സംഭാവന ചെയ്യുക

താങ്കളോ താങ്കളുടെ കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ സ്കൂളോ ജികോംപ്രിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരു സംഭാവനയിലൂടെ താങ്കൾക്ക് ഈ പ്രൊജക്ടിനെ പിന്തുണയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

സോഫ്റ്റ്‍വെയർ ഡവലപ്പു ചെയ്യുന്നതിനു വളരെയധികം സമയമെടുക്കും, ഇതിനു ഹാർഡ്‍വെയറും മുതൽമുടക്കുള്ള മറ്റുപല ആവശ്യകതകളും ഉണ്ട്.


ജികോംപ്രിയുടെ സുസ്ഥിരമായ വികസനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി പേട്രിയോണിൽ ജികോംപ്രിയുടെ ഒരു രക്ഷാധികാരിയാകുക:

☀ ഒരു രക്ഷാധികാരിയാകുക

കൂടാതെ, താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുക കെഡിഇ-ലേക്കു സംഭാവന ചെയ്യാവുന്നതാണ്:

കെഡിഇ-ലേക്കു സംഭാവന ചെയ്യുക


വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനെ പിന്തുണച്ചതിന് നന്ദി.


പേട്രിയോൺ

പേട്രിയോണിൽ ജികോംപ്രിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി!
Zachary

Alexey Vazhnov ☀ Liviu Grigorescu ☀ Federico Sogaro ☀ Sebastian Tur

Albert Astals Cid ☀ Chandresh Prakash ☀ Ilya Diallo ☀ Jona ☀ Karl Ove Hufthammer ☀ PlayKodo Aprendizaje Digital ☀ Stephen Paul Weber

Errepunto ☀ Matias Lavik ☀ Patrick Nafarrete ☀ Scott D'Vileskis ☀ svuorelaGCompris Thank-you