സംഭാവന ചെയ്യുക

താങ്കളോ താങ്കളുടെ കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ സ്കൂളോ ജികോംപ്രിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരു സംഭാവനയിലൂടെ താങ്കൾക്ക് ഈ പ്രൊജക്ടിനെ പിന്തുണയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

സോഫ്റ്റ്‍വെയർ ഡവലപ്പു ചെയ്യുന്നതിനു വളരെയധികം സമയമെടുക്കും, ഇതിനു ഹാർഡ്‍വെയറും മുതൽമുടക്കുള്ള മറ്റുപല ആവശ്യകതകളും ഉണ്ട്.


ജികോംപ്രിയുടെ സുസ്ഥിരമായ വികസനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി പേട്രിയോണിൽ ജികോംപ്രിയുടെ ഒരു രക്ഷാധികാരിയാകുക:

☀ ഒരു രക്ഷാധികാരിയാകുക

കൂടാതെ, താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുക കെഡിഇ-ലേക്കു സംഭാവന ചെയ്യാവുന്നതാണ്:

കെഡിഇ-ലേക്കു സംഭാവന ചെയ്യുക


വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനെ പിന്തുണച്ചതിന് നന്ദി.


പേട്രിയോൺ

പേട്രിയോണിൽ ജികോംപ്രിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി!
The Baiel Family

Alexey Vazhnov ☀ Artem Ivanov ☀ Federico Sogaro ☀ Patrick Nafarrete ☀ Sebastian Beschke ☀ Sebastian Tur

Albert Astals Cid ☀ Aman Kumar Gupta ☀ Cyrille Largillier ☀ Ilya Diallo ☀ Jona ☀ Karl Ove Hufthammer ☀ omare ☀ PlayKodo - Aprendizaje Digital ☀ roman_the_ant ☀ Stephen Paul Weber

Alexandre Coulot ☀ Ali Nasser Alawaji ☀ egorguslyan ☀ Errepunto ☀ Jean Domas ☀ Matias Lavik ☀ Sebastian Blei ☀ Scott D'Vileskis ☀ Silviu Marin-Caea ☀ Simon Chatain ☀ svuorelaGCompris Thank-you