News

ജികോംപ്രി 0.96-ന്റെ പ്രകാശനം
2019-03-03 
gcompris banner

നമസ്കാരം,
ജികോംപ്രി പതിപ്പ് 0.96-ന്റെ പ്രകാശനം ഞങ്ങൾ സസന്തോഷം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

ഈ പുതിയ പതിപ്പ്, പല ഭാഷകൾക്കുമുള്ള അപ്ഡേറ്റു ചെയ്ത തർജ്ജിമകളും കുറച്ച് ബഗ് ഫിക്സുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

വലിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ വന്നിട്ടുള്ള തർജ്ജിമകൾ:

 • ബ്രസീലിയൻ പോ‍ർച്ചുഗീസ് (100%)
 • ബ്രിട്ടൺ (100%)
 • ഫിന്നിഷ് (90%)
 • ഇന്തോനേഷ്യൻ (100%)
 • നോർവീജിയൻ നിനോർസ്ക് (97%)
 • പോളിഷ് (100%)

 • അതായത്, ഇപ്പോൾ 19 ഭാഷകളുടെ സമ്പൂർണ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് : ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ്, ബ്രസീലിയൻ പോർച്ചുഗീസ്, ബ്രിട്ടൺ, കത്തലൻ, കത്തലൻ (വാലെൻഷ്യൻ), ട്രഡിഷണൽ ചൈനീസ്, ഡച്ച്, ഫ്രഞ്ച്, ഗലീഷ്യൻ, ഗ്രീക്ക്, ഹംഗേറിയൻ, ഇന്തോനേഷ്യൻ, ഇറ്റാലിയൻ, മലയാളം, പോളിഷ്, പോർച്ചുഗീസ്, റൊമേനിയൻ, സ്വീഡിഷ്, ഉക്രേനിയൻ.

  കൂടാതെ 15 ഭാഷകൾക്ക് ഭാഗികമായ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്: ബാസ്ക്ക് (78%), ബെലാറൂഷ്യൻ (68%), സിംപ്ലിഫൈഡ് ചൈനീസ് (69%), ഇസ്തോണിയൻ (62%), ഫിന്നിഷ് (90%), ജർമൻ (84%), ഹിന്ദി (76%), ഐറിഷ് ഗാലിക് (82%), നോർവീജിയൻ നിനോർസ്ക് (97%), റഷ്യൻ (77%), സ്കോട്ടിഷ് ഗാലിക് (70%), സ്ലോവാക് (62%), സ്ലോവേനിയൻ (56%), സ്പാനിഷ് (93%), തുർക്കിഷ് (73%).

  ഈ തവണത്തെ പ്രകാശനത്തിനും 80% നു താഴെയുള്ള തർജ്ജിമകൾ ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തർജ്ജിമകൾ ആരും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രകാശനത്തിന് അവ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും: ബാസ്ക്, ബെലാറൂഷ്യൻ, സിംപ്ലിഫൈഡ് ചൈനീസ്, ഇസ്തോണിയൻ, ഹിന്ദി, റഷ്യൻ, സ്കോട്ടിഷ് ഗാലിക്, സ്ലോവാക്, സ്ലോവേനിയൻ, തുർക്കിഷ് .

  ജികോംപ്രി വിൻഡോസ് പതിപ്പിന്, ഞങ്ങളൊരു പുതിയ എൻട്രി സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ റെന്ററിങ് മോഡിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഓപൺജിഎൽ സപ്പോർട്ടിന്റെ ഓട്ടോ ഡിറ്റക്ഷൻ എല്ലായിപ്പോഴും ആശ്രയിക്കാവുന്നതല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതാവശ്യം വന്നത്. ഇപ്പോൾ, കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽ മാറ്റാതെ തന്നെ ഉപഭോക്തോവിന് ഓപൺജിഎൽ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ റെന്ററിങ് എന്നിവയിൽ ഒന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

  അറിയാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ:

 • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രോഗ്രസ് ബാ‍ർ പ്രവ‍ർത്തിക്കുന്നില്ല. ഫയലുകൾ ഹോസ്റ്റു ചെയ്യാനായി എച്ച്ടിടിപിഎസ്-ലേക്ക് മാറിയതാണ് ഇതിനു കാരണം. അടുത്ത പ്രകാശനത്തിനു മുൻപ് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്.

 • ഗ്നൂ/ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാക്കേജു ചെയ്യുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, ശബ്ദങ്ങളും കൂടുതലായി ചേർത്തിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഈ പുതിയ പതിപ്പിന് ഓപൺഎസ്എസ്എൽ ആവശ്യമാണ്.

  പതിവുപോലെ, ഈ പുതിയ പതിപ്പ് ഞങ്ങളുടെഡൗൺലോഡ് പേജിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഉടൻ തന്നെ ആൻഡ്രോയ്ഡ് സ്റ്റോറിലും വിൻഡോസ് സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാകും.

  എല്ലാവർക്കും നന്ദി,
  ടിമോത്തെ & ജോന്നി

  GCompris is back on Mac OSX
  2019-01-22 
  gcompris banner

  Hi,
  Good news for Mac users: we finally have a new version of GCompris for OSX !

  The last version of GCompris for OSX was 0.52 from 3 years ago. Since then, no one in the team could update it because of the lack of hardware. Thanks to Boudewijn from the Krita Foundation, we have now a little mac mini, old but good enough to build our packages. It took me several days of dedicated work to learn this new platform and update the build system to produce a distributable package.


  This package was built and tested on OSX 10.13. If you can try it on a different OSX version, please let us know if it works.

  The .dmg installer is available on the download page.

  This time we decided to stop distributing it from the app-store. About the iOS version, it will take some more time before I can look at it, and we still don't have any device to test.

  Notes: this package is based on GCompris version 0.95. It is built with the latest version of Qt (5.12.0) which introduced some regressions. We fixed all of those issues, but some of those fixes are only in the development version for now. A few activities are broken (checkers, braille, braille_alphabet, algorithm), but we will make a new release next month that will also address those little issues.

  Thank you all,
  Timothée - GCompris team

  Release GCompris 0.95
  2018-12-20 
  gcompris banner

  Hi,
  We are pleased to announce the release of GCompris version 0.95.

  This new version contains 7 new activities:

 • Binary bulbs: to learn how to count in binary
 • Railroad activity: to train visual memory
 • Solar System: to learn about our solar system
 • Name that Note: to learn to recognize musical notes and their names
 • Play Piano: to train reading notes on a score
 • Play Rhythm: to train following a musical rhythm
 • Piano Composition: to learn composition of a musical score

 • You can find packages of this new version for GNU/Linux and Windows on the download page. This update will also be available in a few days on the Android and Windows store. For Raspberry Pi, we'll provide an installer in the beginning of 2019. The updated versions for MacOS and iOS are still not available, we hope to be able to release those during next year.

  On the translation side, we have 15 languages fully supported: British English, Catalan, Catalan (Valencian), Chinese Traditional, Dutch, French, Galician, Greek, Hungarian, Italian, Malayalam, Portuguese, Romanian, Swedish, Ukrainian.
  We also have 19 languages partially supported: Basque (78%), Belarusian (69%), Brazilian Portuguese (74%), Breton (54%), Chinese Simplified (69%), Estonian (63%), Finnish (61%), German (86%), Hindi (77%), Indonesian (84%), Irish Gaelic (82%), Norwegian Nynorsk (89%), Russian (74%), Scottish Gaelic (71%), Slovak (62%), Slovenian (57%), Spanish (95%), Polish (94%), Turkish (74%).

  Usually we only ship translations that are at least 80% complete. However for this release, several translations dropped below 80%. We decided to keep them exceptionally for this release, and hope to see former or new translators complete those translations. If we get updates or new translations, we will make a release update for those.
  So if your language is in the partially supported list, or is not yet supported at all, and you want to help, please contact us and we will give you instructions to get started translating.

  Another way to help is to write some posts in your community about GCompris, and don't hesitate to give us feedbacks.

  Notes:

 • On GNU/Linux and Windows, we used to have two separate installers for OpenGL and software rendering. Now both rendering modes are available from the same installer. By default we try to use the OpenGL rendering, and if not working, we show an error and switch to the software rendering. This automatic switch is new and may not work everywhere. In case it doesn't, you can manually select the software rendering mode by editing the configuration file (in ~/.config/gcompris/gcompris-qt.conf for Linux, %LocalAppData%/gcompris/GCompris.conf for Windows): find the line "renderer=auto", replace auto with software and save the file. We are also interested to get some feedback to help us improve this auto-detection.
 • For the Malayalam language, we noticed some issues with the default font "Andika-R". We recommend Malayalam users to select the font Noto-Sans-Malayalam from the application menu (if it is not available in the list you need to install this font on your system to be able to select it).
 • Thank you all,
  Timothée & Johnny

  Release GCompris 0.91
  2018-05-16 
  gcompris banner

  Hi,
  Here is GCompris 0.91, a new bugfix release to correct some issues in previous version and improve a few things.

  Every GNU/Linux distribution shipping 0.90 should update to 0.91.

  With 68 commits since last release, the full changelog is too long for this post. But here is a list to summarize the changes.

  Activities:

 • fix English text in several activities
 • fix score position in several activities
 • block some buttons and interactions when needed in several places
 • lots of fixes for audio in several activities
 • number_sequence (and others based on it), fix base layout
 • update dataset for clickanddraw, drawnumbers and drawletters
 • crane, add localized dataset
 • lightsoff, add keyboard support and other fixes
 • algorithm, add keyboard support and other fixes
 • money, fixes for locale currency used
 • ballcatch, improve audio feedback
 • calendar, several little fixes
 • memory-case-association fix icons size

 • Other changes:

 • re-enable sound effects on linux
 • improved playback of sound effects, no more delay
 • add captions to images and OARS tags in the appdata
 • add Scottish Gaelic to core, and update some datasets for it
 • main bar, fix some items size
 • remove unused images

 • You can find this new version on the download page, and soon in the Play store and Windows store.

  On the translation side, we have 16 languages fully supported: British English, Catalan, Catalan (Valencian), Chinese Traditional, Dutch, French, Greek, Indonesian, Irish Gaelic, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Spanish, Swedish, Ukrainian.
  We also have 15 languages partially supported: Norwegian Nynorsk (97%), Hindi (96%), Turkish (90%), Scottish Gaelic (86%), Galician (86%), Brazilian Portuguese (84%), Belarusian (84%), German (81%), Chinese Simplified (79%), Russian (78%), Estonian (77%), Slovak (76%), Finnish (76%), Slovenian (69%), Breton (65%).

  If you want to help completing one of these translations or adding a new one, please contact us.

  Else you can still help by making some posts in your community about GCompris and don't hesitate to give feedbacks.

  Thank you all,
  Timothée & Johnny

  Release GCompris Qt 0.90
  2018-03-13 
  screenshots of the new activities in version 0.90

  Hi,

  We are happy to bring you GCompris 0.90.

  This new version contains 8 new activities:

 • A calendar activity where the child learns how to use it (by Amit Sagtani)
 • Another activity based on calendar where the child has to find the date corresponding to a date + some days further/before this date (by Amit Sagtani))
 • An activity to learn how people on a family are related and how to call this relation (started by Rajdeep Kaur on a previous GSoC, completed by Rudra Nil Basu during last GSoC)
 • Another similar activity with questions about family members
 • An extension of memory activities where the child has to match lowercase letters with their corresponding uppercase (by Aman Gupta)
 • The same activity in two players mode with Tux (by Aman Gupta)
 • The Gtk+ port and improved submarine activity where the child learns a basic overview on how to run a submarine (by Rudra Nil Basu)
 • The digital electricity activity where the child can use different components to create an electric schema. There is also a tutorial mode to explain how to use each component (started by Pulkit Gupta on previous GSoC, completed by Rudra Nil Basu)

 • We always have new features, content and bug fixes:

 • Updated graphics on several activities by Timothée Giet
 • Irish translation, voices and datasets by Séamus Ó Briain
 • Lot of improvements on removing overriding elements issues (score were hidden behind the bar...)
 • Add Tutorial item to be able to have activity introductions with both images and texts
 • Add easy mode in letter in word with less words displayed
 • Add license page
 • Lots of small bug fixes

 • You can find this new version on the download page.


  On the translation side, we have 14 languages fully supported: British English, Catalan, Catalan (Valencian), Chinese Traditional , Dutch, French, Greek, Indonesian, Italian, Portuguese, Romanian, Spanish, Swedish, Ukrainian;
  And some partially supported: Belarusian (87%), Brazilian Portuguese (87%), Breton (65%), Chinese Simplified (80%), Estonian (79%), Finnish (78%), Galician(87%), German (83%), Hindi (86%), Irish Gaelic (99%), Norwegian Nynorsk (86%), Russian (80%), Slovak (76%), Slovenian (70%), Polish (99%), Turkish (93%).

  If you want to help, please make some posts in your community about GCompris and don't hesitate to give feedbacks.

  Thank you all,
  Timothée & Johnny

  GCompris available from the Windows Store
  2017-11-10 
  GCompris in Windows Store

  As the title says, you can now buy the full version of GCompris for Windows 10 from the Windows Store.

  This is a good way to make it more visible and easy to find for new users. Also, if you buy GCompris from the Windows Store, you get automatic updates, you can install it easily on all your Windows systems, and it will run in a sandbox.

  Spread the word !

  GCompris in Windows Store

  If you prefer to not use the store, or if you only want the free demo version, you can still download it from our Download page, and buy the activation code to unlock all the activities. The store is just one more way to distribute GCompris, and to provide some income to support the project.

  As usual, the full version is free on Free-Software operating systems like GNU/Linux, but for proprietary operating systems like Windows, the full version has a cost. Of course, the source code of GCompris is and will always be under a Free-Software license.

  Note: the package on the store contains the version using the software renderer instead of OpenGL, since it's the only way we have for now to make sure it will work on any computer. If you really want the version using OpenGL, get it from our Download page.

  GCompris Qt for Raspberry Pi
  2017-10-24 
  Raspberry Pi gcompris on Raspberry Pi

  We are very happy to bring you GCompris 0.81, this time on Raspberry Pi.

  This version for Raspberry Pi was made possible thanks to the new "light" mode that we've been working on (read the previous post to learn more about this new rendering mode).

  It was built and tested on Raspberry Pi 3, where it works good. Since it was not tested a lot yet, this first package is considered beta. Please report any issue you may experience with it. If you can try it on a Pi 2, please let us know the result. It was also not tested on Pi 1, but those probably don't have enough cpu and/or ram to run it.

  The installer is on the Download page with all instructions needed to use it.

  Thank you all,
  Timothée & Johnny

  Release GCompris Qt 0.81
  2017-09-26 
  gcompris banner

  We are happy to bring you GCompris 0.81.

  This is a bugfix release to correct some issues in previous version. All GNU/Linux distributions shipping 0.80 should update to 0.81.

  Also, we introduce a new "light" version that doesn't require OpenGL to run. This means that it should work on any computer. We provide some special windows packages using this option, and also the standalone installer for GNU/Linux 32bit is using this option. In this light version, the transparency gradient on the menu is gone, and we had to adapt a dozen of activities that will look a little different in this mode, but should still be usable.

  We also added a new Download page on the website, with instructions for each operating system.

  Last but not least, we now have translation for Indonesian, thanks to some very nice contributors who organised a sprint in Indonesia to work on it.

  The most important changes in this version are:

 • Categorization, fix the "Shape" category
 • Categorization, fix the menu layout
 • Categorization, display score in expert mode
 • Guesscount, fix invalid result
 • Add Indonesian locale
 • Fix the missing copyright and licence info
 • Fix a font issue on windows version
 • Add a new minimal version with software rendering (requires Qt 5.8)

 • Activities modified to run with software rendering:

 • crane
 • categorization
 • lang
 • hanoi
 • tangram
 • land_safe
 • click_on_letter
 • left/right
 • hexagon
 • magic_hat
 • color_mix
 • color_mix_light

 • You can find this new version here:

 • Android:
 • The new version is available in the Android store

 • Windows:
 • Windows 32bit or Windows 64bit version

 • Windows (light version - No OpenGL):
 • Windows 32bit - No OpenGL or Windows 64bit - No OpenGL version

 • Linux:
 • If your distribution doesn't provide an updated package, use one of those standalone installers. They must be launched from command line, after adding executable permission on the file. Check the Download page for more info.
  Linux 32bit or Linux 64bit version

 • Source code

 • md5sums :
 • For all downloads: md5sums

 • GPG verification :
 • The source tarball, the windows and the GNU/Linux installers are signed. You can retrieve the public key over https here: 0x63d7264c05687d7e.asc.

  Thank you all,
  Timothée & Johnny

  എല്ലാ വാർത്തകളും