സംഭാവന ചെയ്യുക

താങ്കളൊ താങ്കളുടെ കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ സ്കൂളോ ജികോംപ്രിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. താങ്കൾക്ക് ഒരു സംഭാവനയിലൂടെ ഈ പ്രൊജക്ടിനെ പിന്തുണയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

Developing software takes a lot of time, it needs hardware, and other requirements that have a cost.

You can donate the amount of your choice to KDE :

Donate to KDE

വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനെ പിന്തുണച്ചതിന് നന്ദി.


GCompris Thank-you