ഡൗൺലോഡ്

☀ ഒരു രക്ഷാധികാരിയാകുക
വിൻഡോസ്

ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക: മലയാള ഭാഷയ്ക്ക്, ഡിഫോൾട്ടായുള്ള ഫോണ്ടായ "Andika-R" ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മലയാളം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെനുവിൽ നിന്നും "Noto-Sans-Malayalam" അല്ലെങ്കിൽ "Raghu-Malayalam-Sans" എന്ന ഫോണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം (താങ്കളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇത് ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ആ ഫോണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയൂ).

ജികോംപ്രി വിൻഡോസ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

കുറിപ്പ്: വിൻഡോസ് സ്റ്റോറിന് വിൻഡോസ് 10 ആവശ്യമാണ്.


അല്ലെങ്കിൽ, താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കുകളിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റാളർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

സിസ്റ്റത്തിനു വേണ്ട സവിശേഷതകൾ: ഓപ്പൺജിഎൽ 2 സപ്പോർട്ടോടുകൂടിയ വിൻഡോസ് 7, 8 അല്ലെങ്കിൽ 10.

	   
 • GCompris 1.1-Windows 64bit
 • GCompris 1.1-Windows 32bit
 • കുറിപ്പ്: താങ്കളുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ഓപ്പൺജിഎൽ 2 സപ്പോർട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ദയവായി സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിലെ ജികോംപ്രി (സേഫ് മോഡ്) എന്ന എൻട്രി ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പൺജിഎൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത സോഫ്റ്റ്‌വെയർ റെന്ററിങ് മോഡിൽ ജികോംപ്രി ലോഞ്ച് ചെയ്യുക.

  വിൻഡോസ് XP-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പതിപ്പ് വേണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പതിപ്പ് താങ്കളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ പഴയ ജികോംപ്രി 15.10-ന്റെ അവസാനത്തെ ഇൻസ്റ്റാളർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

  	   
 • GCompris 15.10-Windows 32bit
 • ഈ പഴയ പതിപ്പിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാധ്യമാക്കാനായി, ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കോഡ് എന്ന വാക്കടങ്ങിയ പെട്ടിയിൽ 200202 എന്ന കോഡ് എന്റർ ചെയ്യുക.

  ആൻ‍ഡ്രോയ്ഡ്

  ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക: മലയാള ഭാഷയ്ക്ക്, ഡിഫോൾട്ടായുള്ള ഫോണ്ടായ "Andika-R" ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മലയാളം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെനുവിൽ നിന്നും "Noto-Sans-Malayalam" അല്ലെങ്കിൽ "Raghu-Malayalam-Sans" എന്ന ഫോണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം (താങ്കളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇത് ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ആ ഫോണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയൂ).

  ആൻഡ്രോയ്ഡ് പതിപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

  	   
 • GCompris 1.1 for Android
 • ഞങ്ങൾ ആൻഡ്രോയ്ഡ് 32ബിറ്റും 64ബിറ്റും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. താങ്കളുടെ ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഏതാണെന്നതിനനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായ പതിപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും.


  ശ്രദ്ധിക്കുക: ആൻഡ്രോയ്ഡ് പതിപ്പ് 4.4.2-ന്, ജികോംപ്രി പതിപ്പ് 0.95 ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, കാരണം ഈ ആൻഡ്രോയ്ഡ് പതിപ്പിലെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽനിന്നുമുള്ള 0.96 പതിപ്പിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള അസെറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല.


  ജികോംപ്രിയുടെ സമ്പൂർണ പതിപ്പ് സ്വതന്ത്രവും ഓപ്പൺ സോഴ്സുമായ ആൻഡ്രോയ്ഡ് ആപ്പുകളുടെ റെപ്പോസിറ്ററിയായ എഫ്-ഡ്രോയ്ഡിലും (F-Droid) ലഭ്യമാണ്.

  	   
 • GCompris 1.1 from F-Droid

 • ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും നേരിട്ട് എപികെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മാന്വലായി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാനും കഴിയും.

  	   
 • GCompris 1.1 apk for Android 32bit
 • GCompris 1.1 apk for Android 64bit
 • മാക്ഒയെസ്

  താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽനിന്നും മാക്ഒയെസ് പതിപ്പു ലഭിക്കുന്നതാണ്.

  മാക്ഒയെസ് 10.13-ൽ ബിൽഡും ടെസ്റ്റും ചെയ്തത്.

  	   
 • GCompris 1.1-Darwin
 • ഗ്നൂ/ലിനക്സ്

  ജികോംപ്രിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിനായുള്ള പാക്കേജ് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടോ എന്നത് നിങ്ങൾക്കു പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

  ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക: മലയാള ഭാഷയ്ക്ക്, ഡിഫോൾട്ടായുള്ള ഫോണ്ടായ "Andika-R" ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മലയാളം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെനുവിൽ നിന്നും "Noto-Sans-Malayalam" അല്ലെങ്കിൽ "Raghu-Malayalam-Sans" എന്ന ഫോണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം (താങ്കളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇത് ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ആ ഫോണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയൂ).

  ഗ്നൂ/ലിനക്സിനു വേണ്ടി സ്വതന്ത്രമായ പാക്കേജുകളും ഞങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമീപകാലത്ത് പ്രകാശനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും ഇത് പ്രവർത്തിക്കും. സിസ്റ്റത്തിനുവേണ്ട സവിശേഷതകൾ: linux kernel 3.10, glibc 2.17, pulseaudio, gstreamer 1.0.

  	   
 • GCompris 1.1-Linux 64bit
 • GCompris 1.1-Linux 32bit
 • ഇതുപയോഗിക്കാൻ, താങ്കൾ ഇൻസ്റ്റാളർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോൾഡറിൽ ടെർമിനൽ തുറന്ന് ഈ കമാന്റുകൾ റൺ ചെയ്യുക:

       

  chmod u+x gcompris-qt-1.1-Linux64.sh

  ./gcompris-qt-1.1-Linux64.sh

  എന്നിട്ട് ലൈസൻസ് പേജ് വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ q അമർത്തി അത് ഒഴിവാക്കാം, ചോദ്യങ്ങൾക്ക് yes എന്ന് ഉത്തരം നല്കിയാൽ ഇൻസ്റ്റാളറിനടുത്ത് മറ്റൊരു പുതിയ ഫോൾഡറിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടും.

  അവസാനമായി, ജികോംപ്രി ലോഞ്ച് ചെയ്യുവാനായി പുതിയ ഫോൾഡറിൽ പോയി, bin-ൽ, gcompris-qt.sh-ൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  കുറിപ്പ്: താങ്കളുടെ സിസ്റ്റത്തിന് OpenGL 2 സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിലോ ഇത് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ, ദയവായി "--software-renderer" എന്ന ഓപ്ഷൻ gcompris-qt.sh എന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ അവസാനത്തെ വരിയുടെ ഒടുവിലായി ചേർക്കുക. മറ്റൊരു വഴി കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യലാണ് (~/.config/gcompris-qt/gcompris-qt.conf ൽ): renderer=auto എന്നുള്ള വരി കണ്ടെത്തുക, auto എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് software എന്നാക്കി ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുക.

  റാസ്ബെറി പൈ

  ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക: മലയാള ഭാഷയ്ക്ക്, ഡിഫോൾട്ടായുള്ള ഫോണ്ടായ "Andika-R" ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മലയാളം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെനുവിൽ നിന്നും "Noto-Sans-Malayalam" അല്ലെങ്കിൽ "Raghu-Malayalam-Sans" എന്ന ഫോണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം (താങ്കളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇത് ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ആ ഫോണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയൂ).

  റാസ്ബെറി പൈയ്ക്കു വേണ്ടി സ്വതന്ത്രമായ ഒരു പാക്കേജ് ഞങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് റാസ്ബെറി പൈ 3-ൽ മാത്രമേ ടെസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ളു.

  	   
 • GCompris 1.1-Raspberry Pi 3
 • ഇതുപയോഗിക്കാൻ, താങ്കൾ ഇൻസ്റ്റാളർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോൾഡറിൽ ടെർമിനൽ തുറന്ന് ഈ കമാന്റുകൾ റൺ ചെയ്യുക:

       

  chmod u+x gcompris-qt-1.1-Raspberry.sh

  ./gcompris-qt-1.1-Raspberry.sh

  എന്നിട്ട് ലൈസൻസ് പേജ് വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ q അമർത്തി അത് ഒഴിവാക്കാം, ചോദ്യങ്ങൾക്ക് yes എന്ന് ഉത്തരം നല്കിയാൽ ഇൻസ്റ്റാളറിനടുത്ത് മറ്റൊരു പുതിയ ഫോൾഡറിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടും.

  അവസാനമായി, ജികോംപ്രി ലോഞ്ച് ചെയ്യുവാനായി പുതിയ ഫോൾഡറിൽ പോയി, bin-ൽ, gcompris-qt.sh-ൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  സോഴ്സ് കോഡ്

  എജിപിഎൽ വി3 ലൈസൻസിൽ സോഴ്സ് കോഡ് ലഭ്യമാണ്.

  	   
 • GCompris 1.1-source code
 • MD5-ഉം GPG-യും

  താങ്കളുടെ ഡൗൺലോഡ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ, താങ്കളുടെ md5 തുകകൾ ഈ ഫയലിൽ ഉള്ളവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക: MD5SUMS

  സോഴ്സ് ടാർബോളും ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാളറുകളും GPG കീ ഉപയോഗിച്ച് ടിമോത്തെ ജിയറ്റ് ഒപ്പു വെച്ചിരിക്കുന്നു (പബ്ലിക് കീ:0x63d7264c05687d7e.asc)

  	   

  സിഗ്നേച്ചർ ഫയലുകൾ:

 • GCompris 1.1-source code
 • GCompris 1.1-Linux 64bit
 • GCompris 1.1-Linux 32bit