hoari ar c'houn dre glevout a-enep Tuks.

Pal : Pleustr war da goun ha lam an holl gartennoù kuit.

Dornlevr : Diskouezet ez eus ur strollad kartennoù. Gant pep kartenn ez eus ur son kenstaget outi ha kenstaget eo ar son-mañ ouzh ur son peurheñvel. Dre glikañ war ur gartenn klevi ar son kuzh. Ret e vo dit derc'hel soñj e lec'hioù ar sonioù dre ma vint klevet ganit ha klask o lakaat daou ha daou. Ur wech kavet ur c'houblad kenstaget gant ur son heñvel e vo lamet kuit.

Pleustriñ war koun ar c'hleved
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

discovery memory railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Deskrivadur : Rebuild the displayed train at the top of the screen by dragging the appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by dragging it down.

Pal : Pleustriñ war ar c'hlavier

Dornlevr : A train - a locomotive and carriage(s) - is displayed at the top of the main area for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by dragging the appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by dragging it down.

Ergerzhout e-kreiz bed al loened
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

discovery miscellaneous explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Deskrivadur : Desk traoù dedennus diwar-benn al loened, ha pelec'h emaint o vevañ war ur gartenn.

Adsav ar marelladur
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1 locked activity

discovery mosaic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Laka pep elfenn war an hevelep lec'h hag an hini roet gant ar skouer.

Dornlevr : Da gentañ, diuz an elfenn a fell dit lakaat ha neuze klik war ul lec'h war ar maez goullo.

Binvioù sonerezh
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4 locked activity

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Klik war ar benveg sonerezh dereat

Pal : Desk da anavezout ar binvioù sonerezh.

Dornlevr : Klik war ar benveg dereat.

Name that Note
screenshot note_names icon note_names difficulty level 4

discovery sound note_names

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur : Learn the names of the notes, in bass and treble clef.

Pal : To develop a good understanding of note position and naming convention. To prepare for the piano player and composition activity.

Dornlevr : Identify the notes correctly and score a 100% to complete a level.

Kerzh e-touez loened an atant
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

discovery sound_group explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothee Giet

Deskrivadur : Desk traoù diwar-benn al loened, o doare da c'harmiñ ha traoù dedennus all.

Pal : Desk penaos keneren o garm ouzh al loened0 o anv hag o neuz.

Ergerzh dre ved ar sonerezh
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

discovery sound_group explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Deskrivadur : Desk traoù diwar-benn sonerezhioù ar bed.

Pal : Kompren gwelloc'h liesseurted ar sonerezhioù a zo er bed

Trugarekadurioù : Skeudennoù a-berzh http://commons.wikimedia.org/wiki, http://archive.org

Piano Composition
screenshot piano_composition icon piano_composition difficulty level 2

discovery sound_group piano_composition

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur : An activity to learn how the piano keyboard works, how notes are written on a musical staff and explore music composition by loading and saving your work.

Da c'houzout en a-raok : Familiarity with note naming conventions, note-names activity useful to learn this notation.

Pal : Develop an understanding of music composition, and increase interest in making music with a piano keyboard. This activity covers many fundamental aspects of music, but there is much more to explore about music composition. If you enjoy this activity but want a more advanced tool, try downloading Minuet (https://minuet.kde.org/), an open source software for music education or MuseScore (http://musescore.org/en/download), an open source music notation tool.

Trugarekadurioù : The synthesizer original code is https://github.com/vsr83/miniSynth

Play piano
screenshot play_piano icon play_piano difficulty level 1

discovery sound_group play_piano

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur :

Da c'houzout en a-raok : Knowledge of musical notation and musical staff. Play the activity named 'Piano Composition' first.

Pal : Understand how the piano keyboard can play music as written on the musical staff.

Dornlevr : The notes you see will be played to you. Click on the corresponding keys on the keyboard that match the notes you hear and see.
Levels 1-5 will offer treble clef to practice and levels 6-10 will offer bass clef.

Trugarekadurioù : The synthesizer original code is https://github.com/vsr83/miniSynth

Play rhythm
screenshot play_rhythm icon play_rhythm difficulty level 1

discovery sound_group play_rhythm

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur :

Da c'houzout en a-raok : Simple understanding of musical rhythm and beat.

Pal : Learn to beat rhythms precisely and accurately based on what you see and hear.

Dornlevr : Listen to the rhythm played, and follow along with the music. When you're ready to perform the identical rhythm, click the drum to the rhythm. If you clicked tempo at correct times, another rhythm is displayed. If not, you must try again.
Odd levels display a vertical playing line when you click the drum, which helps you see when to click, to follow the rhythm. Click on the drum when the line is in the middle of the notes.
Even levels are harder, because there is no vertical playing line. You must read the rhythm, and click it back in tempo. Click the metronome to hear the quarter note tempos.
Click on the reload button to replay the rhythm.

Klogorennoù-tredan daouredel
screenshot binary_bulb icon binary_bulb difficulty level 3

experiment binary_bulb

 Rajat Asthana & Timothee Giet

Deskrivadur : An obererezh-mañ a sikour da zeskiñ penaos e vez troet an niveriñ dekredel d'an niveriñ daouredel.

Da c'houzout en a-raok : Niveriñ dekredel

Pal : Evit en em voaziañ d'an niverin daouredel

Dornlevr : Lak war enaou ar c'hlogorennoù-tredan reizh evit skrivañ stumm daouredel un niver dekredel. Pa 'z eo echu ganit, klik war OK.

Ober gant ur skluz.
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2 locked activity

experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Diaes eo da dTuks tremen dre ar skluz gant e vag. Ro un tamm skoazell dezhañ ha dizolo penaos ez a en-dro ar skluzioù.

Dornlevr : Te a ren ar skluz. Ret eo dit digeriñ an dorioù hag ar rañvellioù en urzh mat a-benn lakaat Tuks da dremen dre ar skluz d'un tu ha d'an tu all.

Trugarekadurioù : Tresañ gant Stephane Cabaraux.

Kemmeskañ livioù pent
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Deskrivadur : Dizolo kemmeskadur al livioù pentañ.

Pal : Kemmesk al livioù kentael da genglotañ gant al liv goulennet

Trugarekadurioù : Skeudennoù a-berzh http://openclipart.org

Kemmeskañ livioù ar gouloù
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 4

experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Deskrivadur : Dizolo kemmeskadur al livioù gouleier.

Pal : Kemmesk al livioù kentael da genglotañ gant al liv diskouezet.

Trugarekadurioù : Skeudennoù a-berzh http://openclipart.org

Kinnig ar c'herc'hellder
screenshot intro_gravity icon intro_gravity difficulty level 4

experiment intro_gravity

 Siddhesh suthar & Timothee Giet

Deskrivadur : Kinnig eeun meizad ar c'herc'hellder

Pal : Mir an egorlestr e kreiz hep flastrañ ouzh ar planedennoù pe an asteroidoù

Dornlevr : Gwell eo heuliañ an ditouroù pa c'hoariez gant an obererezh-mañ.

Land Safe
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothee Giet

Deskrivadur : Understanding acceleration due to gravity.

Pal : Pilot the spaceship towards the green landing area.

Gremm aznevezadus
screenshot renewable_energy icon renewable_energy difficulty level 4

experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

Deskrivadur : Emañ Tuks o vont d'ar gêr en-dro goude un abadenn besketa gant e vag. Laka reizhiad an tredan en urzh evit ma vo gouloù gant Tuks er gêr.

Pal : Desk traoù a-zivout ur reizhiad tredanel diazezet war ar gremm aznevezadus

Dornlevr : Klik war an elfennoù oberiant disheñvel : heol, koumoulenn, stal bompañ ha stal buraat a-benn loc'hañ reizhiad an tredan en-dro. Ur wech graet hag ur wech ma vo Tuks er gêr, pouez war afell ar gouloù evitañ. Enaou ar gouloù evit an holl vevezerion e-pad ma vo o labourat an holl genderc'herion.

Trugarekadurioù : Tresadenn gant Stephane Cabaraux.

Solar System
screenshot solar_system icon solar_system difficulty level 5

experiment solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur : Answer the questions with a correctness of 100%.

Pal : Learn information about the solar system. If you want to learn more about astronomy, try downloading KStars (https://edu.kde.org/kstars/) or Stellarium (http://stellarium.org/) which are open source astronomy softwares.

Dornlevr : Click on a planet or the Sun to reveal questions. Each question contains 4 options. One of those is 100% correct. Try to answer the questions until you get a 100% closeness in the closeness meter.

Kelc'hiad an dour
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3

experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

Deskrivadur : Emañ Tuks o vont d'ar gêr en-dro goude un abadenn besketa gant e vag. Laka reizhiad dasparzhañ an dour en urzh evit ma strinkadenno Tuks.

Pal : Desk kelc'hiad an dour

Dornlevr : Klik war an elfennoù oberiant : heol, koumoulenn, stal bompañ ha stal buraat a-benn loc'hañ en-dro dasparzhadur an dour. Ur wech graet hag ur wech ma vo Tuks en e strinkadenn, pouez war afell ar strinkadenn evitañ.

Trugarekadurioù : Tresañ gant Stephane Cabaraux.

Tredan elektronek
screenshot digital_electricity icon digital_electricity difficulty level 6

experimental digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur : Krouiñ ha darvanañ brastres an tredan elektronek

Da c'houzout en a-raok : Ezhomm zo da gaout un tamm intent diwar-benn an elektronek niverel.

Pal : Krou digudenn brastres an tredan elektronek gant un darvanadenn en amzer werc'hel.

Dornlevr : Rikl pezhioù tredanel eus an diuzer a-gleiz ha lak anezhe a-zehoù da vont en-dro asambles. A-zehou e c'heller diblasañ ar pezhioù en ur riklañ anezhe. Evit lemel ur pezh, dibab ar bouton lemel a-us en diuzer pezhioù ha choaz ar pezh da lemel. Bez' e c'heller klikañ war ar pezh ha goude war ar bouton treiñ evit lakaat anezhañ da dreiñ pe war bouton an titouroù evit kaout titouroù diwar-e-benn. Bez' e c'heller klikañ war bouton an afell (al lazher-lutig) evit digeriñ pe serriñ hent an tredan. Evit liammañ div dermenell (pennoù daou bezh disheñvel), klik war an hini gentañ ha goude war an eil. Evit didiuzañ un dermenell pe lemel ur benveg, klik war ul lec'h hep tra ebet. An darvanañ a vez kemmet en amzer werc'hel pa vez graet un dra nevez.

Pilot a Submarine
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

experimental submarine

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

Deskrivadur : Tres ar skeudenn dre glikañ war ar pikoù diuzet.

Da c'houzout en a-raok : Dilec'hiañ ha klikañ gant al logodenn

Pal : Learn how to control a submarine

Rummadiñ
screenshot categorization icon categorization difficulty level 4

fun categorization

 Divyam Madaan & Timothee Giet

Deskrivadur : Rummadiñ an elfennoù etre ar strolladoù reizh pe direizh

Da c'houzout en a-raok : Gallout diblasañ elfennoù gant al logodenn

Pal : Kas ar preder war ar meizañ ha pinividikaat ar ouiziegezh

Dornlevr : Adwelout ar c'hemennoù ha da c'houde diblasañ an elfennoù ha lakaat anezhe da gouezhañ evel goulennet

C'hoari ar vell-droad
screenshot football icon football difficulty level 1 locked activity

fun football

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Kas ar vell er pal

Pal : Kas ar vell a-dreñv an diwallour war an tu dehou

Dornlevr : Rikl ul linenn diouzh ar vell da zespizañ he zizh hag he zuadur.

C'hwec'htueg
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2 locked activity

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Kav ar sivi dre glikañ war ar c'hwec'htuegoù glas.

Pal : Obererezh da bleustriñ war boelloniezh

Dornlevr : Kav ar sivi dre glikañ war ar c'hwec'htuegoù glas. Tostoc'h ez i ouzh ar sivi, rusoc'h e teuy da vezañ ar c'hwec'htuegoù.

Un obererezh eeun evit tresañ
screenshot simplepaint icon simplepaint difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Krou da dresadenn dit

Pal : Gwellaat ar barregezhioù krouiñ

Dornlevr : Diuz ul liv ha pent ar reizhkornegoù evel ma plij dit evit ober un dresadenn.

C'hoari klasel an den krouget
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5

keyboard reading hangman

 Rajdeep kaur & Timothee Giet

Deskrivadur : Divin al lizherennoù da sevel ar ger kinniget. D'az skoazell e vo dizoloet un tamm eus ar skeudennoù o terc'hennañ ar ger.

Pal : Ur bleustradenn vat eo da wellaat ar barregezhioù lenn ha skrivañ.

Dornlevr : Gant ar c'hlavier gwir pe hini war ar skramm e vez enanket al lizherennoù.

Sammadur eus niveroù
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 3 locked activity

math addition algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Pleustriñ war sammañ niveroù

Da c'houzout en a-raok : Sammadurioù eeun. Barrek da anavezout an niveroù skrivet.

Pal : Gant un amzervezh bevennet, kav ar sammad eus daou niver.

Dornlevr : Div niverenn a zo diskouezet war ar skramm. Kav buan ar sammad ha gra gant klavier da urzhiataer pe ar c'hlavier a zo war ar skramm d'e viziata. Ret eo dit ober buan ha reiñ ar respont a-raok ma vo tizhet al leur gant ar manked en o baloñs.

Pleustriñ war ar sammadur dre ur c'hoari saezhigoùigoù
screenshot target icon target difficulty level 2 locked activity

math addition target

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Tizh ar gwenn ha jed da boentoù

Da c'houzout en a-raok : Bezañ barrek da zilec'hiañ al logodenn, lenn niveroù ha kontañ betek 15 evit al live kentañ.

Pal : Bann saezhigoùigoù ouzh ar gwenn ha jed da eriñv.

Dornlevr : Ret eo dit gwiriañ roud ha tizh an avel da gentañ ha klik war ar gwenn da vannañ ur saezhig. Ur wech ma vo bannet an holl saezhigoùgigoù e teuy war wel ur prenestr o c'houlenn diganit jediñ da boentoù gant ar c'hlavier.

Rannadur eus niveroù
screenshot algebra_div icon algebra_div difficulty level 6

math division algebra_div

 Sayan Biswas & Timothee Giet

Deskrivadur : Pleustriñ war ar rannadurioù

Da c'houzout en a-raok : Rannadur eus niveroù bihan

Pal : Gant un amzervezh bevennet, kav disoc'h ur rannadur.

Dornlevr : Div niverenn a zo diskouezet war ar skramm. Kav buan disoc'h ar rannadur ha gra gant klavier da urzhiataer pe ar c'hlavier a zo war ar skramm d'e viziata. Ret eo dit ober buan ha reiñ ar respont a-raok ma vo tizhet al leur gant ar manked en o baloñs !

Adtres ar skeudenn diskouezet
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3 locked activity

math geometry puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Tres peurvat ar skeudenn kinniget war ar gael c'houllo.

Dornlevr : Da gentañ, diuz al liv dereat diwar ar varrenn ostilhoù. Neuze, rikl da pentañ.

Kemparzh ur skeudenn
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical difficulty level 4 locked activity

math geometry symmetry puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Tres ar skeudenn war ar gael c'houllo evel ma vefe gwelet dre ur velezour.

Dornlevr : Da gentañ, diuz al liv dereat diwar ar varrenn ostilhoù. Neuze, rikl da pentañ.

Niverdebrer : Parder
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality difficulty level 3

math gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Deskrivadur : Stur an debrer niveroù davit ar riñvennoù o vezañ par d'an niver kinniget e traoñ ar skramm.

Pal : Pleustriñ war ar sammadur, al liesadur, ar rannadur hag al lamadur.

Dornlevr : Stur an debrer niveroù davit ar riñvennoù o vezañ par d'an niver kinniget e traoñ ar skramm.

Niverdebrer : Rannerioù
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

math gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Deskrivadur : Stur an debrer niveroù davit holl rannerioù an niver kinniget e krec'h ar skramm.

Pal : Deskiñ da anaout al lieskementoù hag ar rannerioù.

Dornlevr : Anvet e vez ranner un niver pep niver kevan o rannañ an niver-mañ hep leuskel un dilec'h. Da skouer ez eo 1, 2, 3 ha 6 rannerioù eus 6. 4 n'eo ket ur ranner eus 6. Mar bez un niver kentañ ul lieskement eus un eil niver, neuze ez eo an eil niver-mañ ur ranner eus an niver kentañ.Gwelet e vez al lieskementoù evel elfennoù ur strollad. Neuze ez eo 1, 2, 3 ha 6 elfennoù ar strollad-mañ, n'eo ket 4 avat.

Nivdebrer : Dibarder
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality difficulty level 3

math gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Deskrivadur : Stur an Debrer niveroù war an holl riñvennoù nad int ket par d'an niver kinniget e krec'h ar skramm.

Pal : Pleustriñ war ar sammadur, al liesadur, ar rannadur hag al lamadur.

Dornlevr : Mard ez eus ur c'hlavier ganit, gra gant ar biroù d'en em zilec'hiañ ha pouez war ar varrenn esaouiñ da lonkañ un niverenn. Gant ul logodenn, klik war ar bloc'had war-lerc'h al lec'h m'emaout ha klik en-dro da lonkañ an niverenn. Gant ur skramm dre stekiñ e vez graet evel ma vez graet gant ul logodenn pe rikl da viz e ne vern peseurt tuadur a fell dit ha stok evit lonkañ an niverenn.

Nivdebrer : Lieskementoù
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

math gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Deskrivadur : Stur an Debrer niveroù davit holl lieskementoù an niver kinniget e krec'h ar skramm.

Pal : Deskiñ da anaout al lieskementoù hag ar rannerioù.

Dornlevr : Tizhet e vez lieskementoù un niver dre liesaat an niver-mañ gant forzh peseurt niver disheñvel diouzh mann (1, 2, 3, 4, 5, h.a.). Da skouer, lieskementoù 12 zo : 12 (1x12), 24 (2x12), 36 (3x12), 48 (4x12), 60 (5x12), h.a. 25 n'eo ket ul lieskement eus 12 rak n'eus ket tu da gaout 25 dre liesaat un niver kevan gant 12. Mar bez an niver kentañ, ur ranner eus un eil niver, neuze ez eo an eil niver ul lieskement eus an niver kentañ.Sell al lieskementoù evel familhoù ha rannerion a dalv d'an dud e-kreiz ar familhoù-mañ. Ar ranner 5 a zeu gant e gerent 10 hag e dud-kozh 15, gant pep paz a 5 ez eus ur remzad all. Neuze, 5 n'eo ket un ezel eus ar familh 8 pe 23, d skouer.

Nivdebrer niverennoù kentañ
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

math gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Deskrivadur : Stur an Debrer niveroù war an holl niveroù kentañ.

Pal : Desk traoù diwar-benn an niveroù kentañ.

Dornlevr : Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). You can think of prime numbers as very small families: they only ever have two people in them! Only themselves and 1. You can't fit any other numbers into them with nothing left over. 5 is one of these lonely numbers (only 5 × 1 = 5), but you can see that 6 has 2 and 3 in its family as well (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). So 6 is not a prime number.

Graph Coloring
screenshot graph-coloring icon graph-coloring difficulty level 1

math graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothee Giet

Deskrivadur : Color the graph so that no two adjacent nodes have the same color.

Da c'houzout en a-raok : Ability to distinguish different colors/shapes, sense of positions

Pal : Learn to distinguish between different colors/shapes and learn about relative positions.

Guesscount
screenshot guesscount icon guesscount difficulty level 3

math guesscount

 Rahul Yadav & Timothee Giet

Deskrivadur : Guess the algebraic expression and drag the tiles to get a result equal to the Guesscount.

Da c'houzout en a-raok : knowledge of arithmetic operations

Pal : Intuition and practice of algebraic-like calculations.

C'hoari ar c'houn dre sammadurioù
screenshot memory-math-add icon memory-math-add difficulty level 3

math memory memory-math-add

 JB BUTET & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù evit liammañ ur sammadur gant e zisoc'h.

Da c'houzout en a-raok : Sammadur

Pal : Pleustr war ar sammadur betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù.

C'hoari ar c'houn dre sammadurioù ha lamadurioù
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù evit liammañ ur sammadur/ul lamadur gant e zisoc'h.

Da c'houzout en a-raok : Sammadurioù ha lamadurioù

Pal : Pleustr war ar sammadur hag al lamadur betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù.

C'hoari ar c'houn dre an holl jedadurioù
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù evit kavout ur jedadur o klotañ gantañ, betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù.

Da c'houzout en a-raok : Sammadur, lamadur, liesadur, rannadur

Pal : Pleustr war ar sammadur, al lamadur, al liesadur hag ar rannadur betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù.

C'hoari ar c'houn dre an holl jedadurioù a-enep Tuks
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù evit kavout ur jedadur o klotañ gantañ, betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù.

Da c'houzout en a-raok : Sammadur, lamadur, liesadur, rannadur

Pal : Pleustr war ar sammadur, al lamadur, al liesadur hag ar rannadur betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù.

C'hoari ar c'houn dre ar sammadur/al lamadur a-enep Tuks
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù evit liammañ ur sammadur/ul lamadur gant e zisoc'h.

Da c'houzout en a-raok : Sammadurioù ha lamadurioù

Pal : Pleustr war ar sammadur hag al lamadur betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù.

C'hoari ar c'houn dre ar sammadur a-enep Tuks
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux difficulty level 3

math memory memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù evit liammañ ur sammadur gant e zisoc'h. Tuks a ra heñvel. Ret eo dit bezañ gwelloc'h egetañ !

Da c'houzout en a-raok : Sammadur

Pal : Pleustr war ar sammadur betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù.

C'hoari ar c'houn dre ar rannadur
screenshot memory-math-div icon memory-math-div difficulty level 6

math memory memory-math-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù evit kavout ur jedadur o klotañ gantañ, betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù.

Da c'houzout en a-raok : Rannadur

Pal : Pleustr war ar rannadur betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù.

C'hoari ar c'houn dre ar rannadur a-enep Tuks
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù evit kavout ur jedadur o klotañ gantañ, betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù.

Da c'houzout en a-raok : Rannadur

Pal : Pleustr war ar rannadur betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù.

C'hoari ar c'houn dre al lamadur
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus difficulty level 4

math memory memory-math-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù evit liammañ ul lamadur gant e zisoc'h.

Da c'houzout en a-raok : Lamadur

Pal : Pleustr war al lamadur betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù.

C'hoari ar c'houn dre al lamadur a-enep Tuks
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù evit liammañ ul lamadur gant e zisoc'h.

Da c'houzout en a-raok : lamadur

Pal : Pleustr war al lamadur betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù. Tuks a ra heñvel.

C'hoari ar c'houn dre al liesadur
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult difficulty level 5

math memory memory-math-mult

 JB BUTET & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù evit liammañ ul liesadur gant e zisoc'h.

Da c'houzout en a-raok : Liesadur

Pal : Pleustr war al liesadur betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù.

C'hoari ar c'houn dre al liesadur hag ar rannadur
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù evit kavout ur jedadur o klotañ gantañ, betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù.

Da c'houzout en a-raok : Liesadur, rannadur

Pal : Pleustr war al liesadur hag ar rannadur betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù.

C'hoari ar c'houn dre al liesadur hag ar rannadur a-enep Tuks
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù evit kavout ur jedadur o klotañ gantañ, betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù.

Da c'houzout en a-raok : Liesadur, rannadur

Pal : Pleustr war al liesadur hag ar rannadur betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù.

C'hoari ar c'houn dre al liesadur a-enep Tuks
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux difficulty level 5

math memory memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù evit liammañ ul liesadur gant e zisoc'h.

Da c'houzout en a-raok : Liesadur

Pal : Pleustr war al liesadur betek ma vo lamet kuit an holl gartennoù.

Liesadur eus niveroù
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3 locked activity

math multiplication algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Pleustriñ war al liesadurioù

Da c'houzout en a-raok : Taolenn liesaat eus 1 betek 10

Pal : Desk penaos lieskementiñ e-korf ur pred bevennnet

Dornlevr : Div niverenn a zo diskouezet war ar skramm. Lieskement i buan ha gra gant klavier da urzhiataer pe ar c'hlavier a zo war ar skramm da viziata liesad an niverennoù. Ret eo dit ober buan ha reiñ ar respont a-raok ma vo tizhet al leur gant ar manked gant o mell !

Tresañ niveroù
screenshot drawnumbers icon drawnumbers difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

Deskrivadur : Liammañ ar pikoù evit tresañ niveroù eus 0 da 9

Pal : Deskiñ penaos tresañ niveroù en un doare fentus.

Dornlevr : Tresañ an niveroù en ur liammañ ar pikoù en urzh mat

Kontañ an elfennoù
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Deskrivadur : Laka an elfennoù a-benn ma vo aes d'o c'hontañ.

Da c'houzout en a-raok : Niveriñ eeun

Pal : Pleustriñ war an niveriñ

Dornlevr : Da gentañ, renk mat an elfennoù a-benn ma vi gouest d'o c'hontañ. D'an eil, diuz an elfenn a fell deoc'h respont diwar he fenn war al lec'h a-zehou. Biziata ar respont gant ar c'hlavier.

Divin un niver
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Deskrivadur : Reiñ skoazell da dTuks evit mont er-maez eus ar vougev. Ret eo dit kavout un niver kuzhet gant Tuks.

Da c'houzout en a-raok : Etre 1 ha 1000 emañ an niveroù gant al live diwezhañ.

Dornlevr : Lenn an ditouroù o reiñ dit an etremez m'emañ ar werzh da zivinout. Skriv un niver war ar maez glas e krec'h a-zehou. Diskouezet e vo gant Tuks mard eo da niver re vras pe re vihan. Dibab un niver all neuze. Ar pellder etre Tuks hag an ezkerzh a zikouez ar c'hementad hag a zo etre da niver hag an niver mat. Pa vez Tuks dindan pe a-us live an ezkerzh e talv neuze emañ da niver dindan pe a-us d'an niver mat.

Tog an hudour
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus difficulty level 2

math numeration magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothee Giet

Deskrivadur : Kont pet elfennoù ez eus dindan an tok ur wech ma vo aet kuit un darn anezho.

Da c'houzout en a-raok : Lamadur

Pal : Deskiñ lemel

Dornlevr : Evit digeriñ pe serriñ an tog, klik warnañ. Dindan an tog, pet steredenn a welez o fiñval ? Kont aketus. Klik war ar maez en traoñ a-zehou evit reiñ da respont.

Tog an hudour
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus difficulty level 2

math numeration magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Deskrivadur : Kont pet elfenn ez eus dindan an tog hudus

Da c'houzout en a-raok : Sammadur

Pal : Deskiñ sammañ

Dornlevr : Evit digeriñ pe serriñ an tog, klik warnañ. Dindan an tog, pet steredenn a welez o fiñval ? Kont aketus. Klik war ar maez en traoñ a-zehou evit reiñ da respont.

C'hoari an eñvor dre an niveriñ
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate difficulty level 2 locked activity

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù a-benn lakaat an niverenn da genglotañ gant ar skeudenn treset.

Pal : Pleustriñ war an niveriñ, an eñvorerezh.

Dornlevr : Kartennoù a c'hallez gwelout, n'out ket evit gwelout pezh a zo war an tu gin avat. Gant pep kartenn ez kuzhet un niver a skeudennoù pe un niver skrivet.

An arc'hant
screenshot money icon money difficulty level 2 locked activity

math numeration money money

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Pleustriñ war arver an arc'hant

Da c'houzout en a-raok : Gouzout kontañ

Pal : Ret eo dit prenañ traoù disheñvel ha reiñ ar priz rik. Gant al liveoù uhelañ e vo skrammet meur a dra ha ret e vo dit jediñ ar priz hollel.

Dornlevr : Klik pe stok ouzh ar pezhioù hag ar bilhedoù e traoñ ar skramm evit paeañ. Mar fell dit tennañ ur pezh kuit, klik warnañ war ar maez e krec'h.

Distro e voneiz da dTuks diwarni
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3 locked activity

math numeration money money_back

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Pleustriñ war arver an arc'hant en ur zistreiñ e vonneiz da dTuks diwarni

Da c'houzout en a-raok : Gouzout kontañ

Pal : Traoù disheñvel zo bet prenet gant Tuks hag e arc'hant a ziskouez dit. Distro e vonneiz da dTuks diwarni. Gant al liveoù uhelañ e vo skrammet meur a dra ha ret e vo dit jediñ ar priz hollel.

Dornlevr : Klik war ar pezhioù hag ar bilhedoù e traoñ ar bajenn evit paeañ. Mar fell dit tennañ ur pezh kuit, klik warnañ war ar maez e krec'h.

Distro e voneiz da dTuks diwarni, gant ar c'hentimoù.
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Pleustriñ war arver an arc'hant en ur zistreiñ e vonneiz da dTuks diwarni

Da c'houzout en a-raok : Gouzout kontañ

Pal : Traoù disheñvel zo bet prenet gant Tuks hag e arc'hant a ziskouez dit. Distro e vonneiz da dTuks diwarni. Gant al liveoù uhelañ e vo skrammet meur a dra ha ret e vo dit jediñ ar priz hollel.

Dornlevr : Klik war ar pezhioù hag ar bilhedoù e traoñ ar bajenn evit paeañ. Mar fell dit tennañ ur pezh kuit, klik warnañ war ar maez e krec'h.

Arc'hant gant kentimoù
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Pleustriñ war arver an arc'hant gant ar c'hentimoù.

Da c'houzout en a-raok : Gouzout kontañ

Pal : Ret eo dit prenañ traoù disheñvel ha reiñ ar priz rik. Gant al liveoù uhelañ e vo skrammet meur a dra ha ret e vo dit jediñ ar priz hollel.

Dornlevr : Klik war ar pezhioù hag ar bilhedoù e traoñ ar bajenn evit paeañ. Mar fell dit tennañ ur pezh kuit, klik warnañ war ar maez e krec'h.

Kemalenn niverennoù
screenshot number_sequence icon number_sequence difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

Deskrivadur : Stok pep niver en urzh mat.

Pal : Gouzout kontañ a 1 da 50.

Dornlevr : Tres ar skeudenn en ur stekiñ ouzh pep niverenn en urzh dereat pe en ur lakaat da viz pe da logodenn da riklañ eus un niverenn d'eben en urzh dereat.

Niveroù hebar hag ampar
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Dilec'hiañ ar viñsaskell evit tapout ar c'houmoul gant niveroù hebar pe ampar

Pal : Pleustriñ war an niveriñ

Dornlevr : Tap ar c'houmoul gant un niver hebar pe ampar. Gant ur c'hlavier, gra gant ar stokelloù biroù da dilec'hiañ ar viñsaskell. Gant al logodenn pe ar pavez stekiñ, klik pe stok ouzh lec'h ar vukenn. Da c'houzout pe lizherenn zo da dapout, dalc'h he ez koun pe taol ur sell er c'hornad a-zehou en traoñ.

Urzh an niveroù
screenshot planegame icon planegame difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Deskrivadur : Dilec'hiañ ar viñsaskell evit tapout ar c'houmoul en urzh war greskiñ

Pal : Pleustriñ war an niveriñ

Dornlevr : Tap ar c'houmoul en urzh war greskiñ. Gant ur c'hlavier, gra gant ar biroù da zilec'hiañ ar viñsaskell. Gant un trevnad poentañ, klik hepken war al lec'h arvoned. Evit gouzout pe niver ac'h eus da dapout, dalc'h soñj enno pe taol ur sell ouzh an tu kleiz en traoñ.

Pleustriñ war al lamadur dre c'hoarioù plijus
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2 locked activity

math numeration reversecount

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Naon en deus Tuks. Ro skoazell dezhañ a-benn kavout pesked en ur gontañ an tammoù skorn.

Da c'houzout en a-raok : Bezañ barrek da lenn niveroù war un diñs ha kont an etremezioù betek 10 evit al live kentañ.

Pal : Naon en deus Tuks. Ro skoazell dezhañ a-benn kavout pesked en ur gontañ an tammoù skorn.

Dornlevr : Klik war an diñs evit diskouez pet tammoù skorn ez eus etre Tuks hag ar pesk.

Klik war an diñs gant afell a-zehou al logodenn evit kontañ war-gil.

Ur wech graet, klik war an afell Mat eo pe gra gant ar stokell 'Enankañ' (enter).

An niveroù gant dominoioù
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 2 locked activity

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Kont an niver a bikoù war an dominoioù kent ma tizhint an douar.

Da c'houzout en a-raok : Gouzout kontañ

Pal : En ur pad bevennet, kont an niver a bikoù.

Dornlevr : Gant ar c'hlavier, biziata an niver a bikoù a welez war an dominoioù o kouezhañ.

Roman numerals
screenshot roman_numerals icon roman_numerals difficulty level 4

math roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur :

Mentel Roberval
screenshot scalesboard icon scalesboard difficulty level 2 locked activity

math scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Tap ha laka ar pouezioù da riklañ evit kempouez ar ventel.

Pal : Jediñ en e benn, parder niveroniel

Dornlevr : Evit kempouezañ ar ventel, dilec'h an tolzoù war ar pladoù kleiz pe zehou. N'eo ket pouezhus urzh an tolzoù.

Mentel Roberval
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Tap ha laka ar pouezioù da riklañ evit kempouez ar ventel ha jediñ ar pouezioù

Pal : Jediñ en e benn, parder niveroniel, amdreiñ unanennoù

Dornlevr : Evit kempouezañ ar ventel, dilec'h an tolzoù war an tu kleiz pe an tu dehou. Taol evezh eus ar pouez hag unanennoù an tolzioù. Soñj mat : ur c'hilogramm (kg) zo par da 1000 gramm (g). N'eo ket pouezhus urzh an tolzoù.

Mentel Roberval
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Tap ha laka ar pouezioù da riklañ evit kempouez ar ventel ha jediñ ar pouezioù e unanenn avoirdupoids

Pal : Jediñ en e benn, parder niveroniel, amdreiñ unanennoù

Dornlevr : Evit kempouezañ ar ventel, dilec'h an tolzoù war an tu kleiz pe an tu dehou. Taol evezh eus ar pouez hag unanennoù an tolzioù. Soñj mat : ul lur (kb) zo par da 16 oñs (oz). N'eo ket pouezhus urzh an tolzoù.

Delec'h ar broioù
screenshot share icon share difficulty level 2

math share

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Deskrivadur : Try to split the pieces of candy to a given number of children

Da c'houzout en a-raok : Know how to count

Pal : Rannadur eus niveroù

Dornlevr : Follow the instructions shown on the screen: first, drag the given number of boys/girls to the middle, then drag pieces of candy to each child's rectangle.

Lamadur eus niveroù
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 4 locked activity

math subtraction algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Pleustriñ war al lamadurioù

Da c'houzout en a-raok : Lamadur eus niveroù bihan

Pal : Gant un amzervezh bevennet, kav an diforc'h etre daou niver.

Dornlevr : Div niverenn a zo diskouezet war ar skramm. Kav buan disoc'h ar rannadur ha gra gant klavier da urzhiataer pe ar c'hlavier a zo war ar skramm d'e viziata. Ret eo dit ober buan ha reiñ ar respont a-raok ma vo tizhet al leur gant ar manked en o baloñs !

Boestad kempouezañ
screenshot balancebox icon balancebox difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Deskrivadur : Stur ar vell en ur stouiñ ar voest.

Pal : Pleustr war da barregezhioù loc'hañ hag ar c'hontañ eeun.

Krou memes elfenn
screenshot crane icon crane difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Deskrivadur : Blein ar c'havr ha gra ur gopienn eus ar skouer

Da c'houzout en a-raok : Dornata ar c'hlavier/ al logodenn

Pal : Kefluniadur loc'hadel

Dornlevr : Diblas an traoù eus ar framm kleiz evit kopiañ anezhe er skouer dehoù. E-kichen ar c'havr e kaver peder bir da ziblas an traoù. Evit diuz an dra da ziblas e ranker klikañ warnañ. Bez' e c'heller mod-all implijout birioù an douchennaoueg ha touchennoù an esaouiñ pe an taolenner. Gant stumm ar c'hoari e c'heller ivez diblas traoù ar framm kleiz gant ar biz d'al lein/d'an traoù/a-gleiz/a-zehoù.

Lec'h-dilec'h
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5 locked activity

puzzle fifteen

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Dilec'h pep elfenn a-benn adsevel ar skeudenn.

Dornlevr : Klik pe rikl ar pezhioù gant ur bloc'had dieub en o c'hichen hag amsavet e vo gant an hini goullo.

Tour Hanoi eeunaet
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2

puzzle hanoi

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Deskrivadur : Adsav an tour kinniget.

Da c'houzout en a-raok : Dornata al logodenn

Pal : Adsav an tour kinniget war an tu dehou war ar maez goullo war tu kleiz ar skramm.

Dornlevr : Tap ha laka ar pezhioù hag a zo war al lein da riklañ evit o dilec'hiañ eus un tour d'egile a-benn adsevel an tour skouer (war an tu dehou) war al lec'h goullo war an tu kleiz.

Trugarekadurioù : O tont eus ar c'hoarioù EPI emañ ar meizad-mañ.

Tour Hanoi
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 5

puzzle hanoi_real

 Amit Tomar & Timothee Giet

Deskrivadur : Adsav an tour a zo kinniget war an tu dehou

Dornlevr : Tap ha laka ar pezhioù hag a zo war lein an tourioù da riklañ evit o dilec'hiañ eus un tour d'egile a-benn adsevel an tour skouer (war an tu dehou) war al lec'h goullo war an tu kleiz.

Trugarekadurioù : Gant ar jedoniour gall Edouard Lucas eo bet ijinet ar gudenn-mañ e 1883. Ur vojenn ez eus anezhi diwar-benn un templ hindou. Beleion ar templ a oa ac'hubet gant dilec'hiadur ur strollad 64 c'hantenn hervez lezennoù Tour Hanoi. Gant ar vojenn e teufe dibenn ar bed ur wech ma vefe echuet al labour gant ar veleion. Anavezet eo ar boelladenn dindan anv Tour Brahma. Den ne oar mard eo bet ijinet ar vojenn-mañ gant Lucas pe mard eo deuet ar mennozh drezi. (tarzh : Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)

Lazh ar gouleier
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6

puzzle lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Deskrivadur : Klask lazhañ an holl c'houleier.

Pal : Klask lazhañ an holl c'houleier.

Dornlevr : Mar bez pouezet war an afell e vo trec'haolet stad an afell hag ivez stad an afelloù kar a-serzh hag a-zremm. Lec'hiadur an heol ha liv an oabl zo liammet gant an niver a glikoù az po ezhomm a-benn diskoulmañ ar miltamm. Mar kliki war Tuks e vo diskouezet an diskoulm.

Trugarekadurioù : An algoritm diskoulmañ deskrivet war Wikipedia. A-benn gouzout hiroc'h a-zivout ar c'hoari Lazh ar gouleier : <http://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

Sav ar miltamm
screenshot paintings icon paintings difficulty level 1

puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur : Rikl ha laosk an elfennoù da adsevel al livadur orin.

Da c'houzout en a-raok : Dornata al logodenn, dilec'hiañ, riklañ ha leuskel

Pal : Derc'hennadur egorel

Dornlevr : Laka an tammoù skeudenn da riklañ diouzh an tu kleiz evit adsevel un daolenn war ar maez pennañ.

Photo Hunter
screenshot photo_hunter icon photo_hunter difficulty level 2

puzzle photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Deskrivadur : Find the differences between the two pictures!

Pal : Visual Discrimination

Dornlevr : Observe the two pictures carefully. There are some slight differences. When you find a difference you must click on it.

Sudoku, laka un arouez nemetañ war ar gael
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4

puzzle sudoku

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Deskrivadur : Ur wech nemetken e rank bezañ pep arouez e pep renk, e pep bann hag e pep rann.

Da c'houzout en a-raok : Evit echuiñ ar miltamm-mañ e vo ret dit bezañ pasiant ha poellek

Pal : Leuniañ ar gael gant sifroù (eus 1 betek 9) en ur gregiñ diwar sifroù lakaet en a-raok er gael eo pal ar c'hoari-mañ. Gant rannoù 9 c'harrez (3 x 3) o sevel ur gael 9 x 9 (sell ouzh ar skouer) e vez savet ar gael. Ur wech nemetken e rank bezañ pep arouez e pep renk, e pep bann hag e pep rann. Ret eo bezañ pasiant ha poellek evit leuniañ ar gael. (Source <http://fr.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

Dornlevr : Diuz un niver pe un arouez war an tu kleiz ha klik war e lec'hiadur arvoned. GCompris n'az laosko ket da enankañ roadennoù didalvoudek.

Spered dreist
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2

puzzle superbrain

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Deskrivadur : Meur a elfenn zo bet kuzhet gant Tuks. Kav i en-dro gant an urzh dereat.

Pal : Meur a elfenn zo bet kuzhet gant Tuks. Kav i en-dro gant an urzh dereat.

Dornlevr : Klik war an elfennoù betek ma kavi az po kavet ar restrpont dereat. Neuze, klik war an afell OK. Gant al liveoù izelañ e ro Tuks ur meneg gant ur pezh du pa 'c'h eus kavet un elfenn dereat. Gant al liveoù 4 ha 8 un elfenn a c'hall bezañ kuzhet meur a wech.
Gra gant afell dehou al logodenn evit pebeilañ an elfennoù en urzh gin pe gra gant dibaber an elfennoù da bakañ un elfenn end eeun. Pouez ha chom pouezet war un afell eus al logodenn pe eus ar skramm dre stekiñ da zibab ent emgefreek an elfenn diwezhañ diuzet diwar ur bann. Daouglik pe stok ouzh un elfenn bet diuzet a-raok war da roll istor a-fet divinout a-benn he merkañ da vezañ 'dereat'. An elfennoù merket evel-se a vo diuzet ent emgefreek evitt da zivinadennoù bremanel ha da zont betek ma vo lamet kuit ar merk ganit en ur zaouglikañ pe daoustekiñ c'hoazh.

Ur miltamm dre riklañ ar bloc'hadoù
screenshot tangram icon tangram difficulty level 3 locked activity

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : The objective is to form a given shape

Da c'houzout en a-raok : Dornata al logodenn

Dornlevr : Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. The symmetrical button appears on items that supports it. Click on the rotation button or drag around it to show the rotation you want. At first levels, simpler objects are used to introduce the tangram concept.

Ur miltamm dre riklañ ar bloc'hadoù
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2

puzzle traffic

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Deskrivadur : Ro skoazell d'ar c'harr ruz evit mont er-maez eus al luziatez dre sturiañ ar c'harr-mañ betek an nor a-zehou.

Dornlevr : Pep karr a vez dilec'hiet hervez e roud (a-zremm pe a-serzh). Ret eo dit lakaat ar c'harr ruz da vont er-maez dre an nor a-zehou en ur reiñ lec'h dre vountañ ar c'hirri all.

Kemalenn al lizherenneg
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence difficulty level 2

reading alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Dilec'h ar viñsaskell a-benn tapout ar c'houmoulennoù en ur heuliañ urzh al lizherenneg.

Da c'houzout en a-raok : Gouest da lenn lizherennoù

Pal : Kemalenn al lizherenneg

Dornlevr : Tap al lizherennoù. Gant ur c'hlavier, gra gant ar stokelloù biroù da dilec'hiañ ar viñsaskell. Gant al logodenn pe ar pavez stekiñ, klik pe stok ouzh lec'h ar vukenn. Da c'houzout pe lizherenn zo da dapout, dalc'h he ez koun pe taol ur sell er c'hornad a-zehou en traoñ.

Klik war ul lizherenn vunut
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 2

reading click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Deskrivadur : Selaou ul lizherenn ha klik war an hini vat

Da c'houzout en a-raok : Anavezout al lizherennoù gant ar gweled.

Pal : Anavezout al lizherennoù

Dornlevr : Distaget ez eus ul lizherenn. Klik war al lizherenn o klotañ ganti er maez pennañ. Klev al lizherenn en-dro dre glikañ war ar genou.

Klik war ur pennlizherenn
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 2

reading click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Deskrivadur : Selaou ul lizherenn ha klik war an hini vat

Da c'houzout en a-raok : Anavezout al lizherennoù gant ar gweled.

Pal : Anavezout al lizherennoù

Dornlevr : Distaget ez eus ul lizherenn. Klik war al lizherenn o klotañ ganti er maez pennañ. Klev al lizherenn en-dro dre glikañ war ar genou er voest en traoñ.

Tresañ lizherennoù
screenshot drawletters icon drawletters difficulty level 1

reading drawletters

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

Deskrivadur : Liammañ ar pikoù evit tresañ lizherennoù

Pal : Deskiñ penaos tresañ lizherennoù en un doare fentus.

Dornlevr : Tresañ al lizherenn en ur liammañ ar pikoù en urzh mat

Anv ar skeudenn
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3

reading imagename

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur : Rikl ha laosk pep elfenn a-us d'hec'h anv.

Da c'houzout en a-raok : Lenn

Pal : Geriaoueg ha lenn

Dornlevr : Tap ha laka ar skeudennoù war an tu kleiz (boestad a-serzh) da riklañ betek o anv dereat war an tu dehou. Klik war OK (Mat eo) evit gwiriañ da respont.

Pinvidika da c'heriaoueg
screenshot lang icon lang difficulty level 4

reading lang

 siddhesh suthar & Timothee Giet

Deskrivadur : Obererezhioù evit deskiñ da lenn yezhoù

Da c'houzout en a-raok : Lenn

Pal : Pinvidika da c'heriaoueg ez yezh vamm pe en ur yezh estren.

Dornlevr : Review a set of words. Each word is shown with a voice, a text and an image.

Trugarekadurioù : Eus the Art4Apps project: http://www.art4apps.org/ e teu ar skeudennoù hag ar mouezhioù. Tizhet e vez an obererezh-mañ enlinenn dre http://gcompris.net/activity/lang.

Letter in which word
screenshot letter-in-word icon letter-in-word difficulty level 2

reading letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothee Giet

Deskrivadur : A letter is written and/or spoken. Some words are displayed, the children must find the word or the words in which this letter appears.

Da c'houzout en a-raok : Anavezout al lizherennoù gant ar gweled.

Pal : Select all the words which contain the spoken letter.

Dornlevr : A letter is displayed on the flag attached to the plane, select all the words or the objects in which the letter appears and then press OK.

C'hoari ar c'houn dre sammadurioù
screenshot memory-case-association icon memory-case-association difficulty level 2

reading memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù a-benn lakaat an niverenn da genglotañ gant ar skeudenn treset.

Da c'houzout en a-raok : Kemalenn al lizherenneg

Pal : Learning lower and upper case alphabets, memory.

Dornlevr : Kartennoù a c'hallez gwelout, n'out ket evit gwelout pezh a zo war an tu gin avat. Gant pep kartenn ez eo kuzhet un niver skrivet gant niverenn(où) pe gant ur ger.

C'hoari ar c'houn dre ar sammadur a-enep Tuks
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux difficulty level 2

reading memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù a-benn lakaat an niverenn da genglotañ gant ar skeudenn treset.

Da c'houzout en a-raok : Kemalenn al lizherenneg

Pal : Learning lower and upper case alphabets, memory.

Dornlevr : Kartennoù a c'hallez gwelout, n'out ket evit gwelout pezh a zo war an tu gin avat. Gant pep kartenn ez eo kuzhet un niver skrivet gant niverenn(où) pe gant ur ger.

C'hoari ar c'houn dre niveroù ha gerioù
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber difficulty level 3 locked activity

reading memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : Tro ar c'hartennoù a-benn lakaat an niverenn da genglotañ gant ar ger dereat.

Da c'houzout en a-raok : Lenn

Pal : Lenn niverioù, koun.

Dornlevr : Kartennoù a c'hallez gwelout, n'out ket evit gwelout pezh a zo war an tu gin avat. Gant pep kartenn ez eo kuzhet un niver skrivet gant niverenn(où) pe gant ur ger.

Lizherenn o vankout
screenshot missing-letter icon missing-letter difficulty level 2

reading missing-letter

 Amit Tomar & Timothee Giet

Deskrivadur :

Da c'houzout en a-raok : Lenn gerioù

Pal : Pleustriñ war al lenn

Dornlevr : Un dra zo skrammet war ar maez pennañ. Skrivet ez eus ur ger diglok dindan ar skeudenn. Dibab al lizherenn o vankout evit klokaat ar ger.

Pleustriñ war al lenn a-blaen
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2

reading readingh

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Deskrivadur : Lenn ur roll gerioù ha klask hag-eñ emañ ar ger kinniget e-touez ar roll gerioù skrammet

Da c'houzout en a-raok : Lenn

Pal : Pleustriñ war al lenn gant ur pad bevennet

Dornlevr : Skrammet ez eus ur ger e krec'h a-zehou. Mont war-wel ha diwar-wel a ray ur roll gerioù war an tu kleiz. Hag ar ger skrammet a oa e-touez ar roll ?

Pleustriñ war al lenn a-serzh
screenshot readingv icon readingv difficulty level 2

reading readingv

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Deskrivadur : Lenn ur roll gerioù a-serzh ha klask hag-eñ emañ ar ger kinniget e-touez ar roll gerioù.

Da c'houzout en a-raok : Lenn

Pal : Pleustriñ war al lenn gant ur pad bevennet

Dornlevr : Skrammet ez eus ur ger e krec'h a-zehou. Mont war-wel ha diwar-wel a ray ur roll gerioù war an tu kleiz. Hag ar ger skrammet a oa e-touez ar roll ?

Desteudañ pevar (a-enep Tuks)
screenshot align4 icon align4 difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothee Giet

Deskrivadur : Sav ur renkad 4 fezh war ur renk

Pal : Krouiñ ur renkad 4 fezh a-zremm, a-serzh pe a-veskell.

Dornlevr : C'hoari gant an urzhiataer. Klik war ar bann a fell dit lakaat da gouezhañ ur pezh en e foñs. Betek ar foñs ez ay ar pezh pe betek ur pezh bet lakaet a-raok. Gant ar biroù kleiz ha dehou e vez graet ivez evit dilec'hiañ ar pezh hag ar stokell izel pe ar varrenn esaouiñ evit lakaat ar pezh da gouezhañ. Ar maout a ya gant an hini kentañ a sav ul linenn 4 fezh.

Pevar a-steud (gant ur c'heneil)
screenshot align4-2players icon align4-2players difficulty level 2

strategy align4-2players

 Bharath M S & Timothee Giet

Deskrivadur : Sav ur renkad 4 fezh war ur renk

Pal : Krouiñ ur renkad 4 fezh a-zremm, a-serzh pe a-veskell.

Dornlevr : C'hoari gant ur c'heneil. Klik war ar bann a fell dit lakaat da gouezhañ ur pezh en e foñs. Betek ar foñs ez ay ar pezh pe betek ur pezh bet lakaet a-raok. Gant ar biroù kleiz ha dehou e vez graet ivez evit dilec'hiañ ar pezh hag ar stokell izel pe ar varrenn esaouiñ evit lakaat ar pezh da gouezhañ. Ar maout a ya gant an hini kentañ a sav ul linenn 4 fezh.

C'hoari ar varrenn (a-enep Tuks)
screenshot bargame icon bargame difficulty level 1

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Deskrivadur : Klik niver ar boulloù a fell dit lakaat en toulloù ha klik goude war ar bouton OK. Gounezet e vez gant an hini ne lak ket ur voull en toull ruz.

Da c'houzout en a-raok : Barregezh da gontañ

Pal : Arabat lakaat ar voull en toull diwezhañ

Dornlevr : Lak ar boulloù en toulloù. Gounezet e vez ganit ma rank an urzhiataer lakaat ar voull diwezhañ. Ma fell dit e krogfe Tux gant ar c'hoari, n'ez teus ket nemet klikañ warnañ.

C'hoari ar varrenn (a-enep ur c'heneil)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Deskrivadur : Klik niver ar boulloù a fell dit lakaat en toulloù ha klik goude war ar bouton OK. Gounezet e vez gant an hini ne lak ket ur voull en toull ruz.

Da c'houzout en a-raok : Barregezh da gontañ

Pal : Arabat lakaat ar voull en toull diwezhañ

Dornlevr : Lak boulloù en toulloù. Gounezet e vez ganit ma ranke da geneil lakaat ar voull diwezhañ.

C'hoari damoù a-enep an urzhiataer
screenshot checkers icon checkers difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Deskrivadur : Reolennoù ar c'hoari e GCompris a zo reoù etrevroadel ar c'hoari damoù.

Pal : Pak holl bezhioù da enebour a-raok ma tapfe da enebour holl da re.

Trugarekadurioù : Setu levraoueg an damoù: draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Hag an dornlevr: wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

C'hoari an damoù a-enep da geneil
screenshot checkers_2players icon checkers_2players difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Deskrivadur : Reolennoù ar c'hoari e GCompris a zo reoù etrevroadel ar c'hoari damoù.

Pal : Pak holl bezhioù da enebour a-raok ma tapfe da enebour holl da re.

Trugarekadurioù : Setu levraoueg an damoù: draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Hag an dornlevr: wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

C'hoari echedoù a-enep Tuks.
screenshot chess icon chess difficulty level 6 locked activity

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur :

Trugarekadurioù : P4wn eo keflusker an echedoù <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

C'hoari echedoù a-enep da geneil
screenshot chess_2players icon chess_2players difficulty level 6 locked activity

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur :

Dibenn ar c'hoari echedoù
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 6 locked activity

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Deskrivadur : C'hoari dibenn un abadenn echedoù a-enep Tuks.

Trugarekadurioù : P4wn eo keflusker an echedoù <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Desteudañ pevar (a-enep Tuks)
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur : Reduce the opponent to two pieces, or by leaving him without a legal move.

Pal : Form mills (line of 3 pieces) to remove pieces of Tux until Tux has only two pieces, or doesn't have a legal move

Dornlevr : Play with the computer. First take turns to place nine pieces, and then take turns to move pieces

Pevar a-steud (gant ur c'heneil)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur : Reduce the opponent to two pieces, or by leaving him without a legal move.

Pal : Form mills (line of 3 pieces) to remove pieces of opponent until opponent has only two pieces, or doesn't have a legal move

Dornlevr : Play with a friend. First take turns to place nine pieces, and then take turns to move pieces

Tri fezh a-steud (a-enep Tuks)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur : Laka tri merk a-steud

Pal : Laka tri merk a-steud, a-serzh, a-blaen, a-veskell evit gounit ar c'hoari.

Dornlevr : C'hoari gant an urzhiataer. Klik war ar c'harrez a fell dit lakaat da verk warnañ. Ar maout a yay gant an hini kentañ a sav ul linenn gant tri fezh a-steud.

Tri fezh a-steud (a-enep ur c'heneil)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Deskrivadur : Laka tri merk a-steud

Pal : Laka tri merk a-steud, a-serzh, a-blaen, a-veskell evit gounit ar c'hoari.

Dornlevr : C'hoari gant ur c'heneil. Klik war ar c'harrez a fell dit lakaat da verk warnañ. Ar maout a yay gant an hini kentañ a sav ul linenn gant tri fezh a-steud.